Najbliższa Sesja Rady

Sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu

Najbliższa XV sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu odbędzie się 29 października 2019 r. o godz. 16.00 w sali nr 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15.
-
Porządek obrad:
 1.  Otwarcie sesji.
 2.  Sprawy regulaminowe.
 3.  Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 4.  Sprawozdanie komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
 5.  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2019-2033.
 6.  Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2019 r.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Wągrowcu.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Wągrowcu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca na rok 2019".
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych.
 12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Miejską Wągrowiec w roku szkolnym 2018/2019.
 13. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2018 rok.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga