Uzyskanie informacji nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej

 Uzyskanie informacji nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej


Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (
Dz.U.2014.782 j.t.) informuje się, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:
- wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, przy ul. 5 Stycznia 5,
- udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych w Biurze Rady Powiatu,
- udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.) Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.
Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia Rady Powiatu. O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej powiatu. oraz w niniejszym biuletynie.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 w/w ustawy prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji nie umieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie wyślij e-mail do wydziału, który posiada tą informacje lub wyślij wniosek o udostępnienie informacji publicznej w innej formie, na adres Starostwa.