Najbliższa Sesja Rady

Sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu

Najbliższa XXXV zdalna sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu odbędzie się 29 kwietnia 2021 r. o godz. 16.00 .
-
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy regulaminowe.
 3. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
 5. Odczytanie odpowiedzi na wnioski radnych złożone na ostatniej sesji.
 6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie emisji obligacji Miasta Wągrowca.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2021-2033.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłat i zwrotu części opłat pobranych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w roku 2021, dla przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca - "Wschód 3".
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Wągrowca w rejonie ulicy Nad Nielbą.  
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulicy Nad Nielbą.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie szkodliwości glifosatu i przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Wągrowiec postulowanych czynności.
 17. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zakończenie sesji.          

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga