Nabór pracowników (oferty pracy w Urzędzie Miejskim)

Nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze Zastępcy Kierownika USC

Urząd Miejski w Wągrowcu
 
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko kierownicze urzędnicze
ZASTĘPCY KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO
w Urzędzie Stanu Cywilnego i Wydziale Spraw Obywatelskich
w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
 

1.    WYMAGANIA NEZBĘDNE (formalno-prawne):

1)    obywatelstwo polskie,
2)    pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
3)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)    nieposzlakowana opinia,
5)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6)    posiadanie:
       a)     dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub,
       b)    dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą, o którym mowa w art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 i 2024), albo uznany za równoważny polskiemu dyplomowi potwierdzającemu uzyskanie tytułu zawodowego magistra zgodnie z art. 327 ust. 1 tej ustawy lub,
       c)     dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji;
7)     łącznie co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pmocniczych i obsługi,
8)     znajomość obsługi komputera,
9)     umiejętność pracy w zespole,
10)  obowiązkowość, systematyczność, odpowiedzialność, komunikatywność,    dokładność,
11)  dyspozycyjność,
12)  znajomość przepisów prawnych zawartych w ustawach i przepisach wykonawczych:
       a)    Prawo o aktach stanu cywilnego,
       b)    Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
       c)    Ustawa o ochronie danych osobowych,
       d)    Ustawa o zmianie imienia i nazwiska,
       e)    Ustawa o opłacie skarbowej,
        f)     Kodeks cywilny (art. 1 - 125),
        g)    Prawo prywatne międzynarodowe,
        h)   Prawo konsularne,
         i)     Kodeks postępowania administracyjnego,
         j)      Kodeks postępowania cywilnego (Księga 1 - Tytuł I, IV, VI; Księga 2 - Tytuł II - Dział I i II),
        k)    Ustawa o ewidencji ludności,
         l)     Ustawa o  dowodach osobistych,
       m)  Ustawa o samorządzie gminnym.
 
 2.      WYMAGANIA DODATKOWE:
 
1)    uprzejmość, życzliwość w kontaktach międzyludzkich,
2)    umiejętność wystąpień publicznych,
3)    doświadczenie w pracy w urzędzie stanu cywilnego, w ewidencji ludności i dowodach osobistych,
4)    umiejętność obsługi aplikacji ŹRÓDŁO,
5)    znajomość podstaw j. niemieckiego lub j. angielskiego,
6)    odporność na stres.
 

3.      GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

1)    realizacja przepisów ustawy prawo o aktach stanu cywilnego,
2)    rejestracja zdarzeń dotyczących urodzenia, małżeństwa i zgonu, które nastąpiły na terenie miasta  Wągrowca i Gminy Wągrowiec, 
3)    sporządzanie i wydawanie decyzji i postanowień z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego,
4)    odtwarzanie, transkrypcja, sprostowanie, uzupełnianie aktów stanu cywilnego,
5)    przyjmowanie oświadczeń woli m.in. o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego,    o uznaniu ojcostwa, o nadaniu nazwiska męża matki, o zmianie imienia dziecka, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek   małżeński,
6)    migracja aktów stanu cywilnego,
7)    usuwanie niezgodności w PESELU,
8)    wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń,
9)    wydawanie decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska,
10)     dokonywanie wpisów do aktów stanu cywilnego w oparciu o powiadomienia
z innych USC, o decyzje administracyjne i orzeczenia Sądów krajowych i państw obcych, (dołączanie przypisków i wzmianek do aktów)
11)     sporządzanie sprawozdawczości statystycznej GUS dotyczącej zarejestrowanych zdarzeń,
12)     prowadzenie rejestrów i archiwum aktów stanu cywilnego,
13)     przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
14)     prowadzenie korespondencji konsularnej w sprawach indywidualnych obywateli,
15)     udzielanie ślubów (w tym w dni wolne od pracy w Urzędzie lub poza nim),
16)     sporządzanie sprawozdań do Wojewody,
17)     pomoc w przygotowaniu uroczystości dekoracji medalami za "długoletnie pożycie małżeńskie?,
18)     obsługa klientów w zakresie dowodu osobistego,
19)     obsługa  klientów w zakresie  ewidencji ludności.
 
