Dostawa materiałów promocyjnych oraz świadczenie usług w zakresie promocji

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Dostawa materiałów promocyjnych oraz świadczenie usług w zakresie promocji", dla projektu pod nazwą „Cyfryzacja geodezyjnych zasobów Powiatu Wolsztyńskiego", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zwanego dalej Projektem, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 2 - Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 - Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.
 
Ogłoszenie wraz z załącznikami - plik do pobrania