Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie o decyzji APP.6733.8.2021

Wągrowiec, dnia 15.07.2021 r.

APP.6733.8.2021

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741),

 obwieszczam

 że w dniu 15.07.2021 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr 609/9 położonej przy ul. Lipowej w Wągrowcu polegającej na budowie skateparku w Parku 600-lecia w Wągrowcu z wniosku Pani Anety Mikołajczyk prowadzącej działalność gospodarczą ?LANDAME? Aneta Mikołajczyk, ul. W. Biegańskiego, 60-682 Poznań pełnomocnika Gminy Miejskiej Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec.

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadomienie uznaje się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Burmistrz Miasta Wągrowca

      /-/ Jarosław Berendt

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania APP.6733.11.2021

Wągrowiec, dnia 14.07.2021 r.

APP.6733.11.2021

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741),

 obwieszczam

 że w dniu 01.07.2021 r. na wniosek Pani Justyny Markowicz, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr 279 położonej w Wągrowcu przy ul. Bobrownickiej polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia.

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 Kpa informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Referat Planowania Przestrzennego, pok. 108 ? w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 ? 15:30, tel. 67-26-80-321).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Burmistrza

/-/ Wojciech Cibail

Kierownik Referatu

Obwieszczenie o decyzji nr APP.6733.2.2021

                                                                                                                                                                                                                         

Wągrowiec, dnia 13.04.2021 r.

APP.6733.2.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

 

 

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

 

obwieszczam

 

że w dniu 13.04.2021 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na działkach o nr ewid. 1647/6, 1651, 1652/2 i 1653/2 położonych w Wągrowcu przy ulicy Kcyńskiej polegającej na budowie zadaszenia boiska wraz z zapleczem socjalnym z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi z tym związanymi jako rozbudowę istniejącej szkoły z wniosku Powiatu Wągrowieckiego,  ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec.

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa
(j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

  z up. Burmistrza

/-/ Wojciech Cibail

Kierownik Referatu

Obwieszczenie o decyzji TI-APP.6733.20.2020

Wągrowiec, dnia 16.10.2020 r.

APP.6733.20.2020

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

 

 

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

 

obwieszczam

 

że w dniu 16.10.2020 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce o nr ewid. 1786/66 i części działki o nr ewid. 1786/14 położonych w Wągrowcu przy ulicy Mikołajczyka polegającej na przebudowie istniejących boisk, budowie szatni kontenerowej z przyłączami mediów, budowie oświetlenia terenu i boiska z wniosku Gminy Miejskiej Wągrowiec,
ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Anetę Mikołajczyk.

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa
(j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

  z up. Burmistrza

/-/ Wojciech Cibail

Kierownik Referatu