KOMUNIKATY

Edukacja Mieszkańców Miasta Wągrowiec w zakresie rehabilitacji oddechowej

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA

z dnia 19 lipca 2021 r.

 Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się do publicznej wiadomości treść uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pod nazwą: Edukacja mieszkańców Miasta Wągrowiec w zakresie rehabilitacji oddechowej, złożonąw dniu 7 lipca 2021 rokuprzez Stowarzyszenie ?Lwie Serce?.

Uwagi do niniejszej oferty można składać w formie pisemnej ? w Urzędzie Miejskim
w Wągrowcu lub przesłać na adres poczty elektronicznej stowarzyszenia@wagrowiec.eu , w terminie do 26 lipca 2021 roku.

POBIERZ

Patrole motorowodne WOPR w sezonie letnim 2021

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA

z dnia 26 maja 2021 r.

 Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się do publicznej wiadomości treść uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pod nazwą: Patrole motorowodne WOPR w sezonie letnim 2021, złożonąw dniu 24 maja 2021 rokuprzez WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu.

Uwagi do niniejszej oferty można składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu lub przesłać na adres poczty elektronicznej stowarzyszenia@wagrowiec.eu , w terminie do 2 czerwca 2021 roku. POBIERZ

 

/-/ Jarosław Berendt

Burmistrz Miasta Wągrowca

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Uchwała nr XVI/112/2019 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pobierz

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Uchwała nr XXVII/201/2020 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pobierz

Wyniki otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r.

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w zakresie:

1)   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

2)   działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

3)   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

4)   ratownictwa  i ochrony ludności;

5)   działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

6)   ochrony i promocji zdrowia.

 

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert

 

Konkursy ofert na zadania realizowane w 2021 roku

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych
w zakresie:

1)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

2)  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

3)   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

4)   ratownictwa i ochrony ludności;

5)   działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

6)   ochrony i promocji zdrowia.

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2021 roku wynosi łącznie: 73.000,00 zł.  Termin składania ofert upływa 31 marca 2021 r. o godz. 14:30.

Treść zarządzenia nr 32/2021 z 9 marca 2021 roku

 Szczegółowe warunki konkursu ofert:

 • Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

POBIERZ: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 32/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 9 marca 2021 r.

 • Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

POBIERZ: Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 32/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 9 marca 2021 r.

 • Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania
  i upowszechniania kultury fizycznej

POBIERZ: Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 32/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 9 marca 2021 r.

 • Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa
  i ochrony ludności

POBIERZ: Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 32/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 9 marca 2021 r.

 • Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

POBIERZ: Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 32/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 9 marca 2021 r.

 • Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia

POBIERZ: Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 32/2021 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 9 marca 2021 r.

Wynik otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 r.

Burmistrz Miasta Wągrowca rozstrzygnął konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w następujących zakresach:

 1. Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz pomocy społecznej.

W wyniku konkursu ofert Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych), na wsparcie realizacji zadania pn. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w domach, polegających na sprawowaniu opieki paliatywnej i hospicyjnej domowej.

Ogłoszenie o wynikach konkursu - Zarządzenie nr 234/2020 z 28 grudnia 2020 r.

 1. Pomocy społecznej

W wyniku konkursu ofert Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin REHABILITACJA im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości 681 372zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote), na realizację zadania publicznego polegającego na Prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dofinansowanie z budżetu państwa).

Ogłoszenie o wynikach konkursu - Zarządzenie nr 235/2020 z 28 grudnia 2020 r.

W wyniku konkursu ofert Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości 65 000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych), na realizację zadania publicznego polegającego na Udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym w noclegowni i jadłodajni.

Ogłoszenie o wynikach konkursu - Zarządzenie nr 233/2020 z 28 grudnia 2020 r.

Program współpracy z NGO na 2021 rok - I etap

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA

 z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpoczęcia procedury uchwalenia rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuję, że:

 1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność społecznie użyteczną na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec, zgłaszać mogą propozycje realizacji w 2021 roku, zadań należących do sfery zadań publicznych gminy.
 2. Termin składania propozycji upływa 31 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Wągrowcu).
 3. Propozycje do programu należy składać na formularzu, który dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe  albo w pok. 102 Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.

