Najbliższa Sesja Rady

Sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu

Najbliższa XXXVIII  sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu odbędzie się 21 lipca 2021 r. o godz. 16.00 w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15.
-
Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.     Sprawy regulaminowe.
3.    Ślubowanie radnej.
4.    Wręczenie Honorowych Nagród Miasta Wągrowca.
5.    Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
6.    Sprawozdanie komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
7.    Odczytanie odpowiedzi na wnioski radnych złożone na ostatniej sesji.
8.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wągrowcu.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca wotum zaufania.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2020 rok.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2020 rok.
12.  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2021-2033.
13.  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Wągrowca na lata 2021 -2024".
15.  Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wniosku.
17.  Wolne wnioski i informacje.
18.  Zakończenie sesji.           

 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga