Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym nadzór BDOT500 i EGiB

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym
  w ramach szacowania wartości zamówienia na świadczenie usług nadzoru technicznego dla prac geodezyjnych w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenia bazy danych BDOT500 do projektu Cyfryzacja geodezyjnych zasobów Powiatu Wolsztyńskiego, który realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

Załączniki:

1.Zaproszenie - plik do pobrania

2.Formularz szacowania - plik do pobrania

3.Opis przedmiotu zamówienia - plik do pobrania