Najbliższa Sesja Rady

Sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu

Najbliższa XXXI zdalna sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu odbędzie się 28 stycznia 2021 r. o godz. 16.00 .
-
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy regulaminowe.
 3. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2021 r.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Wągrowca do 2030 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2025 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Wągrowiec oraz miejscowości Kaliska i Tarnowo Pałuckie (Gmina Wągrowiec).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 11.  Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie sesji. 

 


 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu

Jakub Zadroga