logo
logo bip
Ogłoszenia o przetargach 2004

Wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na istniejącym przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 434 relacji Kostrzyn-Rawicz /Plac Niepodległości/ w miejscowości Kórnik.

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
PONIŻEJ 60000 EURO
 
Urząd Miejski w Kórniku
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik
 
tel. (0 - 61) 817-04-11
fax. (0-61) 817-04-75
 
o g ł a s z a    p r z e t a r g    n i e o g r a n i c z o n y
 
na wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na istniejącym przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 434 relacji Kostrzyn-Rawicz /Plac Niepodległości/ w miejscowości Kórnik
 
 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz.U. Nr 19 z dn. 09.02.2004r. poz. 177).
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na wniosek wykonawcy o jej przekazanie, w Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. Nr 205 lub za pośrednictwem poczty.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
 4. Termin realizacji - 30 stycznia 2005 roku.
 5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Elżbieta Krakowska i Karolina Bogusz - tel. (061) 817-04-11
 6. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 2 oraz spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 7. Wadium - 1.000,00 zł.
 8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena oferty (brutto) - 100%
 9. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  sekretariat w terminie do dnia 21.12.2004r. do godz.12:00

 10. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  Sala posiedzeń o godz. 12.30 w dniu 21.12.2004r.

 11. Termin związania ofertą:

  - 30 dni od dnia, w którym upływa termin na składanie ofert.
 
Kórnik, dnia 07.12.2004r

Dostawa i montaż pionowego oznakowania dróg gminnych na terenie gm. Kórnik w latach 2005-2007.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PONIŻEJ 60000 EURO

 

Urząd Miejski w Kórniku

Plac Niepodległości 1

62-035 Kórnik

 

tel. (0-61) 8-170-411

fax. (0-61) 8-170-475

 

o g ł a s z a   p r z e t a r g    n i e o g r a n i c z o n y

 

na dostawę i montaż pionowego oznakowania dróg gminnych na terenie gm. Kórnik w latach 2005-2007

 

 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19 z dn. 09.02.2004r. poz. 177).
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na wniosek wykonawcy o jej przekazanie, w  Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. Nr 205 lub za pośrednictwem poczty.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.

 4. Termin realizacji – od dnia 01.01.2005 do dnia 31.12.2007 roku.

 5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Elżbieta Krakowska i Karolina Bogusz – tel. (061) 817-04-11.

 6. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 2 oraz spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 7. Wadium – 2.000,00 zł.

 8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena oferty (brutto) – 100%

 9. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 –
  sekretariat w terminie do dnia 10.12.2004r. do godz.11:00

 10. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 –
  Sala posiedzeń  o godz. 11.30  w dniu 10.12.2004r.

 11. Termin związania ofertą:

  - 30 dni od dnia, w którym upływa termin na składanie ofert.

 

Kórnik, dnia 26.11.2004r.

Budowa sieci wodociągowej Czmoń – Radzewo.

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
PONIŻEJ 60000 EURO
 
Urząd Miejski w Kórniku
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik
 
tel. (0-61) 817-04-11
fax. (0-61) 817-04-75
 
o g ł a s z a    p r z e t a r g    n i e o g r a n i c z o n y
 
na budowę sieci wodociągowej Czmoń - Radzewo
 
 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz.U. Nr 19 z dn. 09.02.2004r. poz. 177).
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na wniosek wykonawcy o jej przekazanie, w Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. Nr 205 lub za pośrednictwem poczty.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
 4. Termin realizacji - 15 lutego 2005 roku.
 5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Bronisław Dominiak i Karolina Bogusz - tel. (061) 817-04-11
 6. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 2 oraz spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 7. Wadium - 5.000,00 zł.
 8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena oferty (brutto) - 100%
 9. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  sekretariat w terminie do dnia 06.12.2004r. do godz.11:00

 10. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  Sala posiedzeń o godz. 11.30 w dniu 06.12.2004r.

