Rok 2015

I przetarg na sprzedaż nieruchomości w Gościeszynie

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłosił I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gościeszynie.

Pełna treść ogłoszenia - plik do pobrania  
Mapa sytuacyjna - plik do pobrania

Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej - plik do pobrania

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 
Treść ogłoszenia - plik do pobrania
Ogłoszenie w witrynie TED - plik do pobrania

Ogłoszenie w sprawie zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego, informuje o możliwości zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartego konkursu na  

„Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r".

W załączeniu tekst ogłoszenia wraz z załącznikiem oraz tekst uchwały zarządu.

 Pliki do pobrania:

 - dokumenty dotyczące zgłaszania kandydatów

Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego, ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne

„Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r".

W załączeniu tekst ogłoszenia wraz z załącznikami oraz tekst uchwały zarządu.

 Pliki do pobrania:

 - dokumenty dotyczące konkursu

Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

WYKAZ

            Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782) Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej:

dz. nr 103/12 - pow. 969 m2 obr. Gościeszyn,

dz. nr 103/13 - pow. 939 m2 obr. Gościeszyn,

dz. nr 103/14 - pow. 1205 m2 obr. Gościeszyn,

dz. nr 103/15 - pow. 1278 m2 obr. Gościeszyn,

dz. nr 103/17 - pow. 1748 m2 obr. Gościeszyn,

dz. nr 103/18 - pow. 1754 m2 obr. Gościeszyn,

dz. nr 103/19 - pow. 1626 m2 obr. Gościeszyn,

dz. nr 103/20 - pow. 1797 m2 obr. Gościeszyn,

dz. nr 103/21 - pow. 1534 m2 obr. Gościeszyn,

Działka numer 103/17 stanowi drogę dojazdową i przeznaczona jest do sprzedaży w udziale wraz z działką budowlaną.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr PO1E/00034234/9 przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Księga nie wykazuje ciężarów, ograniczeń oraz hipotek.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Burmistrza Wolsztyna z dnia 17 lipca 2013r. o warunkach zabudowy, nieruchomość przeznaczona jest na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz ze zbiornikami bezodpływowymi i studniami wierconymi.

Termin zagospodarowania - 5 lat.

cena 1 m2  gruntu wynosi 21,54 zł + należny podatek VAT, 

cena 1 m2 działki 103/17 - droga wewnętrzna  wynosi 20,83 zł + należny podatek VAT. 

Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej.

Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 powołanej wyżej ustawy termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje roszczenie jest nie krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

                                                                                                                 STAROSTA

                                                                                                     /-/ Janusz Frąckowiak

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), zwanej dalej „k.p.a." oraz art. 11c, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.)
 
Treść obwieszczenia - plik do pobrania

Prośba

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego zwraca się z prośbą do wszystkich osób posiadających zdjęcia budynku szkoły specjalnej znajdującej się przy ulicy 5 stycznia oraz przy ul. Rzecznej 1 - sprzed jej rozbudowy- o kontakt w celu ich udostępnienia.
Proszone są również o kontakt osoby, które pamiętają obiekt z lat powojennych.
Informacje powyższe są niezbędne do dokonania wyceny nieruchomości, o zwrot której ubiegają się byli właściciele nieruchomości.
Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Beata Pawlaczyk, pokój nr 13 tel. 68 384 5651.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

WYKAZ

  

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) Starosta Wolsztyński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej - działka nr 553/4 położona w obrębie wsi Siedlec.

 

  • dz. nr 553/4 o pow. 0,0011 ha, obręb Siedlec, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1E/00005937/5,
  • nieruchomość zabudowana - transformatorem słupowym wraz ze skrzynką,
  • dla terenu przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlec zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Siedlec nr XXXIX/227/2002 z dnia 30 sierpnia 2002r. przedmiotowa działka położona jest w kompleksie użytków rolnych,
  • cena nieruchomości: 690,00 zł. +23 % VAT tj. 158,70 zł. łącznie 848,70 zł.
  • zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 pkt 2 powołanej wyżej ustawy termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje roszczenie jest nie krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Starosta Wolsztyński

/-/ Janusz Frąckowiak

Ogłoszenie Starosty Wolsztyńskiego

OGŁOSZENIE

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

 

            Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 w zw. z art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) Starosta Wolsztyński, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działki numer 321 o pow. 0,4400 ha, położonej w obrębie wsi Mochy gmina Przemęt, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr Kw. PO1E/00044273/7.

            Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie.

            Akta sprawy o sygn. GK. 6853.11.2014 znajdują się w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, pokój nr 13, tel. 68 3845651.

 

Starosta Wolsztyński

/-/ Janusz Frąckowiak