Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z o.o.

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z o.o.

 

Toniszewo 31

62-104 Pawłowo Żońskie

tel. 67 268 51 18

NIP 766-17-30-437

REGON 570881401

Przedmiot działania:

Przedmiotem działalności Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. w Wągrowcu są usługi w zakresie:

  •  Obróbki i usuwania odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.21.Z
  • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z
  • Odzysk surowców z materiałów segregowanych - PKD 38.32.Z
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B.

Udziałowcy Spółki:

·         Gmina miejska Wągrowiec
·         Gmina Wągrowiec
·         Miasto i Gmina Skoki
·         Gmina Mieleszyn
·         Gmina Budzyń
·         Miasto i Gmina Szamocin
·         Gmina miejska Chodzież
·         Gmina Chodzież
·         Gmina Rogoźno
·         Gmina Ryczywół
·         Gmina Damasławek
·         Miasto i Gmina Margonin
·         Miasto i Gmina Gołańcz
·         Gmina Mieścisko
·         Gmina Wapno

Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 4 363 000 zł

 

ORGANY SPÓŁKI

Władzami Spółki są następujące organy:

·         Zgromadzenie Wspólników

·         Rada Nadzorcza

·         Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem i najwyższą władzą w Spółce. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełnią Burmistrzowie i Wójtowie  Gmin będących Udziałowcami Spółki.

Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym i doradczym. Członkowie Rady działają kolegialnie. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. Rada składa się z trzech członków.
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Zgromadzenie Wspólników.

Obecny skład Rady Nadzorczej:

Krzysztof Bierła - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Małgorzata Parzybut - Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Biniecki - Członek Rady Nadzorczej,

Zarząd Spółki - jednoosobowy w osobie Dyrektora Spółki

Waldemar Szygenda - Dyrektor Spółki