 11. Termin związania ofertą:

  - 30 dni od dnia, w którym upływa termin na składanie ofert.
 
Kórnik, dnia 19.11.2004r

Wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na istniejącym przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 434 relacji Kostrzyn-Rawicz /Plac Niepodległości/ w miejscowości Kórnik.

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
PONIŻEJ 60000 EURO
 
Urząd Miejski w Kórniku
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik
 
tel. (0-61) 817-04-11
fax. (0-61) 817-04-75
 
o g ł a s z a   p r z e t a r g   n i e o g r a n i c z o n y
 
na wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na istniejącym przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 434 relacji Kostrzyn-Rawicz /Plac Niepodległości/ w miejscowości Kórnik
 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz.U. Nr 19 z dn. 09.02.2004r. poz. 177).
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na wniosek wykonawcy o jej przekazanie, w  Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. Nr 206 lub za pośrednictwem poczty.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
 4. Termin realizacji - do 15 grudnia 2004 roku.
 5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Elżbieta Krakowska i  Karolina Bogusz - tel. (061) 817-04-11.
 6. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 2 oraz spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 7. Wadium - 1.000,00 .
 8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena oferty (brutto) - 100%
 9. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  sekretariat w terminie do dnia 19.11.2004r. do godz.11:00

 10. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  Sala posiedzeń  o godz. 11.30  w dniu 19.11.2004r.

 11. Termin związania ofertą:

  -
  30 dni od dnia, w którym upływa termin na składanie ofert.
 
Kórnik, dnia 05.11.2004r
                                                          
 

Wykonanie remontu budynku komunalnego w Kórniku przy ul. Poznańskiej 58

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
PONIŻEJ 60000 EURO
 
Urząd Miejski w Kórniku
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik
 
tel. (0-61) 817-04-11
fax. (0-61) 817-04-75
 
o g ł a s z a   p r z e t a r g    n i e o g r a n i c z o n y
 
na wykonanie remontu budynku komunalnego w Kórniku przy ul. Poznańskiej 58
 
 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz.U. Nr 19 z dn. 09.02.2004r. poz. 177).
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na wniosek wykonawcy o jej przekazanie, w Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. Nr 205 lub za pośrednictwem poczty.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
 4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Elżbieta Krakowska - tel. (061) 819-03-95 i Karolina Bogusz - tel. (061) 817-04-11
 5. Termin realizacji - 15 grudnia 2004 roku.
 6. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 2 oraz spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena oferty (brutto) - 100%
 8. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  sekretariat w terminie do dnia 16.11.2004r. do godz.11:00

 9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  Sala posiedzeń o godz. 11.30 w dniu 16.11.2004r.

 10. Termin związania ofertą:

  - 30 dni od dnia, w którym upływa termin na składanie ofert
Kórnik, dnia 29.10.2004r

Budowa parkingu samochodów osobowych przy ul. Poznańskiej w Kórniku.

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
PONIŻEJ 60000 EURO
 
Urząd Miejski w Kórniku
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik
 
tel. (0-61) 817-04-11
fax. (0-61) 817-04-75
 
o g ł a s z a     p r z e t a r g     n i e o g r a n i c z o n y
 
"Budowa parkingu samochodów osobowych przy ul. Poznańskiej w Kórniku"
 
 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz.U. Nr 19 z dn. 09.02.2004r. poz. 177).
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na wniosek wykonawcy o jej przekazanie, w Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. Nr 205 lub za pośrednictwem poczty.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
 4. Termin realizacji - 20 grudnia 2004 roku.
 5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Bronisław Dominiak i Karolina Bogusz - tel. (061) 817-04-11.
 6. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 2 oraz spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena oferty (brutto) - 100%
 8. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  sekretariat w terminie do dnia 15.11.2004r. do godz.11:00

 9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  Sala posiedzeń o godz. 11.30 w dniu 15.11.2004r.

