Informacja dla niesłyszących

Informacja dla osób niesłyszących

 

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie - mogą skorzystać z  tłumaczy migowych z rejestru Wojewody Wielkopolskiego.(zobacz rejestr)
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Z usługi mogą skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z pózn. zm.).
 
Osoba uprawniona zobowiązana jest do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia na trzy dni robocze przed planowana wizytą w Starostwie
 
Zgłoszenia można dokonać:
 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania - .doc