Rok 2019

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie


o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych w miejscowości Siedlec

 

Treść zawiadomienia  -  plik do pobrania

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonych na wynajem.

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.  U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm) przekazuję do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonej na wynajem:

 - Wykaz nieruchomości na wynajem

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej

Starosta Wolsztyński


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) przekazuję do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej

 

Komunikat Starosty wraz z wykazem nieruchomości - plik do pobrania 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej na wynajem

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.  U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm) przekazuję do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonej na wynajem:

 

 - Wykaz nieruchomości na wynajem

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonych do użyczenia

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.  U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm) przekazuję do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonych do użyczenia:

  - Wykaz nieruchomości do użyczenia - nr 1

- Wykaz nieruchomości do użyczenia - nr 2

 

I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność i współwłasność powiatu wolsztyńskiego

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność  i współwłasność powiatu wolsztyńskiego
1. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego jest nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Gościeszyn, gmina Wolsztyn, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer:
103/14 - pow. 1205 m2, cena wywoławcza: 36 150,00 zł + 23% VAT, wadium 2 000,00 zł
+ 1/7 udziału w działce nr 103/17 - droga wewnętrzna
Jednorazowy koszt wykupu udziału wynosi 5 019,29 zł + 23% VAT i nie podlega licytacji.
103/16 - pow. 1304 m2, cena wywoławcza: 39 120,00 zł + 23% VAT, wadium 2 000,00 zł
+ 1/7 udziału w działce nr 103/17 - droga wewnętrzna
Jednorazowy koszt wykupu udziału wynosi 5 019,29 zł + 23% VAT i nie podlega licytacji.
103/18 - pow. 1754 m2, cena wywoławcza: 52 620,00 zł + 23% VAT, wadium 2.700,00 zł + 1/7 udziału w działce nr 103/17 - droga wewnętrzna
Jednorazowy koszt wykupu udziału wynosi 5 019,29 zł+ 23% VAT i nie podlega licytacji.
103/19 - pow. 1626 m2, cena wywoławcza: 48 780,00 zł + 23% VAT, wadium 2.500,00 zł
+ 1/7 udziału w działce nr 103/17 - droga wewnętrzna
Jednorazowy koszt wykupu udziału wynosi 5 019,29 zł + 23% VAT i nie podlega licytacji.
103/20 - pow. 1797 m2, cena wywoławcza: 53 910 zł + 23% VAT, wadium 2.700,00 zł
+ 1/7 udziału w działce nr 103/17 - droga wewnętrzna
Jednorazowy koszt wykupu udziału wynosi 5 019,29zł + 23% VAT i nie podlega licytacji.
103/21 - pow. 1534 m2, cena wywoławcza: 46 020 zł + 23% VAT, wadium 2.400,00 zł
+ 1/7 udziału w działce nr 103/17 - droga wewnętrzna
Jednorazowy koszt wykupu udziału wynosi 5 019,29 zł + 23% VAT i nie podlega licytacji.
103/22 - pow. 1738 m2, cena wywoławcza: 52 140 zł + 23% VAT, wadium 2.700,00 zł
103/23 - pow. 1576 m2, cena wywoławcza: 47 280 zł + 23% VAT, wadium 2.400,00 zł
103/24 - pow. 1304 m2, cena wywoławcza: 39 120 zł + 23% VAT, wadium 2 000,00 zł
Działki numer 103/14, 103/16, 103/18, 103/19, 103/20, 103/21, 103/22, 103/23, 103/24 wchodzą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Kw. nr PO1E/00034234/9.
 
Działka numer 103/17 wchodzi w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Kw. nr PO1E/00053622/5.
Zgodnie z ostateczną decyzją Burmistrza Wolsztyna nr 152/13 z dnia 15 lipca 2013r. o warunkach zabudowy, ustalono warunki zabudowy dla działki numer 103/7 położonej w Gościeszynie, (z której wydzielono działki będące przedmiotem przetargu), polegające na budowie dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz dwunastu zbiorników bezodpływowych i dwunastu studni wierconych.
Najbliższe otoczenie nieruchomości – zabudowa mieszkaniowa, tereny upraw polowych, cmentarz.
Nieruchomość stanowiąca działki numer 103/14, 103/16, 103/18, 103/19, 103/20, 103/21, 103/22, 103/23, 103/24, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Kw. nr PO1E/00034234/9 nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nią.
Działka numer 103/17 (droga), dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Kw. nr PO1E/00053622/5 obciążona jest ”Odpłatną i na czas nieokreślony służebnością przesyłu, polegającą na prawie swobodnego dostępu i dojazdu do linii elektroenergetycznej nn0,4 kV w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych, konserwatorskich i remontowych, modernizacji, wymiany urządzeń i przewodów, dokonywania kontroli i przeglądów oraz wyprowadzania nowych obwodów energetycznych”.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5 w sali sesyjnej. 
 
