Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

 

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja dworca kolejowego wraz z terenami przyległymi oraz Przedszkola nr 1 w Wolsztynie"

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja dworca kolejowego wraz z terenami przyległymi oraz Przedszkola nr 1 w Wolsztynie".

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i wzrost poziomu życia mieszkańców Wolsztyna poprzez zwiększenie atrakcyjności wyznaczonych obszarów miasta, podniesienie wartości przestrzeni, obiektów i nadaniu jej nowych funkcji.

Podjęcie realizacji projektu w partnerstwie pozwoliło na przygotowania wartościowego i merytorycznie uzasadnionego wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+), a po uzyskaniu dofinansowania zagwarantuje właściwą realizację projektu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami.

Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej umowy o partnerstwie, została ustanowiona Gmina Wolsztyn.