 10. Termin związania ofertą:

  - 30 dni od dnia, w którym upływa termin na składanie ofert
Kórnik, dnia 28.10.2004r

Wykonanie napowietrznych linii oświetleniowych w ul. Poznańskiej w Borówcu oraz w ul. Poznańskiej w Kamionkach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
PONIŻEJ 60000 EURO
 
Urząd Miejski w Kórniku
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik
tel. (0-61) 817-04-11
fax. (0-61) 817-04-75
 
o g ł a s z a    p r z e t a r g    n i e o g r a n i c z o n y
 
na wykonanie napowietrznych linii oświetleniowych w ul. Poznańskiej w Borówcu oraz w ul. Poznańskiej w Kamionkach
 
 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz.U. Nr 19 z dn. 09.02.2004r. poz. 177).
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na wniosek wykonawcy o jej przekazanie, w Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. Nr 205 lub za pośrednictwem poczty.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
 4. Termin realizacji - 10 grudnia 2004 roku.
 5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Bronisław Dominiak i Karolina Bogusz - tel. (061) 817-04-11
 6. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 2 oraz spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena oferty (brutto) - 100%
 8. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  sekretariat w terminie do dnia 04.11.2004r. do godz.11:00

 9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  Sala posiedzeń o godz. 11.30 w dniu 04.11.2004r.

 10. Termin związania ofertą:

  - 30 dni od dnia, w którym upływa termin na składanie ofert.
Kórnik, dnia 19.10.2004r

Wykonanie projektu budowlanego mostu nad rzeką Koplą w ciągu drogi zbiorczej dla terenów przyległych do drogi krajowej S-11 w gminie Kórnik.

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
PONIŻEJ 60000 EURO
 
Urząd Miejski w Kórniku
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik
 
tel. (0-61) 817-04-11
fax. (0-61) 817-04-75
 
o g ł a s z a    p r z e t a r g    n i e o g r a n i c z o n y
 
na wykonanie projektu budowlanego mostu nad rzeką Koplą w ciągu drogi zbiorczej dla terenów przyległych do drogi krajowej S-11 w gminie Kórnik
 
 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz.U. Nr 19 z dn. 09.02.2004r. poz. 177).
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na wniosek wykonawcy o jej przekazanie, w Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. Nr 205 lub za pośrednictwem poczty.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
 4. Termin realizacji - 15 grudnia 2004 roku.
 5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Elżbieta Krakowska i Karolina Bogusz - tel. (061) 817-04-11.
 6. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 2 oraz spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 7. Wadium - 1.500,00 zł.
 8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena oferty (brutto) - 100%
 9. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  sekretariat w terminie do dnia 29.10.2004r. do godz.11:00

 10. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  Sala posiedzeń o godz. 11.30 w dniu 29.10.2004r.

 11. Termin związania ofertą:

  - 30 dni od dnia, w którym upływa termin na składanie ofert
Kórnik, dnia 15.10.2004r

Wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Prowent 2 w Kórniku wraz z podłączeniem aparatów gazowych. Wykonanie instalacji gazowych w dwóch lokalach budynku mieszkalnego położonego przy ul. Prowent 3 w Kórniku wraz z i

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
PONIŻEJ 60000 EURO
 
Urząd Miejski w Kórniku
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik
 
tel. (061) 817-04-11
fax. (061) 817-04-75
 
o g ł a s z a   p r z e t a r g   n i e o g r a n i c z o n y
 
na wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Prowent 2 w Kórniku wraz z podłączeniem aparatów gazowych. Wykonanie instalacji gazowych w dwóch lokalach budynku mieszkalnego położonego przy ul. Prowent 3 w Kórniku wraz z instalacjami centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
 
Niedopuszcza się składania ofert częściowych. Liczba zadań - 2.
 
