logo
logo bip

 

Pismo z dnia   Nr pisma:  Przedmiot wnioski:  Wydział merytoryczny  Wniosek PDF  Odpowiedż na wniosek PDF 

6.01
2018 r. 

579 przekazanie dokumentów finansowych dotyczących wydatków z budżetu sołeckiego sołectwa Kamionki za rok 2017 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Wniosek PDF  Odpowiedź na wiosek
9.01
2018 r.
707  przekazanie informacji w sprawie uchwał oraz informacji administracyjnej Wydział Administracyjno-Organizacyjny Wniosek PDF Odpowiedź na wiosek PDF
15.01
2018 r.
1347  przekazanie informacji na temat bezdomych zwierząt w roku 2017 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa   Wniosek PDF Odpowiedź na wiosek PDF
10.01
2018 r.
SK wysokość zadłużenia gminy na 31.12.2017 r.  Skarbnik 

Wniosek PDF

Odpowiedź na wiosek PDF
 13.01
2018 r.
 SK  wysokość zadłużenia gminy na 31.12.2017 r.   Skarbnik   Wnioske PDF  Odpowiedź na wiosek PDF
22.01
2018 r.
1887 przkeazanie uchwały wyspkości opłat adiacenckich, wysokość opłat adiacenckich  Gospodarka nieruchomościami Wniosek 
PDF
Odpowiedź na wniosek PDF

31.01
2018 r. 

  przekazanie dokumentów nt. warunków zabudowy dla działek w Skrzynkach   Planowanie przestrzenne   Wniosek 
PDF 
Odpowiedź na wniosek PDF 
14.02
2018 r. 
4678  zapytanie w sprawie działalności rady sołeckiej Kamionek   Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Wniosek PDF  Odpowiedź na wniosek PDF 
 26.02
.2018 r,
5678  przekazanie informacji nt. wydatków na WOŚP w latach 2014 i 2015   Stanowisko Samodzielne  Wniosek
PDF
 
Odpowiedź na wniosek PDF 
26.02
.2018 r, 
5770  przekazanie informacji nt. warunkóe zabudowy   Planowanie przestrzenne   Wniosek 
PDF
Odpowiedź na wniosek PDF  
26.02
.2018 r, 
5673 przekazanie informacji nt. oświetlenia  Wydział inwestycji  Wniosek 
PDF
Odpowiedź na wniosek PDF 
23.03
2018 r. 
8615  przekazanie infmroacji nt. inwestycji celu publicznego   Planowanie przestrzenne   Wniosek 
PDF 
Odbiór osobisty 
dokumentów 
 5.03
2018 r.
6444  przekazanie informacji nt. nieruchomości   Gospodarka nieruchomościami  Wniosek 
PDF
 
Odpowiedź na 
wniosek PDF
 
 19.02
2018 r. 
4971  przekazanie informacji nt. wysokości dotacji oświatowych   Oświaty i Polityki 
Społecznej
Wniosek   Odpowiedź na 
wniosek 

26.03.
2018 r.

8711 przekazanie informacji nt oczyszczalni ścieków  Wydział Inwestycji  Wniosek
PDF
Odpowiedź na wniosek
05.04
2018 r. 
 9565 przekazanie informacji nt. terenów   Planowanie przestrzenne   Wniosek 
PDF
Odpowiedź na wniosek  
05.04
2018 r. 
  zapytanie w sprawie usuwania azbestu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa   Wniosek/Odpowiedź
30.04
2018 r.
11947 przekazanie protokołu z komisji bezpieczeństwa Wydział Ekspoloatacji 
Technicznej Gminy 
Wniosek Odpowiedź na wniosek
10.05
2018 r.
9853 ankieta w sprawie azbestu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

Wniosek/Odpowiedź

7.05
2018 r.
12402 informacje o numerze polisy ubezpieczeniowej drogi gminnej Wydział Gospodarki 
Finansowej
  Wniosek/Odpowiedź
07.05
2018 r.
12503 w sprawie wpółpracy gminy z  kancelraią dor. podatkowego Wydział Gospodarki 
Finansowej
Wniosek
PDF

Odpowiedź na
wniosek

10.05
2018 r.
12736 ankieta w sprawie azbestu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

Wniosek/Odpowiedź

10.05
2018 r.
  wydatki z sołectwa Kamionki Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa   Wniosek/Odpowiedź

 

07.05
2018 r,
12413 pytania nt. gminy, zaopatrzenia w energię,  Wydział Ekspoloatacji 
Technicznej Gminy 
Wniosek PDF Odpowiedź na 
wniosek
04.05
2018 r.
  wniosek w sprawie osiedla Długiego w Kamionkach Wydział Ekspoloatacji 
Technicznej Gminy 
 