Wypełnione formularze należy przesłać na adres poczty elektronicznej: stowarzyszenia@wagrowiec.eu lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Wągrowcu przy
ul. Kościuszki 15a.

Formularz propozycji - pobierz

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca za 2019

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca z realizacji programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.

Wągrowiec, dnia 29 maja 2020 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert

Burmistrz Wągrowca ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w 2020 roku w zakresie:

1)   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2)   działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
3)   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
4)   ratownictwa  i ochrony ludności;
5) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Wynik otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r.

Burmistrz Miasta Wągrowca rozstrzygnął konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

W wyniku konkursu ofert Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), na wsparcie realizacji zadania pn. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w domach, polegających na sprawowaniu opieki paliatywnej i hospicyjnej domowej.

Treść załącznika do Zarządzenia nr 201/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Wynik otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2020 r.

Burmistrz Miasta Wągrowca rozstrzygnął konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

W wyniku konkursu ofert Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości 65 000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych), na realizację zadania publicznego polegającego na Udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym w noclegowni i jadłodajni.

Treść załącznika do Zarządzenia nr 198/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Wynik otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2020 r.

 

Burmistrz Miasta Wągrowca rozstrzygnął konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

W wyniku konkursu ofert Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin REHABILITACJA im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości 677 166 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych), na realizację zadania publicznego polegającego na Prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Treść załącznika do Zarządzenia nr 197/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pod nazwą - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w domach, polegających na sprawowaniu opieki paliatywnej i hospicyjnej domowej.

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w 2020 roku wynosi łącznie: 25 000,00 zł. 

Termin składania ofert upływa 19 grudnia 2019 r. o godz. 1530.

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty realizacji zadania na druku zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
Wzór oferty można pobrać TUTAJ .

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

POBIERZ: Załącznik do Zarządzenia nr 180/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 28 listopada 2019 r.

Wyniki konkursu ofert na zadania realizowane w 2019 roku

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w 2019 roku w zakresie:

1)   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

2)   działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

3)   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

4)   ratownictwa  i ochrony ludności;

5)   działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

POBIERZ: Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 23 kwietnia 2019 r.

Konkurs ofert na zadania realizowane w 2019 roku

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2019 roku zadań publicznych
w zakresie:

1)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

2)      działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

3)      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

4)      ratownictwa i ochrony ludności;

5)      działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2019 roku wynosi łącznie: 77 500,00 zł.  Termin składania ofert upływa 29 marca 2019 r. o godz. 14:30.

 

UWAGA! Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty realizacji zadania na druku dotychczasowym,
obowiązującym do 1 marca 2019 roku. Można go pobrać TUTAJ .

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert:

 • Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
  i dziedzictwa narodowego

POBIERZ: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 28 lutego 2019 r.

 • Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

POBIERZ: Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 24/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 28 lutego 2019 r.

 • Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania
  i upowszechniania kultury fizycznej

POBIERZ: Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 24/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 28 lutego 2019 r.

 • Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa
  i ochrony ludności

POBIERZ: Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 24/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 28 lutego 2019 r.

 • Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

POBIERZ: Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 24/2019 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 28 lutego 2019 r.

Wyniki konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku

Zarządzeniem nr 195/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 19 grudnia 2018 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego polegającego na Prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy.

W wyniku konkursu ofert Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "REHABILITACJA" im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości 630 900 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy dziewięćset złotych).

Do pobrania: Treść załącznika do Zarządzenia nr 195/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.

