Otwarty nabór partnera w zakresie usług społecznych

Otwarty nabór partnera

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach

Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19

 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamkniętyWielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Powiat Wolsztyński ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 7.2.2Usługi społeczne i zdrowotne –projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

I. Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie ilości świadczonych usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego.

 

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

  1. Projekt zawiera działania ukierunkowane na przeniesienie świadczeń opieki zdrowotnej z poziomu lecznictwa szpitalnego na rzecz podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, przede wszystkim poprzez:

• zapewnienie lub wzmocnienie koordynacji opieki nad pacjentem lub

• rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki nad pacjentem, w szczególności poprzez rozwój środowiskowych form opieki.

  1. Projekt przewiduje utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego i jest realizowany w oparciu o zalecane rozwiązania organizacyjne w psychiatrycznej opiece zdrowotnej wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

a)       Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Powiatu Wolsztyńskiego przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza oraz realizacja usług społecznych w ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego.

IV. Wymagania wobec partnera:

a)       Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

b)       Oferty mogą składać wyłącznie podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

a)       Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi.

b)       Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a)

c)       Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem.

d)       Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.

e)       Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

f)        Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.

g)       Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).

h)       Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

a)       Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)

b)       Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi. Max. 30 pkt

c)       Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.

d)       Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.

e)       Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia naboru (tj. do dnia 15.02.2021r.) na adres e-mail: powiat@powiatwolsztyn.pl lub dostarczać osobiście do Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn.


Formularz oferty - plik do pobrania