Jesteś tutaj:   

Informacje ogólne

 

POWIAT WOLSZTYŃSKI

Mieszkańcy powiatu wolsztyńskiego tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
Do głównych zadań powiatu należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, w zakresie m.in.:
- szkolnictwa ponadpodstawowego,
- pomocy społecznej i polityki prorodzinnej,
- wspierania osób niepełnosprawnych,
- komunikacji i transportu oraz dróg powiatowych,
- kultury i ochrony jej dóbr,
- kultury fizycznej i turystyki,
- geodezji i gospodarki gruntami,
- zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego,
- gospodarki wodnej i ochrony środowiska,
- rolnictwa i leśnictwa,
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej,
- przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- ochrony praw konsumenta,
- promocji powiatu,
- współpracy z organizacjami pozarzadowymi.
- obronności

Powiat wolsztyński położony jest na obszarze trzech gmin: Miasta i Gminy Wolsztyn, Gminy Przemęt, Gminy Siedlec. Na powierzchni 680,0 km2 zamieszkuje 56 570 mieszkańców (stan na 30.09.2017r).

W tym:
Gmina Przemęt – 225,3 km2 / 14 129 osób.
Gmina Siedlec - 205,0 km2 / 12 568 osób.
Miasto i Gmina Wolsztyn – 249,7 km2 / 29 838 osób.