4.  WARUNKI PRACY:
1)  wymiar czasu pracy - pełen etat,
2)  podstawowy system czasu pracy,
3)  stanowisko bezpośrednio podległe Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich,
4)  obsługa monitora ekranowego co najmniej 4 godziny dziennie.
 
5.    INFORMUJE SIĘ, że w miesiącu marcu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
 

6.    WYMAGANE DOKUMENTY:

 1) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do pracy oraz załączone oświadczenia - do pobrania na stronie bip.wagrowiec.eu w zakładce "Nabór pracowników (Oferty pracy w Urzędzie Miejskim)" oraz w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu - pok. nr 101,

2) podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
4) niżej określone dokumenty, poświadczające wymagany co najmniej ogólny 3-letni staż pracy:
     a) kserokopie świadectw pracy z poprzednich okresów zatrudnienia i zawartych w tym okresie umów o pracę oraz zakresów czynności,
     b) w przypadku pozostawania w zatrudnieniu - zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, zajmowane stanowiska pracy i nazwę komórki organizacyjnej oraz/lub kserokopie umów o pracę i zakresów czynności,
    c) kserokopie zaświadczeń o odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego.
 

7.    TERMINY:

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:"?Nabór - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu" (na kopercie należy podać: imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego) w terminie do dnia  30 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 w Urzędzie  Miejskim w Wągrowcu ul. Kościuszki 15A, II piętro, pokój 202 (sekretariat).
Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie ww. terminu nie będą rozpatrzone.
Odrzucone zostaną oferty, które:
 1) nie zawierają dokumentów określonych jako wymagane w pkt. 1-4,
 2) nie spełniają wymagań w zakresie posiadanego wykształcenia oraz stażu pracy.
 

8.    DODATKOWE INFORMACJE

1)    Kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. 1 ogłoszenia zostaną powiadomieni  drogą mailową o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego obejmującego test merytoryczny i rozmowę kwalifikacyjną oraz ewentualnie zadania praktyczne, w tym z wykorzystaniem komputera.
2)    Kandydaci podczas postępowania konkursowego mogą posiadać i korzystać z wydrukowanych tekstów aktów prawnych bez komentarza w wersji wyłącznie papierowej oraz kalkulatora. Nie jest dopuszczalne korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych oraz informatycznych.
3)    Planowany termin zatrudnienia - 13 maja 2019 r. (dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu ze względu na sytuację wybranego kandydata).
4)    Z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa o pracę  na zasadach przewidzianych w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902
z późn. zm.).
 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4.05.2016 r.) informuje się, że:
1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski  w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a,
2)    inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu jest Pan Marek Sturma tel. 67 26-21-126 lub 603-203-366,
3)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
4)    podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 221 kodeksu pracy oraz przepisy ustawy z  dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
5)    dane osobowe niewybranych kandydatów będą przechowywane przez okres 10 dni - licząc od dnia następnego po dniu ogłoszenia o wyniku naboru,
6)    posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
7)    posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8)    podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
a brak lub podanie niepełnych danych będzie podstawą do odrzucenia oferty,
9)    Urząd Miejski w Wągrowcu nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w innym celu, niż określony w pkt. 3.
 
BURMISTRZ MIASTA
/-/ Jarosław Berendt
Wągrowiec, dnia 15 kwietnia 2019 r.
 
Do pobrania:

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. oświatowych

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko specjalisty ds. oświatowych w Urzędzie Mijeskim w Wągrowcu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Halina Ratajczak

Rogoźno

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego ? Pani Halina Ratajczak uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wągrowiec, dnia 6 marca 2019 r.

   

                                                                    Burmistrz Miasta

                                                             / -/  Jarosław Berendt

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. bezpieczeństwa i monitoringu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

na stanowisko inspektora ds. bezpieczeństwa i monitoringu
w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Piotr Kuźniarek

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pan Piotr Kuźniarek uzyskał pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Wągrowiec, dnia 28 lutego 2019 r.

 

                                                                   Burmistrz Miasta

                                                             /-/  Jarosław Berendt

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. planowania i realizacji budżetu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko specjalisty ds. planowania i realizacji budżetu
w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Anna Błaszczyk

Wągrowiec

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Anna Błaszczyk uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Wągrowiec, dnia 5 lutego 2019 r.

                                                                   Burmistrz Miasta

                                                             /-/  Jarosław Berendt