Konsultacje społeczne dokumentu pn.: "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Wągrowiec"

OGŁOSZENIE

dot. konsultacji społecznych "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Wągrowiec"

 

Na postawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy Prawo Energetyczne (Dz. U. z  2020 r. poz. 833 z późn. zm.) informujemy o opracowywaniu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Wągrowiec".

 

Dokument pn.: "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Wągrowiec" zostanie poddany konsultacjom społecznym w terminie od dnia 16 listopada do dnia 7 grudnia 2020 r. na okres 21 dni.

 

Miejsce, w którym można zapoznać się z dokumentacją:

Opiniowany dokument jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, , 62-100 Wągrowiec,  pokój nr 7 i jest dostępny w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiotowy dokument został podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Wągrowiec.

 

Możliwość składania uwag i wniosków:

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opracowanego dokumentu oraz składania uwag i wniosków w terminie od dnia 16 listopada do dnia 10 grudnia 2020 r. w jednej z następujących form:

  • w formie pisemnej poprzez uzupełnienie formularza (format .pdf, format .docx) zgłaszania uwag i jego przesłanie na adres: Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a,  62-100 Wągrowiec;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłanie na adres e-mail: m.strzelecki@wagrowiec.eu bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec pok. nr 7

 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Zgodnie z art. 42 powołanej ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa:

  1. rozpatrzy zgłoszone uwagi i wnioski;
  2. dołączy do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Załączniki:

1. ?Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Wągrowiec?