Udostępnianie informacji na wniosek

Udostępnianie informacji na wniosek w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie.

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek.  (wzór wniosku)
 
2. Udostępnianie informacji, o której mowa w punkcie 1, na pisemny wniosek zainteresowanego następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 ustawy).
 
3. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn zachowanie tego terminu jest niemożliwe, wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie, o którym mowa w punkcie 2, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
4. Dostęp do informacji jest bezpłatny w formach:
1) informacja ustna,
2) wgląd do dokumentów urzędowych w siedzibie Starostwa,
3) wstęp na posiedzenia organów kolegialnych,
4) wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa,
5) przegranie informacji na  CD-ROM, DVD lub pamięci USB wnioskodawcy,
6) wysłanie informacji pocztą elektroniczną.
 
Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (ochrona danych osobowych, tajemnica skarbowa, statystyczna, przedsiębiorcy, bankowa, ochrona życia prywatnego i rodzinnego, tajemnica lekarska i inne).
 
2. Prawo do informacji publicznej może podlegać ograniczeniu z uwagi na brak przesłanek do uznania, że udzielenie informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Obowiązek rozważenia tej przesłanki spoczywa na podmiocie rozpatrującym wniosek.
 
3. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16 ust.2 pkt. 1 ustawy).
 
4. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie ma zastosowania do uzyskania informacji będących informacjami publicznymi, zawartych w przepisach innych ustaw np. informacji o środowisku, o zasobie geodezyjnym i in., które określają odmienne zasady i tryb dostępu do tych informacji oraz odpłatności.