Odpowiedź na 
wniosek

15.05
2018 r. 
13068 wniosek o udostępnienie informacji o planowaniu przestrzennym Planowanie przestrzenne Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek

18.05
2018 r.
13426 faktury sołectwa Biernarki  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Wniosek 
PDF

Odpowiedź na wniosek

22.05
2018 r.
 
prośba o informację nt. Azaliowej w Robakowie i Głównej w Dzięćmierowie 
Wydział Ekspoloatacji 
Technicznej Gminy 
Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek 

28.05
2018 r.
14206 informacje o VAT Skarbnik  Wniosek PDF

Odpowiedź na wniosek 

28.05
2018 r.
14062 ile zostało złożonych zapytań związanych ze stanem dróg os. Długie  WB2  Wniosek 
PDF

Odpowiedź na wniosek 

08.06
2018 r.
15083 szkód w mieniu jakie pwosały w wyniku obgitych opadów deszczu w Biernatkach  Planowanie przestrzenne Wniosek 
PDF

Odpowiedź na wniosek 

27.06
2018 r.
164445 zapytanie w sprawie działki  Planowanie przestrzenne Wniosek PDF

Odpowiedź na 
wniosek

27.06
2018 r.
16465 w sprawach jednostek oświatowych   Wydział Oświaty 
i Polityki Społecznej
Wniosek 
PDF

Odpowiedź na wniosek 

05.07
2018 r.
17296 prośba o przekazanie skanów dokumentów sołectwa Kamionki  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Wniosek 
PDF

wysłano skany 

12.07
2018 r.
18280 prośba o przekazanie skanu umowy - świetlica w Kamionkach Gospodarka nieruchomościami  Wniosek
PDF

Odpowiedź na
wniosek

11.07
2018 r.
17698 zapytanie w sprawie działek Planowanie przestrzenne Wniosek
PDF

Odpowiedź na 
wniosek 

11.07
2018 r.
17700 zapytanie w sprawie działek Planowanie przestrzenne Wniosek
PDF
 Odpowiedź na 
wniosek 
23.07
2018 r.
1431.15
.2018
zapytanie w sprawie działki w Błażejewie  Planowanie przestrzenne Wniosek 
PDF
Odpowiedź na 
wniosek
10.08
2018 r.
SK.GF.
1431/3/2018
informacja w sprawie prowadzonej obsługi bankowej Skarbnik Wniosek
PDF
Odpowiedź na
wniosek
14.08
2018 .r
  wniosek o udostępnienie wnioseku o odwołanie sołtysa  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wniosek 
PDF
odp. przesłano 
pocztą 
20.08
2018 r.
20984 wniosek o przkeazanie protokołu  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wniosek 
PDF
odp. przesłano 
pocztą 
06.08.
2018 r.
19763 przekazanie informacji na temat warunków zabudowy Planowanie przestrzenne   Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek
7.08.
2018 r.
WB2-ET.
72330.196.2018
przekazanie informacji nt. urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych Wydział Ekspoloatacji 
Technicznej Gminy
  Odpowiedź na wniosek
9.08.
2018 r.
WB1-PP. 1431.17.2018 przekazanie informacji na temat warunków zabudowy Planowanie przestrzenne   Wniosek PDF Odpowiedź na wniosek
22.08.
2018 r.
BW1.
1431.5.2018
prośba o wydanie pisma w sprawie chodnika w Czmońcu  Wydział
Inwestycji 
Wniosek i odpowiedź załacznik do odp.
3.09.
2018 r.
22022/2018 faktury sołectwa Czmoniec Wydział Gospodarki 
Finansowej
 
 Wniosek  Odpowiedź na wniosek

31.08.
2018 r.

21944/2018 faktury sołectwa Kamionki Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wniosek Odpowiedź na wniosek

10.09.
2018 r.

22947/2018 zapytanie w sprawie dawnego Ośrodka w Błażejewku 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wniosek Odbiór osobisty 
dokumentów 

30.08.
2018 r.

