Rok 2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej


Starosta Wolsztyński

Działając na podstawie art. 35  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej


Komunikat Starosty - plik do pobrania 
Wykaz nieruchomości - plik do pobrania

Programu wyrównywanie różnic między regionami III w 2019r.

Informujemy, że Powiat Wolsztyński przystąpił do realizacji „Programu wyrównywanie różnic między regionami III" w 2019 roku, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

Na terenie Powiatu Wolsztyńskiego będą realizowane następujące obszary programu:

-        obszar B (likwidacja barier w urzędach powiatowych, placówkach edukacyjnych
lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania);

-        obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych);

-        obszar D (likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy, powiaty
a także w warsztatach terapii zajęciowej,);

-        obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych);

-        obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej);

-        obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych).

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od 30 listopada 2018 r. do 31 października 2019 roku bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

 

Projekty w ramach (obszaru B,C,D,F lub G) należy składać pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

ul. 5 Stycznia 5

64-200 Wolsztyn,

 

w terminie od dnia 30 listopada 2018 roku do dnia 1 lutego 2019 roku

 

 

Szczegółowe zasady realizacji programu oraz druki wniosków znajdują się na stronie internetowej PFRON:

 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2019-roku/

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że od dnia 10 września 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolsztynie przy ul. 5 Stycznia 5 oraz na stronach internetowych Biuletyny Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonych w użyczenie.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami, pok. 202B tel. 68/384 56 50.
 
Wykaz nieruchomości - plik do pobrania

Dostawa materiałów promocyjnych oraz świadczenie usług w zakresie promocji

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Dostawa materiałów promocyjnych oraz świadczenie usług w zakresie promocji", dla projektu pod nazwą „Cyfryzacja geodezyjnych zasobów Powiatu Wolsztyńskiego", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zwanego dalej Projektem, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 2 - Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 - Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.
 
Ogłoszenie wraz z załącznikami - plik do pobrania

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Starosta Wolsztyński

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania 

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własmość Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonych do zbycia

Wykaz lokali - plik do pobrania 

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych

Zawiadomienia

o czynności wznowienia znaków granicznych na działce w miejscowości Jażyniec

Treść zawiadomień -  plik do pobrania

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zamaiany

Starosta Wolsztyński

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zamiany

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Starosta Wolsztyński

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania 

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własmość Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonych do zbycia

Wykaz lokali - plik do pobrania 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Zgodnie z art 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego podaje do publicznej wiadomości:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania

VI przetarg na sprzedaż nieruchomości w Gościeszynie - 8 działek

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłosił VI przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gościeszynie - 8 działek.

Pełna treść ogłoszenia - plik do pobrania  
Mapa sytuacyjna - plik do pobrania

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany

Starosta Wolsztyński

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości stanowiacej własmość Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonej do zamiany

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania 

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

 

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja dworca kolejowego wraz z terenami przyległymi oraz Przedszkola nr 1 w Wolsztynie"

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja dworca kolejowego wraz z terenami przyległymi oraz Przedszkola nr 1 w Wolsztynie".

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i wzrost poziomu życia mieszkańców Wolsztyna poprzez zwiększenie atrakcyjności wyznaczonych obszarów miasta, podniesienie wartości przestrzeni, obiektów i nadaniu jej nowych funkcji.

Podjęcie realizacji projektu w partnerstwie pozwoliło na przygotowania wartościowego i merytorycznie uzasadnionego wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+), a po uzyskaniu dofinansowania zagwarantuje właściwą realizację projektu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami.

Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej umowy o partnerstwie, została ustanowiona Gmina Wolsztyn.

Konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa  

Treść ogłoszenia - plik do pobrania

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany

Starosta Wolsztyński

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zamiany

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania 

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienia

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych w miejscowości Przemęt

 

Treść zawiadomień -  plik do pobrania

Konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
 
Treść ogłoszenia - plik do pobrania

Konkurs na stanowisko Ordynatora oddziału położniczo - ginekologicznego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora oddziału położniczo - ginekologicznego
 
Treść ogłoszenia - plik do pobrania

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania