Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych rejestrowanych za pośrednictwem kamer systemu monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku Starostwa jest Starosta Wolsztyński, z siedzibą przy ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@powiatwolsztyn.pl, tel. /68/ 384 56 17.

3. Przetwarzanie danych przy użyciu monitoringu wizyjnego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej zgodnie z art. 4b ustawy o samorządzie powiatowym, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na podstawie art. 222 Kodeksu pracy.

4. Monitoring obejmuje parking, wejścia oraz korytarze w budynku Starostwa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa.

6. Okres przechowywania zapisów z monitoringu wynosi nie dłużej niż 1 miesiąc,z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone jako dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie odrębnych przepisów.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi, na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 warszawa, ul. Stawki 2).

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.