logo
logo bip

Uchwała nr XLVI / 622 / 2018
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 25 kwietnia 2018 roku
w sprawie : konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Kamionki.

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok u o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz § 4 uchwały nr XXXIX/444/2005 r. z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kórnik (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2005r.,nr 83, poz.2345), zmienionej uchwałą nr VII/73/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2015r., poz.3190), mając na względzie zapisy § 8 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Kórnik (uchwała nr XV/1783/2015, z dnia 25 listopada 2015r., Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2015r., poz.7921) Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje :
§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić z mieszkańcami zamieszkałymi w miejscowości Kamionki, konsultacje społeczne w sprawie podziału obecnego sołectwa Kamionki na odrębne sołectwa.
2. W ramach konsultacji mieszkańcom postawione będą następujące pytania:
1. Czy jest Pani / Pan za podziałem obecnego sołectwa Kamionki na mniejsze, odrębne sołectwa
2. Czy jest Pani/Pan za podziałem obecnego sołectwa Kamionki na dwa odrębne sołectwa zgodnie z propozycją przedstawioną w załączniku graficznym nr 1 do karty
3. Czy jest Pani/Pan za podziałem obecnego sołectwa Kamionki na trzy odrębne sołectwa zgodnie z propozycją przedstawioną w załączniku graficznym nr 2 do karty
§ 2. 1. Osoby uprawnione do udziału w konsultacjach wyrażą swoją opinię w jawnym głosowaniu poprzez oddanie głosu do urny, na karcie do głosowania.
2. Ustala się wzór karty do głosowania  jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik do:
1) określenia terminu przeprowadzenia konsultacji, nie później jednak niż do 15 czerwca 2018r.
2) powołania składu osobowego Komisji Konsultacyjnej,
3) wyznaczenia siedziby Komisji Konsultacyjnej,
4) przedstawienia wyników konsultacji Radzie Miasta i Gminy Kórnik w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia konsultacji.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w formie obwieszczeń w Internecie na stronie sołectwa Kamionki (WWW.solectwa.kornik.pl) oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w zakładce wybory,referenda,konsultacje.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik
Adam Lewandowski


Uzasadnienie
do uchwały nr XLVI / 622 / 2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 kwietnia 2018 roku
w sprawie: konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Kamionki.

Niniejsza uchwała jest konsekwencją podjętej przez zebranie wiejskie sołectwa Kamionki uchwały nr 1/01/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie podziału sołectwa na trzy jednostki pomocnicze gminy. Uchwała zebrania wiejskiego została poprzedzona wnioskiem jednego z mieszkańców Kamionek, który w listopadzie 2017 r. złożył do Rady MiG Kórnik wniosek po podział wsi Kamionki na dwa odrębne sołectwa. Wniosek ten został poparty dwoma innymi głosami mieszkańców Kamionek. Stąd też Rada skierowała prośbę do sołtysa wsi Kamionki o zajęcie stanowiska w tej sprawie przez zebranie wiejskie. Zgromadzeni na zebraniu wiejskim ostatecznie podjęli decyzję o podziale sołectwa na trzy nowe sołectwa, przychylając się do innego wniosku mieszkańców zgłoszonego podczas zebrania. Zapisy ustawy o samorządzie gminnym oraz Statut Miasta i Gminy Kórnik, przed ewentualnym dokonaniem przez radę podziału jednostki pomocniczej gminy wymagają przeprowadzenia konsultacji społecznych. Przepisy ustawy o samorządzie gminnym stanowią, że uprawnionymi do uczestniczenia w konsultacjach są mieszkańcy gminy, nie określając przy tym żadnych innych warunków i ograniczeń dotyczących określenia kręgu osób  konsultowanych. Zatem w przedmiotowych konsultacjach mogą wziąć udział osoby stale zamieszkujące na terenie sołectwa Kamionki mające ukończone 18 lat. Zgodnie z Kodeksem cywilnym miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. W związku z powyższym osoby spełniające w/w kryteria mogą wpisać się na listę osób biorących udział w konsultacjach - nawet w dniu przeprowadzania konsultacji. Termin zakończenia konsultacji zapisany w niniejszej uchwale, który ostatecznie określi burmistrz, został wskazany w ten sposób aby nie kolidował z feriami letnimi oraz z wyborami samorządowymi 2018.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik
Adam Lewandowski


 Pobierz:
Załacznik 1. 
Załacnzik 2. 
Załacznik 3.