21744/2018 informacja nt. sołectwa Kamionki

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wniosek Odpowiedź na wniosek
6.09.
2018 r.
22501/2018 informacja nt. sołectwa Kamionki Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wniosek Odpowiedź na wniosek
7.08.
2018 r.
20080/2018 przekazanie informacji nt. infrastruktury telekomunikacyjnej Wydział Ekspoloatacji 
Technicznej Gminy
Wniosek Odpowiedź na wniosek
21.09.
2018 r.
  przekazanie informacji nt. odpadów Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wniosek Odpowiedź na wniosek
8.10.
2018 r.
  przekazanie informacji dot. ulicy Wierzbowej w Mościenicy Wydział Inwestycji  Wniosek  Odpowiedź na wniosek
2.10. 2018r.  26249/2018  przekazanie informacji dot. żłobków i klubów seniora 

Wydział Oświaty
i Polityki Społecznej

Wniosek Odpowiedź na wniosek
26.09.
2018r. 

B-WOP.
1431.4.2018 

przekazanie informacji dot. placówek oświatowych   Wydział Oświaty
i Polityki Społecznej
Wniosek Odpowiedź na wniosek 
8.10.
2018r. 
 26542/2018 przekazanie informacji dot.  bezpańskich zwierząt  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wniosek Odpowiedź na wniosek  
17.10.
2018r. 
 27462/2018  przekazanie informacji nt. warunkóe zabudowy   Planowanie przestrzenne Wniosek  Odpowiedź na wniosek
 11.10.
2018 r.
27041/2018   przekazanie informacji nt.  funduszów sołeckich Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wniosek  
15.11.2018   29799/2018  przekazanie informacji nt. warunkóe zabudowy   Planowanie przestrzenne Wniosek  Odpowiedź na wniosek
31.10.
2018 r. 
WB1-PP.
1431.21.2018
 przekazanie informacji nt. warunkóe zabudowy    Planowanie przestrzenne Wniosek  Odpowiedź na wniosek 
19.11.
2018 r.
30052/2018 przekazanie informacji nt. wykazu pojazdów firmy świadczącej usługę wywozu odpadów z terenu gminy Kórnik Wydział Zamówień Publicznych Wniosek Odpowiedź na wniosek  
19.11.2018r 29954/2018 udostępnienie informacji o bilingach z telefonów wszystkich sołtysów Gminy Kórnik w październiku i listopadzie 2018 roku Sekretarz Wniosek  
21.11.2018r 30288//2018 przekazanie spisu wszystkich ulic na terenie Gminy Kórnik z podziałem na sołectwa Gospodarka Nieruchomościami Wniosek Wniosek2

Odpowiedź na wniosek 

Odpowiedź na wniosek2

21.11.2018 30299/2018 wniosek o uzupełnienie wszystkich brakujących zarządzeń Burmistrza za lata 2014-2018 Sekretarz Wniosek  
26.11.2018 30596/2018 wniosek o udostępnienie kopii Uchwały Nr I/1/93 Rady Miasta w Kórniku z dnia 26.01.1993 Biuro Rady Wniosek Odpowiedź na wniosek
15.11.2018 29800/2018 petycja/zapytanie publiczne, wspomagajmy informatyzację urzędów-zmieniajmy gminy na lepsze Sekretarz

Wniosek

Odpowiedź na wniosek
26.11.2018 30550/2018 wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej liczby złożonych wniosków    o zezwolenie na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne w latach 2015-2018 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wniosek

Odpowiedź na wniosek
28.11.2018 30786/2018

wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej liczby złożonych wniosków   o zezwolenie na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne w latach 2015-2018

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wniosek Odpowiedź na wniosek
21.11.2018 30299/2018

wniosek o zamieszczenie zarządzeń burmistrza za lata 2014-2018, protokołu RIO , rejestrówprowadzonych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wykazów nieruchomości

 

Sekretarz

 

Wniosek  
27.11.2018 30609/2018

wniosek o udzielenie informacji publicznej czy została wydana decyzja o przeznaczeniu nieruchomości w Koninku  na cele świadczeń rzeczowych

Zarządzanie Kryzysowe

Wniosek

Odpowiedź na wniosek

27.11.2018 30699/2018

wniosek o udzielenie informacji publicznej, która z osób odpowiada za realizację przeciwdziałaniu narkomanii

Sekretarz

Wniosek Odpowiedź na wniosek 
28.11.2018 30929/2018

wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Gospodarka Nieruchomościami

Wniosek Odpowiedź na wniosek
29.11.2018 30884/2018

wniosek o udostęnienie informacji publicznej wszystkich umów cywilnoprawnych, szczegółowych zestawień wydatków z budżetu gminy

Sekretarz

Wniosek Odpowiedź na wniosek
03.12.2018 31172/2018

wniosek o udostępnienie informacji publicznej czy w gminie funkcjonował bezpłatny transport

