logo
logo bip

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA

o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej nr ZPOW-571-32/20 z dnia 26 marca 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy Kórnik informuje, że z uwagi na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz mając na uwadze Zarządzenie Burmistrza nr 56/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik zgłoszenia kandydatów na członków komisji można przesłać (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres: koordynator@kornik.pl lub organizacyjny@kornik.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginał zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

Zgłoszenia kandydatów można dokonać również osobiście w siedzibie tut. Urzędu (w godzinach pracy Urzędu) po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

Osoby wyznaczone do kontaktu to: Pani Henryka Kalinowska tel. 61 8972 604.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  2. potwierdzenie doręczenia do urzędu zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).    

Ogłoszenie wykazu miejsc na terenie miasta i gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r.

Ogłoszenie wykazu miejsc na terenie miasta i gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. - PDF

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Uzupełnienie przez komisarza wyborczego spośród wyborców

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Uzupełnienie przez komisarza wyborczego spośród wyborców - doc

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - doc

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. - PDF

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - PDF

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. - PDF

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lutego 2020 r.

PKW nie patronuje stronom www zbierającym dane osobowe kandydatów na członków komisji wyborczych.

Podobnie, jak w trakcie poprzednich kampanii wyborczych, także i tym razem Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że nie udziela patronatu stronom www zbierającym dane osobowe kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Jednocześnie zalecamy wszystkim ostrożność w udostępnianiu danych osobowych nieznanym podmiotom. Każdy, kto chce pracować w obwodowej komisji wyborczej powinien zgłosić się do pełnomocnika komitetu wyborczego, urzędnika wyborczego lub do urzędu gminy.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji wyborczej. Natomiast ocena, czy w konkretnym przypadku doszło do naruszenia prawa nie należy do organów wyborczych, lecz do organów ścigania i sądów, a w zakresie naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, także do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I oraz Komisarza Wyborczego w Poznaniu II w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego

Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I oraz Komisarza Wyborczego w Poznaniu II w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego

Prawo do głosowania korespondencyjnego mają wyborcy, którzy posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. ? emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 53);

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego komisarzowi wyborczemu (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań) najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), tj. do 27 kwietnia 2020 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (możliwe jest dobrowolne podanie numeru telefonu, celem skontaktowania się z wyborcom, w przypadku błędnie wypełnionego zgłoszenia).

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, wyłącznie jeżeli zachodzi taka konieczność.

Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Komisarz Wyborczy
w Poznaniu I
Krzysztof Józefowicz

Komisarz Wyborczy
w Poznaniu II
Rafał Kwaśnik


ZAŁĄCZNIKI

 

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - PDF