Zadanie oznaczone: 1:
Wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Prowent 2 w Kórniku wraz z podłączeniem aparatów gazowych.
 • Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
 • Wymagany termin realizacji zamówienia - do 30 listopada 2004 roku.
 • Kryterium oceny ofert: cena 100%

Zadanie oznaczone: 2:
Wykonanie instalacji gazowych w dwóch lokalach budynku mieszkalnego położonego przy ul. Prowent 3 w Kórniku wraz z instalacjami centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

 • Wymagany termin realizacji zamówienia - do 30 listopada 2004 roku.
 • Kryterium oceny ofert: cena 100%

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz. U. Nr 19 z dn. 09.02.2004r. poz. 177).

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na wniosek wykonawcy o jej przekazanie, w Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. 205 lub za pośrednictwem poczty.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Bronisław Dominiak i Karolina Bogusz tel. (061) 817-04-11.
 4. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 oraz spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 5. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  sekretariat w terminie do dnia 26.10.2004r. do godz. 11.00

 6. Miejsce i termin otwarcia ofert:


  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  Sala posiedzeń o godz. 11.30 w dniu 26.10.2004r.

 7. Termin związania ofertą:

  - 30 dni od dnia, w którym upływa termin na składanie ofert


Kórnik, dnia 11.10.2004 roku

Wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Prowent 2 w Kórniku wraz z podłączeniem aparatów gazowych. Wykonanie instalacji gazowych w dwóch lokalach budynku mieszkalnego położonego przy ul. Prowent 3 w Kórniku wraz z i

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
PONIŻEJ 60000 EURO
 
Urząd Miejski w Kórniku
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik
 
tel. (0-61) 817-04-11
fax. (0-61) 817-04-75
 
o g ł a s z a    p r z e t a r g    n i e o g r a n i c z o n y
na
 
Wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Prowent 2 w Kórniku wraz z podłączeniem aparatów gazowych. Wykonanie instalacji gazowych w dwóch lokalach budynku mieszkalnego położonego przy ul. Prowent 3 w Kórniku wraz z instalacjami centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
 
 
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. Liczba zadań - 2.
 
Zadanie oznaczone: 1:
Wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Prowent 2 w Kórniku wraz z podłączeniem aparatów gazowych
- Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
- Wymagany termin realizacji zamówienia - do 30 listopada 2004 roku.
- Kryterium oceny ofert:
- Cena - 100%
 
Zadanie oznaczone: 2:
Wykonanie instalacji gazowych w dwóch lokalach budynku mieszkalnego położonego przy ul. Prowent 3 w Kórniku wraz z instalacjami centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
- Wymagany termin realizacji zamówienia - do 30 listopada 2004 roku.
- Kryterium oceny ofert:
- Cena - 100%
 
 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz.U. Nr 19 z dn. 09.02.2004r. poz. 177).
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na wniosek wykonawcy o jej przekazanie, w Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. Nr 205 lub za pośrednictwem poczty.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Bronisław Dominiak i Karolina Bogusz - tel. (061) 817-04-11
 5. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 2 oraz spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 6. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  sekretariat w terminie do dnia 26.10.2004r. do godz.11:00

 7. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  Sala posiedzeń o godz. 11.30 w dniu 26.10.2004r.

 8. Termin związania ofertą:

  - 30 dni od dnia, w którym upływa termin na składanie ofert.
Kórnik, dnia 11.10.2004 roku

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Kórnik w sezonie zimowym 2004/2005

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
PONIŻEJ 60000 EURO
 
Urząd Miejski w Kórniku
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik
 
tel. (061) 817-04-11
fax. (061) 817-04-75
 
o g ł a s z a    p r z e t a r g    n i e o g r a n i c z o n y
 
na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Kórnik w sezonie zimowym 2004/2005
 
 
Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Liczba zadań - 2.
 
Zadanie oznaczone: 1:
Utrzymanie dróg gminnych i chodników w miejscowości Kórnik i Kórnik-Bnin.
 • Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
 • Wymagany termin realizacji zamówienia - do 31 marca 2005 roku.
 • Kryterium oceny ofert: cena - 100%
Zadanie oznaczone: 2:
Utrzymanie dróg gminnych na terenach wiejskich w gminie Kórnik.
 • Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
 • Wymagany termin realizacji zamówienia - do 31 marca 2005 roku.
 • Kryterium oceny ofert: cena - 100%
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz.U. Nr 19 z dn. 09.02.2004r. poz. 177).
 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na wniosek wykonawcy o jej przekazanie, w Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. Nr 205 lub za pośrednictwem poczty.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Elżbieta Krakowska tel. (061) 819 03 95 i Karolina Bogusz tel. (061) 817 04 11
 4. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 2 oraz spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 5. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  sekretariat w terminie do dnia 25.10.2004r. do godz.11:00

 6. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  Sala posiedzeń o godz. 11.30 w dniu 25.10.2004r.

 7. Termin związania ofertą:

  - 30 dni od dnia, w którym upływa termin na składanie ofert

Kórnik, dnia 07.10.2004 roku

Sprzedaż nieruchomości zabuduwanej położonej w Kórniku przy ul. Reja 2

 
Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe "KOMBUS" Sp. z o.o. w Czołowie
ul. Kórnicka 1
62-035 Kórnik
 
zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000065697
 
o g ł a s z a    p r z e t a r g    u s t n y    n i e o g r a n i c z o n y
 
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kórniku, przy ul. Reja 2 (woj. Wielkopolskie, powiat poznański)
 
 
I. Przedmiotem przetargu jest zbycie:
 1. prawa użytkowania wieczystego działki o nr 209/1 i 208/2, o łącznej powierzchni 3.013 m2
 2. prawa własności budynku i urządzeń obejmujących:
 • budynek warsztatowo - biurowy o pow. 432,20 m2
 • parking utwardzony
 • kanalizacja
 • ogrodzenie nieruchomości
stanowiących obiekt zajezdni autobusowej z częścią biurową oraz parkingiem, opisanych w księdze wieczystej nr 21162 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Środzie Wlkp.
 
II. Cena wywoławcza zbywanej nieruchomości wynosi 430.000, zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy zł); wysokość postąpienia 2.000 zł (słownie: dwa tysiące zł).
 
III. Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 25.10.2004 r. o godz. 12:00 w siedzibie Sprzedającego:

- Czołowo, ul. Kórnicka 1, 62-035 Kórnik, pokój nr 6
 
IV. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 
1. Wpłata do dnia 25.10.2004 r. WADIUM w wysokości 10 % ceny wywoławczej (43.000 zł) na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Kórniku.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium w terminie wyżej określonym, zwraca się także w przypadku odwołania przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
2. Podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Zarządu KPA "KOMBUS" określającego warunki przetargu.
 
Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży.
 
V. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do: wpłaty w terminie 14 dni od daty zamknięcia przetargu zadatku w kwocie 57.000 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy zł) na rachunek bankowy BS Kórnik 79 90760008 2001 0007 0973 0001.
Istnieje możliwość zawarcia umowy przedwstępnej. Cena nabycia ustalona w wyniku przetargu może być rozłożona na 2 równe raty, płatne do 15 dnia każdego miesiąca. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po zapłacie całej ceny. Nieruchomość obciążona jest hipoteką w wysokości 100.000,00 zł, którą spłaci Sprzedający w ciągu 7 dni po uzyskaniu zadatku.
Koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają w całości Kupującego.
 
Przedmiot sprzedaży można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00, po tel. uzgodnieniu z p. Beatą Przybylską (kont. 602 612 016), wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. (061) 898 06 66 lub 898 06 65.
 
W siedzibie Sprzedającego należy zapoznać się z warunkami przetargu.
 
Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe "KOMBUS" Sp. z o.o. ma prawo zmiany warunków przetargu, odwołania, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 

Wykonanie oświetlenia ulic osiedla Północnego w Kamionkach.

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
PONIŻEJ 60000 EURO
 
Urząd Miejski w Kórniku
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik
 
tel. (061) 817-04-11
fax. (061) 817-04-75
 
o g ł a s z a    p r z e t a r g    n i e o g r a n i c z o n y
 
na wykonanie oświetlenia ulic osiedla Północnego w Kamionkach
 
 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz.U. Nr 19 z dn. 09.02.2004r. poz. 177).
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na wniosek wykonawcy o jej przekazanie, w Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. Nr 205 lub za pośrednictwem poczty.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
 4. Termin realizacji - 15 grudnia 2004 roku.
 5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Bronisław Dominiak i Karolina Bogusz - tel. (061) 817-04-11.
 6. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 2 oraz spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 7. Wadium - 4.000,00 zł.
 8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena oferty (brutto) - 100%
 9. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  sekretariat w terminie do dnia 21.10.2004r. do godz.12:00

 10. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  Sala posiedzeń o godz. 12.30 w dniu 21.10.2004r.

 11. Termin związania ofertą:

  - 30 dni od dnia, w którym upływa termin na składanie ofert.
Kórnik, dnia 06.10.2004r

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Śremskiej odprowadzającej wody deszczowe z osiedla „Witosa” w Kórniku (odcinek DII – DIV, DII – DXIV).

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
PONIŻEJ 60000 EURO
 
Urząd Miejski w Kórniku
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik
 
tel. (061) 817-04-11
fax. (061) 817-04-75
 
o g ł a s z a    p r z e t a r g    n i e o g r a n i c z o n y
 
na budowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Śremskiej odprowadzającej wody deszczowe z osiedla "Witosa" w Kórniku (odcinek DII - DIV, DII - DXIV)
 
 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz.U. Nr 19 z dn. 09.02.2004r. poz. 177).
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na wniosek wykonawcy o jej przekazanie, w Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. Nr 205 lub za pośrednictwem poczty.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
 4. Termin realizacji - 15 grudnia 2004 roku.
 5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Bronisław Dominiak i Karolina Bogusz - tel. (061) 817-04-11.
 6. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 2 oraz spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 7. Wadium - 1.500,00 zł.
 8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena oferty (brutto) - 100%
 9. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  sekretariat w terminie do dnia 21.10.2004r. do godz.11:00

 10. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  Sala posiedzeń o godz. 11.30 w dniu 21.10.2004r.

 11. Termin związania ofertą:

  - 30 dni od dnia, w którym upływa termin na składanie ofert.


Kórnik, dnia 06.10.2004r

Wykonanie przepustów w miejscowości Mościenica gm. Kórnik.

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
PONIŻEJ 60000 EURO
 
Urząd Miejski w Kórniku
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik
 
tel. (0-61) 817-04-11
fax. (0-61) 817-04-75
 
o g ł a s z a    p r z e t a r g    n i e o g r a n i c z o n y
 
na wykonanie przepustów w miejscowości Mościenica gm. Kórnik
 
 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz.U. Nr 19 z dn. 09.02.2004r. poz. 177).
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na wniosek wykonawcy o jej przekazanie, w Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. Nr 6 lub za pośrednictwem poczty.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
 4. Termin realizacji - 30 listopada 2004 roku.
 5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Elżbieta Krakowska  tel (061) 819- 03- 95 i Karolina Bogusz - tel. (061) 817-04-11.
 6. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 2 oraz spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 7. Wadium - 1.500,00 zł.
 8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena oferty (brutto) - 100%
 9. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  sekretariat w terminie do dnia 19.10.2004r. do godz.11:00

 10. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  Sala posiedzeń o godz. 11.30 w dniu 19.10.2004r.

