Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

WYKAZ

  

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) Starosta Wolsztyński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej - działka nr 553/4 położona w obrębie wsi Siedlec.

 

  • dz. nr 553/4 o pow. 0,0011 ha, obręb Siedlec, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1E/00005937/5,
  • nieruchomość zabudowana - transformatorem słupowym wraz ze skrzynką,
  • dla terenu przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlec zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Siedlec nr XXXIX/227/2002 z dnia 30 sierpnia 2002r. przedmiotowa działka położona jest w kompleksie użytków rolnych,
  • cena nieruchomości: 690,00 zł. +23 % VAT tj. 158,70 zł. łącznie 848,70 zł.
  • zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 pkt 2 powołanej wyżej ustawy termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje roszczenie jest nie krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Starosta Wolsztyński

/-/ Janusz Frąckowiak