logo
logo bip
Pismo z dnia   Nr pisma:  Przedmiot wnioski:  Wydział merytoryczny  Wniosek PDF  Odpowiedż na wniosek PDF
09.01.2019r. 759/2019 Wniosek o udostępnienie rejestrów cywilnoprawnych od 2010 roku przez wszystkie gminne jednostki organizacyjne oraz  zestawień wydatków z budżetu gminy
Wydział Administracyjno-Organizacyjny
 Wniosek PDF 

Odpowiedź na wniosek

Odpowiedź na wniosek

Odpowiedź na wniosek

Odpowiedź na wniosek

08.01.2019r.  666/2019  Przekazanie informacji dotyczących hoteli dla psów Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek
07.01.2019r. 549/2019 Przekazanie informacji czy w Rejonie działa Spółka Wodno-Melioracyjna Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
09.01.2019r. 848/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, kto i w jakim imieniu sporządził prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Żernik w rejonie ulicy Stachowskiej Planowanie Przestrzenne

Wniosek PDF

Wniosek wycofano
15.01.2019r. 1530/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydaniea kopii decyzji o warunkin zabudowy na działkę    nr 76 Skrzynki Planowanie Przestrzenn

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
18.01.2019r. 2049/2019 Wniosek o aktualizację informacji o dokonanych uzgodnieniach i uzyskanych opiniach Planowanie Przestrzenne

Wniosek PDF

Odpowiedż na wniosek
16.01.2019r. 1548/2019 Wniosek dotyczący wszystkich wpływów z tytułu podatku do kasy gminy w 2018 r. z terenu Koninka i Świątniczek Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Wniosek PDF

Odpowiedż na wniosek

Odpowiedź na wniosek

28.01.2019r. 2861/2019 Wniosek dotyczący składu rady I, II i III kadencji Biuro Rady Miasta

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
28.01.2019r. 2862/2019 Wniosek o udostępnienie nagrań z komisji Biuro Rady Miasta

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
29.01.2019r. 3018/2019 Wniosek o udostępnienie 6 nagrań audio z Komisji Rady Miiejskiej Biuro Rady Miasta

Wniosek PDF

Nagrania udostępniono
21.01.2019r. 2219/2019 Wniosek o udostępnienie rejestru zarządzeń Burmistrza za lata 2014-2018 Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
24.01.2019r. 2538/2019 Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie inwestycji Wydział Inwestycji

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
24.01.2019r. 2617/2019 Wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej postępowań administracyjnych w przedmiocie czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
29.01.2019r. 2973/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zadłużenia Miasta i Gminy Kórnik Wydział Gospodarki Finansowej

Wniosek PDF

Odpowiedż na wniosek
04.02.2019 3713/2019 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej wpłat z wynajmu świetlicy w Biernatkach Wydział Gospodarki Finansowej

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
31.01.2019 3275/2019  Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej sołectwa Czmoniec Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wniosek PDF

 Odpowiedź na wniosek
30.01.2019 3139/2019 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej budowy pomnika na 100-lecie Powstania Wielkopolskiego Koordynator
ds. Współpracy Międzywydziałowej 

Wniosek PDF

 Odpowiedź na wniosek
30.01.2019 3830/2019 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej liczby dzieci w przedszkolach publicznych w latach 2008-2017   Wydział Oświaty
i Polityki 

Społecznej

Wniosek PDF

 Odpowiedź na wniosek

30.01.2019

1.02.2019

3103/2019

3606/2019

Wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej inwentaryzacji w sołectwie Biernatki Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Wniosek PDF

 Odpowiedź na wniosek
 11.02.2019    Przekazanie informacji dotyczących interwencji Straży Miejskiej Straż Miejska 

Wniosek PDF

 Odpowiedź na wniosek
1.02.2019 3594/2019 Wniosek o udostępnienie informacji dotycząych nowopowstałych działek budowlanych we wsi Dachowa Planowanie Przestrzenn

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek 
5.02.2019 3818/2019 Wniosek o udostępnienie informacji dotyczący uchwały w sprawie rewitalizacji Planowanie Przestrzenn

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek 
05.02.2019r. 3870/2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej na jakiej podstawie uznano, że wyjeżdżony samochodami po gruncie ślad stanowi całość techniczno użytkową do prowadzenia ruchu drogowego i spełnienia przesłanki do uznania za drogę publiczną

Eksploatacja Techniczna

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
20.02.2019r. 5731/2019

Wniosek o udostępnienie danych finansowych dotyczących gminy Kórnik

Skarbnik

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
19.02.2019r. 5487/2019

Wniosek o udzielenie informacji czy w Gminie istnieje Młodzieżowa Rada Gminy/Miasta

Koordynator ds. Współpracy Międzywydziałowej

Wniosek PDF

Odpowiedż na wniosek
15.02.2019r. 5092/2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej prowadzonych audytów

Koordynator ds. Współpracy Międzywydziałowej

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
11.02.2019r. 4501/2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej działek 160/5, 159/7 oraz 157/8 Skrzynki

Planowanie Przestrzenne

Wniosek PDF

Odpowiedż na wniosek
06.02.2019r. 3900/2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
25.02.2019r. 6084/2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie budowy wodociągu dla działki 197 w Radzewie

Planowanie Przestrzenne

Wniosek PDF

Odpowiedż na wniosek
21.02.2019r.  

Wniosek o udostępnienie wszystkich zgłoszeń od mieszkańców oraz w sprawie zaśmiecania, naruszania prawa przez developerów w Kamionkach

Straż Miejska

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
06.02.2019r. 3975/2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej decyzji środowiskowej nr WB-OSR.6220.23.2015 z dnia 21.04.2015

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
20.02.2019r. 5791/2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej spotkań konsultacyjnych mpzp Kórnik Bnin

Planowanie Przestrzenne

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek
27.02.2019 r. 6491/2019

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący odprowadzania śmieci, odpadów budowlanych i innych nieczystości

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wniosek PDF

 Odpowiedź na wniosek
27.02.2019 r.  6520/2019 Przekazanie informacji dotyczących zbioru aktów prawa miejscowego oraz imiennego wykazu głosowań   Biuro Rady Miasta

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek 
25.02.2019 r. 6269/2019 Przekazanie informacji dotyczących Edytora Aktów Prawnych XML Legislator Koordynator ds. Współpracy Międzywydziałowej

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek  
27.02.2019 r. 6446/2019 Przekazanie informacji dotyczących zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie określonym w art. 7 ust. 1, ustawy o utrzymaniu czytości i porządku w gminach  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek 
27.02.2019 r. 6666/2019  Przekazanie informacji dotyczących postępowania administracyjnego o sygnaturze WB-PP.6730.314.2016 Planowanie Przestrzenne

Wniosek PDF

 Odpowiedź na wniosek
28.02.2019 r.  6577/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący decyzji nr WB.GN.6831.80.2015  Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

Wniosek PDF

 Odpowiedź na wniosek
5.02.2019 r. 3818/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący uchwały ws. rewitalizacji Planowanie Przestrzenne

Wniosek PDF

  Odpowiedź na wniosek
1.03.2019 r. 7072/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący zezwoleń wydanych na podstawie art.16 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Wydział Eksploatacji i Infrastruktury Technicznej

Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek 
28.02.2019 r. 6581/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący treści interpelacji i zapytań, odpowiedzi radnych

 Biuro Rady Miasta

Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek  
5.03.2019 r. 7381/2019 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącyprowadzonej obsługi bankowej  Wydział Gospodarki Finansowej Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W powyższych wnioskach nastąpiło wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.