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu, jest wpłacanie wadium w podanej wyżej wysokości w kasie Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, lub na konto Starostwa Powiatowego w Wolsztynie nr 88 1020 4144 0000 6302 0007 2124 do dnia 25 listopada
2019 r.
Uwaga: Wadium wpłacone na konto, musi na nie wpłynąć w podanym wyżej terminie.
Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.
4. Przed przestąpieniem do przetargu koniecznie jest okazanie komisji przetargowej, dowodu tożsamości uczestnika przetargu, a w przypadku:
- podmiotów innych niż osoby fizyczne, koniecznie jest dodatkowo przedłużenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik przedłożenie pełnomocnictwa, w formie aktu notarialnego,
- małżonków do dokonywania czynności konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającego zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.
5. O wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu, z tym że postępowanie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciem przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończeniem przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na rachunek bankowy uczestnika przetargu.
7. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie, powyżej ceny wywoławczej. Przetarg wygrywa osoba, która zaoferowała najwyższą cenę. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby, która przetarg wygrała.
9. Warunkiem nabycia nieruchomości, jest oprócz wygrania przetargu, zawarcie umowy w Kancelarii Notarialnej. Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Starosta Wolsztyński, może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
10. Koszty notarialne oraz sądowe ponosi nabywca. 
11. Ogłaszający przetarg ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu, w formie właściwej jego ogłoszenia. 
12. Z przebiegu i wyniku przetargu zostanie sporządzony protokół. 
13. Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490).
 
- ogłoszenie o przetargu

Komunikat Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że od dnia 7 października 2019r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolsztynie przy ul. 5 Stycznia 5 został wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiących mienie Powiatu Wolsztyńskiego, przeznaczone na wynajem.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami,pok. 202B tel. 68/384 56 50

                                                                                                   Starosta Wolsztyński

                                                                                                 /-/ Jacek Skrobisz

 

- Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny.

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania 

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonych na wynajem

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości: 

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonych na wynajem
 
 
Wykaz nieruchomości działka 48/10 - plik do pobrania
Wykaz nieruchomości działka 48/11 - plik do pobrania

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność i współwłasność Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczoenj do zbycia w drodze przetargowej

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego
Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2018r., poz. 2204 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność i współwłasność Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej


Komunikat Starosty Wolsztyńskiego - plik do pobrania
Wykaz nieruchomości - plik do pobrania

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Starosta Wolsztyński

Działając na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm) podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Komunikat Starosty - plik do pobrania
Wykaz nieruchomości - plik do pobrania

Ponowny konkurs na stanowisko Ordynatora oddziału pediatrycznego

Wolsztyn, 26.08.2019r.


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie ogłasza ponownie konkurs na stanowisko Ordynatora oddziału pediatrycznego

 

Treść ogłoszenia - plik do pobrania 

Konkurs na stanowisko Ordynatora oddziału pediatrycznego

Wolsztyn, 27.06.2019r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynieogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora oddziału pediatrycznego

Treść ogłoszenia - plik do pobrania 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosći Skarbu Państwa w miejscowości Solec Nowy

STAROSTA WOLSZTYŃSKI
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY, NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, jest nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Solec Nowy gmina Przemęt, oznaczona ewidencyjnie jako działka numer:
94 o powierzchni 0.2200 ha


Ogłoszenie - plik do pobrania 

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonych do użyczenia (Wolsztyn)

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego
Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2018r., poz. 2204 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonych do użyczenia


Komunikat Starosty Wolsztyńskiego - plik do pobrania
Wykaz nieruchomości - plik do pobrania

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej (Wieleń)

Starosta Wolsztyński

Działając na podstawie art. 35  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Komunikat Starosty - plik do pobrania
Wykaz nieruchomości - plik do pobrania

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosći Skarbu Państwa w m. Solec Nowy

STAROSTA WOLSZTYŃSKI
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY, NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, jest nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Solec Nowy gmina Przemęt, oznaczona ewidencyjnie jako działka numer:
94 o powierzchni 0.2200 ha


Ogłoszenie - plik do pobrania 

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu - plik do pobrania

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonych do użyczenia

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego
Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2018r., poz. 2204 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonych do użyczenia


Komunikat Starosty Wolsztyńskiego - plik do pobrania
Wykaz nieruchomości - plik do pobrania

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczoenj do oddania w najm

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego
Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2018r., poz. 2204 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonej do oddania w najem

 

Komunikat Starosty Wolsztyńskiego - plik do pobrania

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 

Treść ogłoszenia - plik do pobrania

Ogłoszenie na sprzedaż drewna

Ogłoszenie na sprzedaż drewna


Ogłoszenie - plik do pobrania

Wykaz

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonej do oddania w najem

 

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej

Starosta Wolsztyński

Działając na podstawie art. 35  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej

Komunikat Starosty Wolsztyńskiego - plik do pobrania 
Wykaz nieruchomości - plik do pobrania

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Starosta Wolsztyński

Działając na podstawie art. 35  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018 r. poz. 2204 ze zm) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn zm) przekazuję do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wolsztyńskiego, oddanej w trwały zarząd PZD w Wolsztynie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

 

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania -