Obwodowe komisje wyborcze

TERMINY I GODZINY URZĘDOWANIA I ZASADY PRZYJMOWANIA PRZEZ URZĘDNIKA WYBORCZEGO
ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW W WĄGROWCU 
W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

 

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w obwodzie będą przyjmowane przez urzędnika wyborczego Martę Miller w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, pokój nr 301 w następujących dniach i godzinach:

 DATA

 GODZINY   URZĘDOWANIA 

 09.09.2019 r.   (poniedziałek)

 15:30 - 17:00

12.09.2019 r.   (czwartek)

07:30 - 09:30

 13.09.2019 r.   (piątek)

 12:00 - 14:30

 W przypadku pytań bądź wątpliwości ,bardzo proszę o kontakt telefoniczny 793-636-396

 
Szanowni Państwo,
 
Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy:
 
- przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
- czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,
- ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości,
- przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.
 
Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1. jest obywatelem polskim;
2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
 
Kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:
1. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
2. nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
 
Uwaga! Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.
 
Jeśli chcecie Państwo zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, skontaktujcie się z komitetem wyborczym lub  zgłoście samodzielnie swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu w godzinach jego urzędowania lub za pośrednictwem urzędu gminy.
Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu.
 
Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane najpóźniej  13 września 2019 roku w godzinach pracy urzędu gminy.
 
Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia do urzędu gminy, potwierdzony podpisem na zgłoszeniu przez osobę je przyjmującą.
Przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów na członków komisji jest niedopuszczalne.
 
 
DO POBRANIA:
 
 
* Jeśli Komitet Wyborczy chce zgłosić drugiego kandydata do tej samej komisji  - winien dokonać zgłoszenia z wykorzystaniem kolejnego egzemplarza dostępnego pod poz. 2.
  Kandydaci zgłoszeni na dodatkowym ezemplarzu będą brani po uwagę w przypadku, o którym mowa w art. 182 Kodeksu wyborczego.
 
** Formularz przeznaczony jest dla wyborców, którzy mogą zgłaszać swoje kandydatury komisarzowi wyborczemu w trybie przewidzianym w art. 182 § 8b i 8c Kodeksu wyborczego. 
 
Marta Miller
Urzędnik Wyborczy w Wągrowcu
 

 DO POBRANIA: