Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

8. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

URZĄD MIEJSKI

W WĄGROWCU

 

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
miasto@wagrowiec.eu
www.wagrowiec.eu

OS

22.03.2021

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, ul Kościuszki 15a, pokój nr 09,

tel.:  67 26 80 325, KOM: 605 288 373

II. PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2020 r. poz.1439 z późn. zm.),
 2. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 t.j. z dnia 2020.07.31)
 3. Uchwała Nr XXII/166/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wągrowca Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 maja 2020 r. (poz. 4750)
 4. Uchwała Nr XXII/167/2020 w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 28 maja 2020 r. (poz. 4751)
 5.  Uchwała Nr XVIII/132/2020 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Wągrowca z dnia 30 stycznia 2020 r. (poz. 1359)
 6. Uchwała Nr XIX/147/2020 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 27 lutego 2020 r. (poz. 2107)
 7. Uchwała Nr XVIII/130/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności z dnia 30 stycznia 2020 r. (poz. 1357)
 8. Uchwała Nr XXII/132/2012 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne z dnia 18 grudnia 2012 r. (poz. 354)
 9. Uchwała Nr XVIII/131/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym z dnia 30 stycznia 2020 r. (poz. 1358)

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

?     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według obowiązującego wzoru

IV. OPŁATY:

 Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

a) dla nieruchomości zamieszkałych - od każdej osoby zamieszkującej (niekoniecznie zameldowanej) na terenie Gminy Miejskiej w Wągrowcu:

- za odpady komunalne zbierane selektywnie: 28 zł od osoby za każdy miesiąc,

b) dla nieruchomości niezamieszkałych - opłata naliczana od ilości wywozów i wielkości pojemnika (dot. firm, instytucji, placówek oświatowych, urzędów itp.):

  ZA ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE SELEKTYWNIE:

- za pojemnik o pojemności 60 l - 2,95 zł za 1 wywóz,

- za pojemnik o pojemności 120 l - 5,91 zł za 1 wywóz,

- za pojemnik o pojemności 240 l - 11,82 zł za 1 wywóz,

- za pojemnik o pojemności 1100 l - 54,18 zł za 1 wywóz,

- za pojemnik o pojemności 1500 l - 73,88 zł za 1 wywóz

- za pojemnik o pojemności 2500 l - 123,13 zł za 1 wywóz,

- za pojemnik o pojemności 3500 l - 172,38 zł za 1 wywóz

- za pojemnik o pojemności 7000 l - 344,76 zł za 1 wywóz,

- za prasokontener o pojemności 5 000 l - 246,25 zł za 1 wywóz,

- za worek o pojemności 120 l - 16,93 zł za 1 wywóz 1 worka

  c) ryczałtowe roczne stawki opłaty dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe (domki letniskowe, ogródki działkowe):

- za odpady komunalne zbierane selektywnie:

-        43,40 zł - za domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

 

 Uwaga!!!

Odpady komunalne zmieszane powinny być wywożone co najmniej jeden raz na dwa tygodnie, co oznacza, iż (w przypadku nieruchomości niezamieszkałych) powyższą stawkę należy pomnożyć przez miesięczną liczbę wywozów odpadów odebranych z nieruchomości.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać:

 

 • gotówką w Pałuckim Banku Spółdzielczym (Kolejowa 19 lub placówka w sklepie Kaufland) - brak opłaty za przelew
 • gotówką w innym banku lub na poczcie  
 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego:

             Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu 

             82 8959 0001 0000 5106 2000 0020

(w tytule przelewu należy podać dokładne dane osoby tj. imię i nazwisko oraz adres nieruchomości, której wpłata dotyczy)

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • obowiązkiem podatnika jest złożenie deklaracji w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz każdorazowo w przypadku zaistnienia okoliczności, mających wpływ na zmianę wysokości opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców na terenie nieruchomości), w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,
 • UWAGA! każda zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość (np. poprzez narodziny dziecka, zgon, zmianę miejsca zamieszkania itp.) bądź zmiana dotycząca wielkości pojemnika/ilości wywozów musi być zgłoszona - bez wezwania - za pomocą deklaracji zmieniającej.

VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • złożenie deklaracji dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • zmiana deklaracji następuje poprzez złożenie deklaracji zmieniającej w ww. terminie

VII. TERMINY PŁATNOŚCI:

Opłatę należy uiszczać co miesiąc, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty. (np. za zamieszkanie nieruchomości/rozpoczęcie działalności w styczniu, opłatę należy uiścić do 15 lutego).

Roczną ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać raz w roku z góry, w terminie do 15 sierpnia

VIII. ZAŁĄCZNIKI:

Lista wiadomości