ROK 2021

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Wągrowca wydanych w 2021 r.

 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA WYDANYCH W 2021 r.
Numer zarządzenia 
i data wydania
Zarządzenie w sprawie Do pobrania
1/2021
05.01.2021
 sprzedaży nieruchomości
2/2021
05.01.2021
 sprzedaży nieruchomości
3/2021
05.01.2021
 sprzedaży nieruchomości
4/2021
15.01.2021
  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2021 rok
5/2021
19.01.2021
 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2021-2033
6/2021
19.01.2021
 organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
7/2021
19.01.2021
 zasad zwrotu kosztów przejazdów uczniów niepelnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub osrodka umozliwiajacego realizację obowiazku szkolnego i obowiazku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych
8/2021
20.01.2021
 regulaminu  udzielania zamówień  publicznych, których  wartość  nie  przekracza kwoty 130.000  złotych
9/2021
21.01.2021
 ustalenia planu dofiansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2021
10/2021
25.01.2021
 wydzierżawienia nieruchomości
11/2021
25.01.2021
 wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Miejskiej Wągrowiec
12/2021
25.01.2021
 wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Wagrowcu programu "Mobilny urzędnik" oraz nadania mu regulaminu
13/2021
25.01.2021
 o zmianie zarządzenia w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł
14/2021
27.01.2021
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok
15/2021
27.01.2021
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2021 rok
16/2021
27.01.2021
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2021 rok
17/2021
29.01.2021

 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rektrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Wągrowiec

18/2021
01.02.2021

 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiacym załącznik do zarządzenia nr 1/2021 z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

19/2021
01.02.2021

 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiacym załącznik do zarządzenia nr 2/2021 z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

20/2021
01.02.2021

 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiacym załącznik do zarządzenia nr 3/2021 z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

21/2021
04.02.2021

 zmiany wydatków budżetu na 2021 rok

22/2021
04.02.2021

  zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2021 rok

23/2021
09.02.2021

  przyznania dotacji

24/2021
10.02.2021

 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu świadczenia usług teleopiekuńczych w ramach projektu "Bransoletka życia - w trosce o wągrowieckich seniorów - pilotaż"

25/2021
23.02.2021

 ogłoszenia o pierwszym przetargu  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec

26/2021
23.02.2021

 ogłoszenia pierwszych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Wągrowiec

27/2021
23.02.2021

 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2021 rok

28/2021
23.02.2021

 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2021 rok

29/2021
25.02.2021

 udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu

30/2021
02.03.2021

 wprowadzenia do użytku Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Wągrowca

31/2021
05.03.2021

 nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu

32/2021
09.03.2021

 ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

33/2021
25.03.2021

 przyznania dotacji

34/2021
31.03.2021

 powołania komisji opiniujacej

35/2021
31.03.2021

 przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2020 rok, sprawozdań z przebiegu wykonania planów finansowych samorzadowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia

36/2021
31.03.2021
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2021 rok
37/2021
31.03.2021
 zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego ustawami na 2021 rok
38/2021
01.04.2021

 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Wągrowcu

39/2021
01.04.2021
 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich
w Wągrowcu
40/2021
01.04.2021
 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu
41/2021
06.04.2021
 wydzierżawienia oraz najmu nieruchomości
 POF
42/2021
08.04.2021
 zmiany dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok
43/2021
08.04.2021
 zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorzadu Terytorialnego na 2021 rok
44/2021
12.04.2021
 powołania Społecznego Zespołu na Rzecz Czystego Powitrza
45/2021
14.04.2021
 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
46/2021
15.04.2021
 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 w Wagrowcu
47/2021
15.04.2021
 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wagrowcu
48/2021
15.04.2021
 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wagrowcu
 PDF
49/2021
23.04.2021
 ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert
50/2021
23.04.2021
 zmiany zarządzenia nr 47/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wagrowcu
51/2021
23.04.2021
 zmiany zarządzenia nr 48/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawiepowołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wagrowcu
52/2021
29.04.2021
zmiany planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2021 rok
53/2021
29.04.2021
zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2021 rok
54/2021
30.04.2021
odwołania Zastępcy Burmistrza
55/2021
30.04.2021
 zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wagrowcu
56/2021
30.04.2021
 zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wagrowcu
57/2021
30.04.2021
 zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola  Nr 3 w Wagrowcu
58/2021
05.05.2021
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu za 2020 rok
59/2021
05.05.2021
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Wągrowcu za 2020 rok DOC
60/2021
05.05.2021
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu za 2020 rok
61/2021
05.05.2021
 przekazania sprawozdania finansowego za 2020 rok DOC 
62/2021
07.05.2021
 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu