Najbliższa Sesja Rady

Sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu

Najbliższa XXIII  sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu odbędzie się 21 lipca 2020 r. o godz. 16.00 w sali nr 109 Starostwa Powiatowego w Wagrowcu ulica Kościuszki 15.
-
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy regulaminowe.
 3. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Wągrowca.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca wotum zaufania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2020-2033.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2020 r.
 12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach ?Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży?.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Wągrowiec w roku szkolnym 2020/2021.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Wągrowiec  do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ?Opieka wytchnieniowa? edycja 2020.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Wągrowiec do opracowania i wdrożenia ?Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Wągrowca?.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki Zrównoważonej Mobilności Miejskiej na lata 2020-2026 ?Wągrowiec miasto zrównoważonej mobilności?.
 19. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji ?Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Wągrowiec na lata 2015-2022?.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji wniesionej przez Koalicję Polska Wolna od 5G bez rozpatrzenia.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23.  Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga