logo
logo bip
Pismo
z dnia  
Nr pisma:  Przedmiot wnioski:  Wydział merytoryczny  Wniosek PDF  Odpowiedż na wniosek PDF
09.01.2019r. 759/2019 Wniosek o udostępnienie rejestrów cywilnoprawnych od 2010 roku przez wszystkie gminne jednostki organizacyjne oraz  zestawień wydatków z budżetu gminy
Wydział Administracyjno-Organizacyjny
 Wniosek PDF 

Odpowiedź na wniosek

Odpowiedź na wniosek

Odpowiedź na wniosek

Odpowiedź na wniosek

08.01.2019r.  666/2019  Przekazanie informacji dotyczących hoteli dla psów Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek
07.01.2019r. 549/2019 Przekazanie informacji czy w Rejonie działa Spółka Wodno-Melioracyjna Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
09.01.2019r. 848/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, kto i w jakim imieniu sporządził prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Żernik w rejonie ulicy Stachowskiej Planowanie Przestrzenne

Wniosek PDF

Wniosek wycofano
15.01.2019r. 1530/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydaniea kopii decyzji o warunkin zabudowy na działkę    nr 76 Skrzynki Planowanie Przestrzenn

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
18.01.2019r. 2049/2019 Wniosek o aktualizację informacji o dokonanych uzgodnieniach i uzyskanych opiniach Planowanie Przestrzenne

Wniosek PDF

Odpowiedż na wniosek
16.01.2019r. 1548/2019 Wniosek dotyczący wszystkich wpływów z tytułu podatku do kasy gminy w 2018 r. z terenu Koninka i Świątniczek Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Wniosek PDF

Odpowiedż na wniosek

Odpowiedź na wniosek

28.01.2019r. 2861/2019 Wniosek dotyczący składu rady I, II i III kadencji Biuro Rady Miasta

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
28.01.2019r. 2862/2019 Wniosek o udostępnienie nagrań z komisji Biuro Rady Miasta

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
29.01.2019r. 3018/2019 Wniosek o udostępnienie 6 nagrań audio z Komisji Rady Miiejskiej Biuro Rady Miasta

Wniosek PDF

Nagrania udostępniono
21.01.2019r. 2219/2019 Wniosek o udostępnienie rejestru zarządzeń Burmistrza za lata 2014-2018 Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
24.01.2019r. 2538/2019 Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie inwestycji Wydział Inwestycji

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
24.01.2019r. 2617/2019 Wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej postępowań administracyjnych w przedmiocie czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
29.01.2019r. 2973/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zadłużenia Miasta i Gminy Kórnik Wydział Gospodarki Finansowej

Wniosek PDF

Odpowiedż na wniosek
04.02.2019 3713/2019 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej wpłat z wynajmu świetlicy w Biernatkach Wydział Gospodarki Finansowej

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
31.01.2019 3275/2019  Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej sołectwa Czmoniec Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wniosek PDF

 Odpowiedź na wniosek
30.01.2019 3139/2019 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej budowy pomnika na 100-lecie Powstania Wielkopolskiego Koordynator
ds. Współpracy Międzywydziałowej 

Wniosek PDF

 Odpowiedź na wniosek
30.01.2019 3830/2019 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej liczby dzieci w przedszkolach publicznych w latach 2008-2017   Wydział Oświaty
i Polityki 

Społecznej

Wniosek PDF

 Odpowiedź na wniosek

30.01.2019

1.02.2019

3103/2019

3606/2019

Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej inwentaryzacji w sołectwie Biernatki Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Wniosek PDF

 Odpowiedź na wniosek
 11.02.2019    Przekazanie informacji dotyczących interwencji Straży Miejskiej Straż Miejska 

Wniosek PDF

 Odpowiedź na wniosek
1.02.2019 3594/2019 Wniosek o udostępnienie informacji dotycząych nowopowstałych działek budowlanych we wsi Dachowa Planowanie Przestrzenn

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek 
5.02.2019 3818/2019 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczący uchwały w sprawie rewitalizacji Planowanie Przestrzenn

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek 
05.02.2019r. 3870/2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej na jakiej podstawie uznano, że wyjeżdżony samochodami po gruncie ślad stanowi całość techniczno użytkową do prowadzenia ruchu drogowego i spełnienia przesłanki do uznania za drogę publiczną

Eksploatacja Techniczna

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
20.02.2019r. 5731/2019

Wniosek o udostępnienie danych finansowych dotyczących gminy Kórnik

Skarbnik

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
19.02.2019r. 5487/2019

Wniosek o udzielenie informacji czy w Gminie istnieje Młodzieżowa Rada Gminy/Miasta

Koordynator ds. Współpracy Międzywydziałowej

Wniosek PDF

Odpowiedż na wniosek
15.02.2019r. 5092/2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej prowadzonych audytów

Koordynator ds. Współpracy Międzywydziałowej

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
11.02.2019r. 4501/2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej działek 160/5, 159/7 oraz 157/8 Skrzynki

Planowanie Przestrzenne

Wniosek PDF

Odpowiedż na wniosek
06.02.2019r. 3900/2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
25.02.2019r. 6084/2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie budowy wodociągu dla działki 197 w Radzewie

Planowanie Przestrzenne

Wniosek PDF

Odpowiedż na wniosek
21.02.2019r.  

Wniosek o udostępnienie wszystkich zgłoszeń od mieszkańców oraz w sprawie zaśmiecania, naruszania prawa przez developerów w Kamionkach

Straż Miejska

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
06.02.2019r. 3975/2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej decyzji środowiskowej nr WB-OSR.6220.23.2015 z dnia 21.04.2015

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
20.02.2019r. 5791/2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej spotkań konsultacyjnych mpzp Kórnik Bnin

Planowanie Przestrzenne

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
27.02.2019 r. 6491/2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący odprowadzania śmieci, odpadów budowlanych i innych nieczystości

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wniosek PDF

 Odpowiedź na wniosek
27.02.2019 r.  6520/2019 Przekazanie informacji dotyczących zbioru aktów prawa miejscowego oraz imiennego wykazu głosowań   Biuro Rady Miasta

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek 
25.02.2019 r. 6269/2019 Przekazanie informacji dotyczących Edytora Aktów Prawnych XML Legislator Koordynator ds. Współpracy Międzywydziałowej

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek  
27.02.2019 r. 6446/2019 Przekazanie informacji dotyczących zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie określonym w art. 7 ust. 1, ustawy o utrzymaniu czytości i porządku w gminach  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek 
27.02.2019 r. 6666/2019  Przekazanie informacji dotyczących postępowania administracyjnego o sygnaturze WB-PP.6730.314.2016 Planowanie Przestrzenne

Wniosek PDF

 Odpowiedź na wniosek
28.02.2019 r.  6577/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący decyzji nr WB.GN.6831.80.2015  Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

Wniosek PDF

 Odpowiedź na wniosek
5.02.2019 r. 3818/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący uchwały ws. rewitalizacji Planowanie Przestrzenne

Wniosek PDF

  Odpowiedź na wniosek
1.03.2019 r. 7072/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący zezwoleń wydanych na podstawie art.16 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Wydział Eksploatacji i Infrastruktury Technicznej

Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek 
28.02.2019 r. 6581/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący treści interpelacji i zapytań, odpowiedzi radnych

 Biuro Rady Miasta

Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek  
5.03.2019 r. 7381/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący prowadzonej obsługi bankowej  Wydział Gospodarki Finansowej Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek  
7.03.2019 r. 7580/2019 Przekazanie informacji dotyczących decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.03.2017 r. nr WB1-PP.6733.7.2017 Planowanie Przestrzenne Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek

6.03.2019 r.

 

20.03.2019 r.

 

7382/2019

 

9474/2019

 

Przekazanie informacji dotyczących nieodpłatnego przejęcia nieruchomości pod promenade

 

Prośba o uzupełnienie brakującej informacji publicznej w odpowiedzi na wniosek z dnia 6.03.2019 r. o nr 7382/2019

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

Wniosek PDF

 

Wniosek PDF

 

 Odpowiedź na wniosek

 

Odpowiedź na wniosek

 

18.03.2019 r.

SE-WAO.
1431.4.2019 

Przekazanie informacji dotyczących Archiwum Zakładowego Wydział Administracyjno-Organizacyjny Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek
 7.03.2019 r. 7573/2019  Przekazanie informacji dotyczących wykazu sołtysów w kadencji 2019-2024 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek 
14.03.2019 r. 8575/2019  Przekazanie informacji dotyczących Decyzje Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik nr ZK.5560.5.2018 oraz Regulaminu Strzelnicy "FORT KNOX"  Straż Miejska Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek
13.03.2019 r. 8374/2019 Przekazanie informacji dotyczących aktów notarialnych na podstaiwe, ktorych Gmina Kórnik wniosła mienie gminne jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Aquanet Wydział Inwestycji  Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek 
15.03.2019 r.  8737/2019 Przekazanie informacji dotyczących nieruchomości położonej w miejscowości Żerniki, gmina Kórnik  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek
14.03.2019 r.   Przekazanie informacji dotyczących sprawozdań za 2018 rok: OS-5, M-06, RRW-2. Wydział Inwestycji  Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek
13.03.2019 r. 8449/2019 Przekazanie informacji dotyczących zatwierdzenia projektu budowlanego promenady, udzielenia pozwolenia na budowe promenady wraz z infrastrukturą  Wydział Inwestycji  Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek 
14.03.2019 r.   Przekazanie informacji dotyczących notatki służbowej z dn. 18.02.2019 r. wykonanej przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz zadań realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMiG Kórnik Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek
20.03.2019 r. SE-WAO. 1431.6.2019 Przekazanie informacji dotyczących wysokości wydatków poniesionych w latach 2017-2019 z tytułu wynagrodzeń i zwrotu innych wydatków (podróże służbowe) członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy, Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  Wydział Administracyjno-Organizacyjny Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek
20.03.2019 r. 8327/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący wpisania nieruchomości do gminnej ewidencji zabytków Planowanie Przestrzenne Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek
15.03.2019 r. 8794/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej nieruchomości położonej w miejscowości Żerniki Planowanie Przestrzenne Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek
15.03.2019 r. 8797/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej nieruchomości położonej w miejscowości Żerniki Planowanie Przestrzenne Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek
15.03.2019 r. 8754/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej nieruchomości położonej w miejscowości Żerniki Planowanie Przestrzenne Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek
15.03.2019 r. 8734/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej nieruchomości położonej w miejscowości Żerniki Planowanie Przestrzenne Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek
18.03.2019 r. 9179/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Kórnik na 2018 r. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek
18.03.2019 r. 9171/2019 Przekazanie informacji dotyczących informacji o uchwale o ktorych mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek
22.03.2019 r. 9591/2019 Przekazanie informacji dotyczących emisji obligacji w latach 2016-2019 Wydział Gospodarki Finansowej Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek
26.03.2019 r. 9945/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący wydania odpisu warunków zabudowy dla działki budowlanej o numerze  346/40, zlokalizowanej w Borówcu, gm. Kórnik Planowanie Przestrzenne Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek
25.03.2019 r. 9853/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  Samodzielne stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek
21.03.2019 r. 9522/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący m.in. stanowiska zajętego przez organ gminny w sprawie pisma Fundacji IPGTiS im prof. E. Taylora Koordynator ds. Współpracy Międzywydziałowej

Wniosek PDF

Wniosek PDF

 Odpowiedź na wniosek

Odpowiedź na wniosek

27.03.2019 r. WB1-WAO.
1431.6.2019
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy, Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Wydział Administracyjno-Organizacyjny Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek
04.04.2019 r. 10780/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący rozstrzygnięcia przetargu na budowę promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego etap III (część II) Wydział Zamówień Publicznych Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek
3.04.2019 r. 10689/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący przekazania kserokopii decyzji o warunkach zabudowy nr WB.PP.7331-302/09 Planowanie Przestrzenne Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek
5.04.2019 r. 10713/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący wyrównania nawierzchni ul. Wiatracznej Wydział Eksploatacji i Infrastruktury Technicznej Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek
9.04.2019 r. 11324/2019 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących audytu wewnętrznego Koordynator
ds. Współpracy Międzywydziałowej 

Wniosek PDF

 Odpowiedź na wniosek
15.03.2019 r. 8799/2019 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących nieruchomości położonej w miejscowości Żerniki Wydział Eksploatacji i Infrastruktury Technicznej

Wniosek PDF

 Odpowiedź na wniosek
21.03.2019 r. WB2-WI. 1431.6.2019  Przekazanie informacji dotyczących wycinki drzew na Promenadzie w Kórniku na działce nr 961/18 Wydział Inwestycji  Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek
 25.04.2019 WB2-SM. 1431.4.2019    Przekazanie informacji dotyczących kontroli posesji w związku z zgłoszeniami dotyczącymi podejrzenia spalania odpadów w instalacjach grzewczych Straż Miejska 

Wniosek PDF

 Odpowiedź na wniosek
24.04.2019r. WB1-WOP.1431.4.2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej o liczbie planowanych miejsc przedszkolnych w 2019r Wydział Oświaty i Polityki Społecznej

