Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

6. Decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
TI.I.14
10.03.2011
DECYZJA O PRZENIESIENIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANICH.
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, pok nr 7 ul. Kościuszki 15a 62-100 Wągrowiec
II. PODSTAWA PRAWNA:
 • 1. art. 72a ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008 r. Nr 199, poz. 1227),
 • 2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635
  z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek o przeniesienie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wzór wnioski stanowi załącznik do karty
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).
IV. OPŁATY:
        podlega opłacie skarbowej w wysokości 105 zł
 
 •  opłatę skarbową można uiścić:
 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego: 
  Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010
 •  zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w momencie złożenia wniosku,
 •  dokonujący zapłaty zobowiązany jest zamieścić na dowodzie wpłaty informację określającą szczegółowo przedmiot, od którego dokonuje zapłaty opłaty skarbowej,
 •  dowód wpłaty dołącza się do akt sprawy.
 •  Nie podlegają opłacie skarbowej między innymi czynności urzędowe w sprawach:

- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

- załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.),

- budownictwa mieszkaniowego.

 • Zwolnione od opłaty skarbowej są:

- pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały
i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- jednostki budżetowe,

- jednostki samorządu terytorialnego.

- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o zaświadczenia zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,

- osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) - bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni,
 • do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
VII. UWAGI:
 • formularz wniosku i formularz informacji nie jest obowiązkowy, obowiązkowe jest jednak podanie odpowiednich informacji w nich wyszczególnionych,
 • w niektórych przypadkach może nastąpić wydłużenie czasu prowadzenia postępowania administracyjnego.
Lista wiadomości