logo
logo bip
Ogłoszenia o przetargach 2011

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Konarskie gm. Kórnik

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Armii Krajowej 11 w Kórniku – Bninie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentacja projektowa dostępna jest pod adresem: http://89.171.38.249/umkornik/sp2_przetarg.exe

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Polnej i Leśnej w Szczodrzykowie

Przebudowa ul. Krasickiego i ul. Staszica w Kórniku wraz z przebudową infrastruktury

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentacja projektowa dostępna jest pod adresem: http://89.171.38.249/umkornik/staszica.exe

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Czmoń gm .Kórnik

Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju dzieci realizujących I etap edukacyjny w szkołach podstawowych z terenu Gminy Kórnik – pierwszym kro

Remont ulicy Okrężnej w miejscowości Dachowa na odcinku o długości około 770m

Odpowiedzi na pytania do przetargu

Budowa przepustu na rzece Głuszynka wraz z usunięciem kolizji w miejscowości Borówiec ul. Poznańska

Rozbudowa szkoły podstawowej nr 1 przy ul. Dworcowej w Kórniku

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kasztanowej w Błażejewku gm. Kórnik

„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo i część wsi Dziećmierowo, gm. Kórnik (ok. 2200 ha) – zgodnie z Uchwałą nr III/19/2010 Rady Miejskiej w K

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czmoniec gm. Kórnik

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Budowa świetlicy wiejskiej w Czołowie gm. Kórnik

Przebudowa drogi powiatowej nr 2461P (ul. Poznańska) w miejscowości Borówiec na odcinku od ul. Leśnej do ul. Szkolnej na długości 1474,75 m wraz z przebudową kolizji

Wykonanie remontu dachu i elewacji budynku przy Pl. Niepodległości 41 w Kórniku

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2480P w miejscowości Czmoń ul. Strażacka

Budowa oświetlenia drogowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej 434 z ul. Śremską w obrębach Czołowo i Czmoń gm. Kórnik

Utrzymanie dróg bitumicznych i chodników na terenie gminy Kórnik w roku 2011