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
06.05.2019 13100/2019 Wniosek o udostępnienie wszystkich wniosków dyrektorów szkół  o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2019 na zakup pomocy dydaktycznych składany w ramach programu "Aktywna Tablica" Wydział Oświaty i Polityki Społecznej

Wniosek PDF

Odpowiedź  na wniosek
30.04.2019 r. 12867/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący nakładów pienięznych poniesionych z tytułu nasadzeń drzew i ich pielęgnacji  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek
25.04.2019 r. 12462/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący przetargu nieograniczonego na budowę parkingu przy ul. Krasickiego w Kórniku oraz budowę ulicy Granitowej w miejscowości Kamionki oraz łącznika pomiędzy ul.Szafirową a ul.Graniczną w miejscowości Kamionki i Borówiec; przetargu na budowe oświetlenia ulicy Kuśnierskiej, Pocztowej i Kolegiackiej w Kórniku; przetargu nieograniczonego na budowe oświetlenia drogowego na ulicach Pod Borem i Pod Lasem w Borówcu oraz przetargu dot. budowy dróg ul. Mikołajczyka, Droździka, Wójkiewicza, ks. Szczepana Janasika, Ładnej w Kórniku obręb Bnin z kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną i usunięciem kolizji Wydział Zamówień Publicznych Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek
25.04.2019 r. 12459/2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący przetargunieograniczonego na budowę parkingu przy ul. Krasickiego w Kórniku

Wydział Zamówień Publicznych Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek
25.04.2019 r. 12457/2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Granitowej w miejscowości Kamionki oraz łącznika pomiędzy ul.Szafirową a ul.Graniczną w miejscowości Kamionki i Borówiec;

Wydział Zamówień Publicznych Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek
29.04.2019 r. 12805/2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący nieruchomości położonej w Koninku - działki o nr ewidencyjnych 34/5 i 34/8

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek
06.05.2019 r. 13182/2019 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej wpływów i wydatków funduszy gminnych i dotacji unijnych dot. Przedszkola w Kamionkach Wydział Gospodarki Finansowej

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
08.05.2019 r. B-KWM.
1431.9.2019
Wniosek z prośbą o wypełnienie ankiety "Ocena obecnego stanu i perspektyw rozwoju alternatywnych metod realizacji zadań publicznych przez zaangażowanie kapitału prywantego w Polsce" Koordynator 
ds. Współpracy Międzywydziałowej 

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
29.04.2019 r. 12813/2019 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej prowadzenia BIP Koordynator 
ds. Współpracy Międzywydziałowej 

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
06.05.2019 r. 13080/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej działki nr 494/1, obręb geodezyjny Czmoniec, gm. Kórnik Planowanie Przestrzenne Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek
08.05.2019 r. 13352/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej działki nr 294/3, 292/1, 294/4, 292/2, obręb geodezyjny Borówiec, gm. Kórnik Planowanie Przestrzenne Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek
17.05.2019r. 14254/2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczących "Rocznego sprawozdania sporządzanego przez Wójta,  Burmistrza lub Prezydenta Miasta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi" za lata 2016, 2017, 2018

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
13.05.2019 r. 13850/2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Granitowej w miejscowości Kamionki oraz łącznika pomiędzy ul. Szafirową a ul. Graniczną w miejscowości Kamionki i Borówiec

Zamówienia Publiczne

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
13.05.2019 r. 13851/219

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej przetargu niograniczonego na budowę dróg ul. Mikołajczyka, Droździka, Wójkiewicza, ks. Szczepana Janasika, Ładnej w Kórniku obręb Bnin z kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną i usunięciem kolizji

Zamówienia Publiczne

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
16.05.2019 r. 14167/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej działki nr 54/8, 54/10 obręb geodezyjny Biernatki, gm. Kórnik Planowanie Przestrzenne Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek
20.05.2019 r. 1441/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczących środków finansowych Przedszkola w Kamionkach Wydział Gospodarki Finansowej

Wniosek PDF

Odpowiedż na wniosek
27.05.2019 r. 15104/2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczących wydanych warunków zabudowy i Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji fotowoltaicznych

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Planowanie Przestrzenne

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek

 

Odpowiedź na wniosek

28.05.2019 r. WB2-WI. 1431.8.2019 Wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczący wykonania ogrodzenia terenu przy ul. Błonie i ul. Leśnej w Kórniku  Wydział Inwestycji

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
21.05.2019 r. 14513/2019 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących nabywania przez Gminę Kórnik w latach 2017-2019 w drodze umowy sprzedaży do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości pod infrastrukture drogową  Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W powyższych wnioskach nastąpiło wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.