Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania TI-APP.6733.9.2020

Wągrowiec, dnia 14.05.2020 r.

APP.6733.9.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

 obwieszczam

 że w dniu 02.04.2020 r. na wniosek Pana Tomasza Przewoźnego zam. w Ratajach ul. Chlebowa 16 występującego w imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr 5573 położonej w Wągrowcu przy ul. Borówkowej polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia.

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 Kpa informuje się, że w terminie 7 dni od daty zawiadomienia można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski za pomocą środków elektronicznych lub poczty tradycyjnej.

W uwagi na fakt, iż Burmistrz Miasta Wągrowca wprowadził szczególny tryb organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, polegający przede wszystkim na ograniczeniu do absolutnego minimum bezpośrednich kontaktów z klientami (szczegóły dostępne są na stronie www.wagrowiec.eu w dziale ?Aktualności?) osoby zainteresowane uzyskaniem dalszych informacji mogą kontaktować się poprzez adres email: s.widzinska@wagrowiec.eu lub telefonicznie: tel. 67-26-80-321 - w godzinach pracy urzędu.

            Zgodnie z art. 15 zzr ust. 1 pkt 1) i pkt 2) ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) termin do wniesienia zastrzeżeń i wniosków nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Oznacza to, że termin do wniesienia zastrzeżeń i wniosków rozpocznie swój bieg w chwili ustania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

            Należy mieć jednak na względzie, iż na podstawie art. 15 zzr ust. 5 w/w ustawy czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów są skuteczne.

            Ponadto informuję, że zgodnie z art. 15zzs ust. 10 pkt 1) w/w ustawy przepisów o bezczynności organów nie stosuje się w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

   z up. Burmistrza

/-/ Wojciech Cibail

Kierownik Referatu