Wyniki konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku

Zarządzeniem nr 193/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 17 grudnia 2018 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego polegającego na Udzielaniu schronienia oraz zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym w noclegowni i jadłodajni. W wyniku konkursu ofert Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa z siedzibą w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości: 65 000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Do pobrania: Treść załącznika do Zarządzenia Nr 193/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Zarządzeniem nr 194/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 17 grudnia 2018 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego polegającego na Świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w domach. W wyniku konkursu ofert Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa z siedzibą w Wągrowcu otrzyma dotację celową w wysokości: 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Do pobrania: Treść załącznika do Zarządzenia Nr 194/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Konsultacje projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Wągrowca na lata 2019-2022

OGŁOSZENIE
O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI
 
 1. Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza, że w dniach 04 grudnia 2018 do 29 stycznia 2019 r. przeprowadzone będą konsultacje projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Wągrowca na lata 2019-2022.
 2. W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność społecznie użyteczną na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec.
 3. Uwagi do projektu można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, przy ul. Kościuszki 15 A, pocztą tradycyjną na adres urzędu albo elektroniczną, na adres: stowarzyszenia@wagrowiec.eu, na formularzu stanowiącym załącznik do Uchwały nr XLVII/320/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 4. Projekt uchwały oraz formularze opinii dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na jego stronie internetowej - w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Konsultacje aktów prawa miejscowego

Konkursy ofert na zadania realizowane w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza konkursy ofert na wsparcie oraz powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku. Szczegółowe warunki konkursu ofert:

1) na wsparcie zadania polegającego na udzielaniu schronienia oraz zapewnianiu posiłków osobom tego pozbawionym, określono w Zarządzeniu Nr 170/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego POBIERZ TUTAJ,

2) na wsparcie zadania polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w domach, określono w Zarządzeniu Nr 171/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego POBIERZ TUTAJ,

3) na powierzenie zadania polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy określono w Zarządzeniu Nr 169/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego POBIERZ TUTAJ.

 

Wągrowiec, dnia 19 listopada 2018 r.

Program współpracy z NGO na 2019 rok - II etap

OGŁOSZENIE

O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

 1. Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza, że w dniach od 19 października do 2 listopada
  2018 r.
  przeprowadzone będą konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok.
 2. W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność społecznie użyteczną na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec.
 3. Uwagi do projektu można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, przy
  ul. Kościuszki 15 A, pocztą tradycyjną na adres urzędu albo elektroniczną, na adres: stowarzyszenia@wagrowiec.eu., na formularzu stanowiącym załącznik do Uchwały
  nr XLVII/320/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
  organizacji.
 4. Projekt uchwały oraz formularze opinii dostępne są w siedzibie urzędu oraz na jego stronie internetowej ? w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ? KOMUNIKATY.

Wągrowiec, 17 października 2018 r.                                         

BURMISTRZ

/-/ mgr inż. Krzysztof Poszwa

---

Do pobrania:

Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok

Formularz zgłaszania opinii

Program współpracy z NGO na 2019 rok - I etap

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA

 z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie rozpoczęcia prac nad opracowaniem rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuję, że:

 1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność społecznie użyteczną na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec, zgłaszać mogą propozycje realizacji, w 2019 roku, zadań należących do sfery zadań publicznych gminy.
 2. Termin składania propozycji upływa 31 sierpnia 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Wągrowcu).
 3. Propozycje do programu należy składać na formularzu, który dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe  albo w pok. 102 Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.
 4. Wypełnione formularze należy przesłać na adres poczty elektronicznej: stowarzyszenia@wagrowiec.eu lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15a.

Wągrowiec, dnia 03.07.2018 r.

Do pobrania: Formularz zgłaszania opini

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca za 2017 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca za 2017 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca za 2016 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca z realizacji programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok.

Wągrowiec, dnia 31 maja 2017 roku

Otwarty konkurs ofert nr 5/2017

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w 2017 roku wynosi 15 000 zł. Szczegółowe warunki konkursu ofert na wsparcie zadania określone zostały w załączniku do Zarządzenia nr 11/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego. 

                   

Dokumenty do pobrania:

1) Załącznik do Zarządzenia nr 11/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 13 stycznia 2017 r. - POBIERZ TUTAJ

2) Druk oferty realizacji zadania - POBIERZ TUTAJ

Wągrowiec, dnia 13 grudnia 2016 r.

