Nabór pracowników (oferty pracy w Urzędzie Miejskim)

Nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. infrastruktury i techniczno-inwestycyjnych

Urząd Miejski w Wągrowcu

ogłasza trzeci nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze

SPECJALISTY DS. INFRASTRUKTURY I TECHNICZNO-INWESTYCYJNYCH 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
      1) obywatelstwo polskie,
      2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
      3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
          z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
      4) nieposzlakowana opinia,
      5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na aplikowane stanowisko,
      6) wykształcenie wyższe,
      7) umiejętność czytania rysunku technicznego,
      8) dobra znajomość obsługi komputera, w tym obsługa MS Office - w szczególności Word, Excel,
      9) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
    10) umiejętności komunikacyjne,
    11) dyspozycyjność,
    12) odporność na stres,
    13) znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie załatwianych spraw:
          - ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
          - ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych,
           - ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane.
          - ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
          - ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (znajomość podstawowa),
          - ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
          - ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (w zakresie ochrony zieleni przydrożnej),
          - ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (w zakresie infrastruktury technicznej
             w pasach drogowych),
          - ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
          - ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym,
          - ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
          - ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,
          - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
            w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
            i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
            (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 
2. WYMAGANIA DODATKOWE:
      1) obowiązkowość, systematyczność, odpowiedzialność,
     2) umiejętność pracy w zespole,
     3) zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy.
 
3. GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
      1) wykonywanie zadań określonych w § 27 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
          w Wągrowcu (do pobrania na stronie bip.wagrowiec.eu w zakładce Urząd Miejski),
      2) przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz innych pism wynikających
          z prowadzonego postępowania administracyjnego,
      3) dopilnowanie realizacji spraw związanych z uzyskiwaniem niezbędnych uzgodnień, ocen, opinii,
          pozwoleń itp., wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub z zawartych umów,
      4) prowadzenie prawidłowej dokumentacji, wymaganej i zgodnej z obowiązującymi przepisami,
      5) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Wągrowcu w zakresie
          niezbędnym do wykonania powierzonych zadań,
      6) przeprowadzania analizy skutków finansowych planowanych przedsięwzięć,
      7) przygotowywanie planów oraz ich zmian, wynikających z obowiązujących przepisów oraz
            potrzeb,
      8) przygotowywanie projektów uchwał dla Rady Miejskiej w Wągrowcu, zgodnie z obowiązującą  
          procedurą,
      9) przygotowanie projektów uchwał i pism dla innych organów powoływanych w celu realizacji
          zadań i programów Gminy Miejskiej Wągrowiec.
 
4. WARUNKI PRACY:
      1) wymiar czasu pracy - pełen etat,
      2) podstawowy system czasu pracy,
      3) miejsce pracy - na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Wągrowcu (brak windy),
      4) stanowisko bezpośrednio podległe Kierownikowi Wydziału Inwestycji i Mienia Komunalnego,
      5) obsługa monitora ekranowego co najmniej 4 godziny dziennie.
 

5. INFORMUJE SIĘ, że w miesiącu czerwcu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej, niż 6%.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:
      1) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do pracy oraz załączone oświadczenia 
         - do pobrania na stronie bip.wagrowiec.eu w zakładce "Nabór pracowników (Oferty pracy 
         w Urzędzie Miejskim)" oraz w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu - pok. nr 101,
      2) podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
      3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagane kwalifikacje.
    DOKUMENTY NIEWYMAGANE:
       kopie dokumentów: świadectw pracy dokumentujących staż pracy (lub zaświadczenie 
       o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia), zaświadczenie o odbyciu stażu 
       lub przygotowania zawodowego, ukończonych kursach, szkoleniach, innych posiadanych
       uprawnieniach.
 
7. TERMINY:
Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: "Nabór - specjalista ds. infrastruktury" (na kopercie należy podać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji) w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. do godz. 12 00 w Urzędzie  Miejskim w Wągrowcu - II piętro, pokój  202 (sekretariat),  62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 15a.
 
Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie terminu nie będą rozpatrzone.
Odrzucone zostaną oferty, które:
        1) nie zawierają dokumentów określonych jako wymagane w pkt. 1-3,
        2) nie spełniają wymagań w zakresie posiadanego wykształcenia lub wymaganego
             okresu doświadczenia zawodowego albo wpłyną w dniu 30 lipca 2021 r.
             po godz. 12.00 i później.

 

8. DODATKOWE INFORMACJE

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. 1 ogłoszenia zostaną powiadomieni drogą do kontaktu wskazaną w kwestionariuszu osobowym o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego obejmującego test merytoryczny
i rozmowę kwalifikacyjną oraz ewentualnie zadania praktyczne, w tym z wykorzystaniem komputera.

Kandydaci podczas postępowania konkursowego mogą posiadać i korzystać z wydrukowanych tekstów aktów prawnych bez komentarza w wersji wyłącznie papierowej oraz kalkulatora. Nie jest dopuszczalne korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych oraz informatycznych.


 

Planowany termin zatrudnienia - 9 sierpnia 2021 r. (dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu ze względu na sytuację wybranego kandydata).

Z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa o pracę  
na zasadach przewidzianych w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z dnia
4.05.2016 r.) informuje się, że:
      1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski  w Wągrowcu,
          ul. Kościuszki 15a,
      2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu jest
          Pan Marek Sturma tel. 67 26-21-126 lub 603-203-366,
      3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury
          naboru na stanowisko specjalisty ds. infrastruktury i techniczno-inwestycyjnych,
      4) dane osobowe niewybranych kandydatów będą przechowywane przez okres 10 dni 
          - licząc od dnia następnego po dniu ogłoszenia o wyniku naboru,
      5) posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich 
          danych osobowych, ze skutkiem wykluczenia oferty z dalszej procedury naboru na stanowisko 
         specjalisty ds. infrastruktury i techniczno-inwestycyjnych albo nie zawarcia umowy o pracę,
      6) posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich
          danych osobowych,
      7) posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
      8) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
      9) podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, 
          a brak lub podanie niepełnych danych będzie podstawą do odrzucenia oferty,
    10) Urząd Miejski w Wągrowcu nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
          w innym celu, niż określony w pkt. 3.
 

Do pobrania: kwestionariusz osobowy i oświadczenia

Wągrowiec, dnia 19 lipca 2021 r.

                                                                                Burmistrz Miasta

                                                                          /-/ Jarosław Berendt

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych i budownictwa

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. zamówień publicznych i budownictwa
 w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Sonia Bartnik-Łochyńska

Rogoźno Wlkp

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego - Pani Sonia Bartnik-Łochyńska uzyskała pozytywną ocenę o przydatności zawodowej na ww. stanowisko. Poziom wiedzy merytorycznej kandydata, związanej ze specyfiką stanowiska pracy oraz posiadane kwalifikacje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Wągrowiec, dnia 2 czerwca 2021 r.

                                                                                            Burmistrz Miasta

                                                                                      /-/  Jarosław Berendt