Obwieszczenie o decyzji APP.6733.12.2020

Wągrowiec, dnia 15.07.2020 r.

APP.6733.12.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

 Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

 obwieszczam

 że w dniu 15.07.2020 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr 2150, 2174, 4200/3, 4210/4 i 2747/2 położonych w Wągrowcu polegającej na budowie drogi pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej, budowie nawierzchni drogi gminnej nr 228656P (ulicy Piaskowej) w zakresie niezbędnym do wykonania przejazdu dla rowerzystów, budowie odwodnienia, budowie oświetlenia drogowego oraz budowie obiektów inżynierskich takich jak tunel pod drogą powiatową nr 1609P (ulicą Janowiecką), kładka nad rzeką Nielbą oraz przebudowie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej w ramach etapu I zadania: ?Budowa drogi pieszo-rowerowej od ulicy Nad Nielbą do ulicy Gnieźnieńskiej w Wągrowcu? z wniosku Gminy Miejskiej Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Matysiaka, przedstawiciela firmy SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k., ul Głuchowska 1, 60-101 Poznań.

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   z up. Burmistrza

/-/ Wojciech Cibail

Kierownik Referatu