Program współpracy na rok 2020 - I etap

W związku z rozpoczęciem procedury uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, Burmistrz Miasta Wągrowca zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Wągrowca, do zgłaszania propozycji realizacji zadań publicznych na 2020 rok.

Propozycje realizacji zadań publicznych należy złoży na Formularzu zgłoszenia propozycji realizacji zadania publicznego do Programu współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, który dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe  albo w pok. 102 Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, w terminie do 31 sierpnia 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Wągrowcu).

Wypełnione formularze należy przesłać na adres poczty elektronicznej: stowarzyszenia@wagrowiec.eu lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15a.

 

Do pobrania: Formularz zgłaszania propozycji realizacji zadania publicznego na 2020 rok