Konkurs ofert nr 4/2017

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, polegających na organizacji zajęć sportowych w: piłce ręcznej, piłce nożnej, piłce siatkowej, sportach walki, pływaniu oraz polegających na organizacji ogólnodostępnych imprez sportowo - rekreacyjnych.Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w 2017 roku wynosi łącznie: 703 500 zł. Szczegółowe warunki konkursu ofert określone zostały w załączniku do Zarządzenia nr 225/2016 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Dokumenty do pobrania:
1) Załącznik do Zarządzenia nr 225/2016 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 9 grudnia 2016 r.- POBIERZ TUTAJ
2) Druk oferty realizacji zadania - POBIERZ TUTAJ 

 Wągrowiec dnia 9 grudnia 2016 r.

 

 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca za 2015 r.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca z realizacji programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok

 

Wyniki konkursu ofert nr 3/2016

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, polegających na organizacji zajęć sportowych, udzielone zostanie Miejskiemu Klubowi Sportowemu LIDER z siedzibą w Durowie 6a, 62-100 Wągrowiec dofinansowanie w wysokości 24 180 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto osiemdziesiąt złotych), na wsparcie realizacji zadania pn. Treningi sekcji pływackiej MKS LIDER.

Wągrowiec, 14.01.2016 r.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych.

Wyniki konkursu ofert nr 4/2016

OGŁOSZENIE
 
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych, przyznano Stowarzyszeniu im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa z siedzibą przy Placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w Wągrowcu, dofinansowanie w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w domach"
 
Wagrowiec, 29.01.2016 r.
           Burmistrz Miasta Wągrowca
                                                                                                                                                                                                                         /-/ Krzysztof Poszwa
 

Do pobrania:

Zarządzenie nr 23/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych .

Wyniki konkursu ofert 1/2016

OGŁOSZENIE

Na podstawie Zarządzenia nr 218/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 16 grudnia 2015 r. ogłasza się, że wykonanie zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2016 roku, zlecone zostanie do realizacji Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rehabilitacja" im. Karola Marcinkowskiego w Wągrowcu, któremu na realizację zadania przekazana zostanie dotacja w wysokości: 356 400 zł.

Wągrowiec, dn. 16 grudnia 2015 r. 

Otwarty konkurs ofert 2/2016

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegających na udzielaniu schronienia i zapewnieniu posiłku osobom tego pozbawionym.

Oferty można składać w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu w terminie do 4 stycznia 2016 r. 

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w Zarządzeniu Nr 211/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z 8 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  w 2016 roku.

Do pobrania:
1. Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert - Zarządzenie Nr 211/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z 8 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku .

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 nr 6 poz. 25).

3. Wzór oferty wersja:doc

Wągrowiec, dn. 14 grudnia 2015 r. 

 

Protokół z konsultacji projektu programu współpracy na 2016 rok

 PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI
PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE NA 2016 ROK
 
W dniach od 28 października 2015 r. do 12 listopada 2015 r. przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok.
Nie złożono uwag do przedłożonego projektu.

Wągrowiec 13 listopada 2015 r.
 

 

      Kierownik Wydziału
Rozwoju i Promocji Miasta
/-/ Sławomir Wojcieszak

Otwarty konkurs ofert Nr 1/2016

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy w Wągrowcu w 2016 r.

Oferty na realizację zadnia można składać w Urzędzie Miejskim w terminie do 7 grudnia 2015 r.
Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w Zarządzeniu Nr 187/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z 13 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego.

Do pobrania:
1. Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert - Zarządzenie Nr 187/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca z 13 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego.

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 nr 6 poz. 25).

3. Wzór oferty wersja: doc

 

Wągrowiec, dn. 16 listopada 2015r.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca z realizacji programu współpracy z NGO za 2014 r.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014 rok, przedłożone 28.04.2015r. podczas sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu