Rok 2017

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Starosta Wolsztyński

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania 

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neonatologicznego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neonatologicznego

Treść ogłoszenia - plik do pobrania

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego

Treść ogłoszenia - plik do pobrania

Programu wyrównywanie różnic między regionami III w 2018r.

Informujemy, że Powiat Wolsztyński przystąpił do realizacji „Programu wyrównywanie różnic między regionami III" w 2018 roku, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na terenie Powiatu Wolsztyńskiego będą realizowane następujące obszary programu:


  •  obszar B (likwidacja barier w urzędach powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania);
  •  obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych);
  •  obszar D (likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy, powiaty a także w warsztatach terapii zajęciowej,);
  •  obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych);
  •  obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej);
  •  obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych).

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie do 30 listopada 2018 roku bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

Projekty w ramach (obszaru B,C,D,F lub G) należy składać pod adresem:
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn,

w terminie od dnia 1 listopada 2017 roku do dnia 2 lutego 2018 roku


Szczegółowe zasady realizacji programu oraz druki wniosków znajdują się na stronie internetowej PFRON:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-wyrownywania-roznic

V przetarg na sprzedaż nieruchomości w Gościeszynie - 8 działek

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłosił V przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gościeszynie - 8 działek.

Pełna treść ogłoszenia - plik do pobrania  
Mapa sytuacyjna - plik do pobrania

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego 

Działając na podstawiez art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r. poz. 2147, ze zm) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonej do sprzedaży.

                                                                                                        

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że od dnia 10 września 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolsztynie przy ul. 5 Stycznia 5 oraz na stronach internetowych Biuletyny Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonych w użyczenie.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami, pok. 202B tel. 68/ 384 56 50.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Starosta Wolsztyński

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania 

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym na dostawę sprzętu komputerowego

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym
  w ramach szacowania wartości zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania celem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie do projektu Cyfryzacja geodezyjnych zasobów Powiatu Wolsztyńskiego, który realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

Załączniki:

1.Zaproszenie - plik do pobrania

2.Formularz szacowania - plik do pobrania

3.Opis przedmiotu zamówienia - plik do pobrania 

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym nadzór BDOT500 i EGiB

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym
  w ramach szacowania wartości zamówienia na świadczenie usług nadzoru technicznego dla prac geodezyjnych w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenia bazy danych BDOT500 do projektu Cyfryzacja geodezyjnych zasobów Powiatu Wolsztyńskiego, który realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

Załączniki:

1.Zaproszenie - plik do pobrania

2.Formularz szacowania - plik do pobrania

3.Opis przedmiotu zamówienia - plik do pobrania 

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym EGiB

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym
w ramach szacowania wartości zamówienia na przeprowadzeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków przez założenie kartoteki budynków i lokali dla gmin wiejskich: Wolsztyn, Siedlec oraz Przemęt do projektu Cyfryzacja geodezyjnych zasobów Powiatu Wolsztyńskiego, który realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

 

Załączniki:

1.Zaproszenie - plik do pobrania

2.Formularz szacowania - plik do pobrania

3.Opis przedmiotu zamówienia - plik do pobrania 

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym BDOT500

 
Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym
w ramach szacowania wartości zamówienia na wykonanie prac geodezyjnych w zakresie utworzenia bazy danych BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej gmina Przemęt oraz części obrębów dla jednostki ewidencyjnej gmina Wolsztyn: Karpicko, Kębłowo, Komorowo, Niałek Wielki, Nowe Tłoki,  Obra, Świętno i Stary Widzim do projektu Cyfryzacja geodezyjnych zasobów Powiatu Wolsztyńskiego, który realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.
 
Załączniki:
1.Zaproszenie - plik do pobrania
2.Formularz szacowania - plik do pobrania
3.Opis przedmiotu zamówienia - plik do pobrania 

IV przetarg na sprzedaż nieruchomości w Gościeszynie - 8 działek

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłosił IV przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gościeszynie - 8 działek.

Pełna treść ogłoszenia - plik do pobrania  
Mapa sytuacyjna - plik do pobrania

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Starosta Wolsztyński

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania 

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Treść ogłoszenia - plik do pobrania

 

Zawiadomienia o czynnościach wznowienia znaków granicznych

Zawiadomienia

o czynnościach wznowienia znaków granicznych w miejscowości Poświętno

 

Treść zawiadomień -  plik do pobrania

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego 

Wolsztyn, dnia 25 maja 2017r.

 

Działając na podstawiez art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r. poz. 2147, ze zm) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonej do sprzedaży.

                                                                                                        

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania 

Konkurs na stanowisko Naczelnej pielęgniarki w SPZOZ w Wolsztynie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
ogłasza ponowny konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki

Treść ogłoszenia - plik do pobrania

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Izby Przyjęć Szpitala w SPZOZ w Wolsztynie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
ogłasza ponownie konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Izby Przyjęć Szpitala

Treść ogłoszenia - plik do pobrania

III przetarg na sprzedaż nieruchomości w Gościeszynie - 8 działek

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłosił III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gościeszynie - 8 działek.

Pełna treść ogłoszenia - plik do pobrania  
Mapa sytuacyjna - plik do pobrania

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacyjnego w SPZOZ w Wolsztynie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacyjnego


Treść ogłoszenia - plik do pobrania   

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Izby Przyjęć Szpitala w SPZOZ w Wolsztynie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Izby Przyjęć Szpitala

Treść ogłoszenia - plik do pobrania

Konkurs na stanowisko Naczelnej pielęgniarki w SPZOZ w Wolsztynie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki


Treść ogłoszenia - plik do pobrania

 

II przetarg na sprzedaż nieruchomości w Gościeszynie - 8 działek

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłosił II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gościeszynie - 8 działek.

Pełna treść ogłoszenia - plik do pobrania  
Mapa sytuacyjna - plik do pobrania

Program wyrównywania różnic między regionami III

Nabór wniosków w ramach

 „Programu wyrównywania różnic między regionami III"  

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017

 

Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do ww. programu.

Treść ogłoszenia - plik do pobrania