Wydział Eksploatacji  i Infrastruktury Technicznej

Wniosek Odpowiedź na wniosek
26.11.2018 30596/2018

wniosek o udostępnienie kopii Uchwały I/1/93 Rady Miasta i Gminy w Kórniku z dnia 26 stycznia 1993 roku

Biuro Rady Miasta

Wniosek

Odpowiedź na wniosek
10.12.2018 31709/2018

wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie przeznaczenia w mpzp, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzjach o warunkach zabudowy dla działek w Szczytnikach

Sekretarz

Wniosek

Odpowiedź na wniosek
10.12.2018 31711/2018

wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący protokołu kontroli RIO oraz sprawozdań końcowych Komisji inwentaryzacyjnej 

Sekretarz

Wniosek

Odpowiedź na wniosek

Odpowiedź na wniosek

10.12.2018 31712/2018

wniosek o udostępnienie informacji publicznej rejestrów prowadzonych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydanych decyzji

Sekretarz

Wniosek

Odpowiedź na wniosek
14.12.2018 32199/2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej nagrań audio z Komisji Rady Miejskiej

Biuro Rady Miasta

Wniosek

Odpowiedź na wniosek
14.12.2018 32262/2018

Wniosek o udostępnienie przechowywania nagrań audio/video z Komisji Rady Miejskiej

Biuro Rady Miasta

Wniosek

Odpowiedź na wniosek
27.11.2018 30608/2018

Wniosek o udzielenie informacji publicznej, czy nieruchomość położona w Koninku przy ul.Drukarskiej 65, ul.Składowej 1, ul. Składowej 4 figuruje w gminnej ewidencji zabytków

Promocja Gminy

Wniosek

Odpowiedź na wniosek
29.11.2018 30876/2018

Wydatki gmin na kluby piłkarskie w Polsce

Promocja Gminy

Wniosek

 
07.11.2018 29113/2018

Wniosek o udostępnienie informacji w następującym zakresie; liczba brakujących miejsc przedszkolnych

Wydział Oświaty i Polityki Społecznej

Wniosek

Odpowiedź na wniosek
18.12.2018 32453/2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowo-wychowawczych Wydział Oświaty i Polityki Społecznej Wniosek

Odpowiedź na wniosek

Odpowiedź na wniosek

13.11.2018 29560/2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat przeznaczonych środków na przedsięwzięcia sportowe, ilość obiektów sportowych Promocja Gminy Wniosek Odpowiedź na wniosek
31.10.2018 28668/2018 Wniosek w sprawie wydania decyzji w postępowaniu administracyjnym Planowanie Przestrzenne

Wniosek

Odpowiedź na wniosek
09.11.2018 29332/2018 Wniosek o udostępnienie informacji w zakresie dodatków specjalnych pracowników samorządowych Wydział Administracyjno- Organizacyjny

Wniosek

Odpowiedź na wniosek
21.12.2018 32750/2018 Wniosek o udostepnienie informacji publicznej dotyczącej sprawozdań OS-3, OS-5, M-06, RRW-2 za rok 2017 Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Wniosek

Odpowiedź na wniosek
20.12.2018 32633/2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wykazów nieruchomości Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Wniosek

Odpowiedź na wniosek

Załączniki

17.12.2018 32404/2018 Wniosek o udostępnienie zapisów z przebiegu komisji Biuro Rady Miasta

Wniosek

Odpowiedź na wniosek

19.12.2018 32532/2018 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący wyboru dostawcy systemu do prowadzenia transmisji sesji Biuro Rady Miasta

Wniosek

Odpowiedź  na wniosek

28.12.2018 33110/2018 Wniosek o udostępnienie nagrania audio z posiedzenia komisji rewizyjnej Biuro Rady Miasta

Wniosek

Odpowiedź nagrania udostępniono

20.12.2018 32634/2018 Wniosek o udostępnienie nagrania z komisji Budżetów i Finansów Biuro Rady Miasta

Wniosek

Odpowiedź nagrania udostępniono

31.12.2018 33239/2018 Wniosek o udostępnienie nagrania audio z posiedzenia komisji rewizyjnej Biuro Rady Miasta

Wniosek

Odpowiedź na wniosek

Nagrania udostępniono

15.12.2018 32291/2018 Wniosek o udostępnienie uchwał zmienianych uchwałą 571/2014 Gospodarka Nieruchomościami

Wniosek

Odpowiedź na wniosek

17.10.2018 27501/2018 Wniosek o udostępnienie zezwoleń na zajęcie odcinków pasa drogowego  Eksploatacja Techniczna

Wniosek

Odpowiedź na wniosek

Odpowiedź na wniosek

 

 


W powyższych wnioskach nastąpiło wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.