 11. Termin związania ofertą:

  - 30 dni od dnia, w którym upływa termin na składanie ofert.
 
Kórnik, dnia 04.10.2004r

Budowa chodnika na odcinku G-H i E-F na ulicy Parkowej w Kórniku.Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Stodolnej w Kórniku.Budowa odcinka chodnika na ulicy Lipowej w Kórniku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
PONIŻEJ 60000 EURO
 
Urząd Miejski w Kórniku
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik
 
tel. (061) 817-04-11
fax. (061) 817-04-75
 
o g ł a s z a p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y
 
na
Budowa chodnika na odcinku G-H i E-F na ulicy Parkowej w Kórniku.
Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Stodolnej w Kórniku.
Budowa odcinka chodnika na ulicy Lipowej w Kórniku.
 
 1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Liczba zadań - 3.
 2. Zadanie oznaczone: 1:
  Budowa chodnika na odcinku G-H i E-F na ulicy Parkowej w Kórniku.

  - Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
  - Wymagany termin realizacji zamówienia - do 30 listopada 2004 roku.
  - Kryterium oceny ofert: cena - 100%

  Zadanie oznaczone: 2:
  Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Stodolnej w Kórniku.

  - Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
  - Wymagany termin realizacji zamówienia - do 30 listopada 2004 roku.
  - Kryterium oceny ofert: cena - 100%

  Zadanie oznaczone: 3:
  Budowa odcinka chodnika na ulicy Lipowej w Kórniku

  - Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
  - Wymagany termin realizacji zamówienia - do 15 listopada 2004 roku.
  - Kryterium oceny ofert: cena - 100%

 3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz.U. Nr 19 z dn. 09.02.2004r. poz. 177).
 4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na wniosek wykonawcy o jej przekazanie, w Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. Nr 205 lub za pośrednictwem poczty.
 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 6. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Bronisław Dominiak i Karolina Bogusz tel. (061) 817-04-11
 7. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 2 oraz spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 8. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  sekretariat w terminie do dnia 07.10.2004r. do godz.11:00

 9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  Sala posiedzeń o godz. 11.30 w dniu 07.10.2004r.

 10. Termin związania ofertą:

  - 30 dni od dnia, w którym upływa termin na składanie ofert.
Kórnik, dnia 22.09.2004 roku

Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w świetlicach wiejskich w miejscowościach Biernatki, Czmoniec i Dachowa.

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
PONIŻEJ 60000 EURO
 
Urząd Miejski w Kórniku
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik
 
tel. (061) 817-04-11
fax. (061) 817-04-75
 
o g ł a s z a    p r z e t a r g    n i e o g r a n i c z o n y
 
na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w świetlicach wiejskich w miejscowościach Biernatki, Czmoniec i Dachowa
 
 1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.. Liczba zadań - 3.

  Zadanie oznaczone: 1:
  Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku świetlicy wiejskiej w Biernatkach.

  - Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
  - Wymagany termin realizacji zamówienia - do 30 października 2004 roku.
  - Kryterium oceny ofert: cena - 100%

  Zadanie oznaczone: 2:
  Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku świetlicy wiejskiej w Czmońcu.

  - Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
  - Wymagany termin realizacji zamówienia - do 30 października 2004 roku.
  - Kryterium oceny ofert: cena - 100%

  Zadanie oznaczone: 3:
  Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku świetlicy wiejskiej w Dachowie.

  - Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
  - Wymagany termin realizacji zamówienia - do 30 października 2004 roku.
  - Kryterium oceny ofert: cena - 100%

 2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz.U. Nr 19 z dn. 09.02.2004r. poz. 177).
 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na wniosek wykonawcy o jej przekazanie, w Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. Nr 205 lub za pośrednictwem poczty.
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 5. Termin realizacji - 30 października 2004 roku.
 6. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Bronisław Dominiak i Karolina Bogusz tel. (061) 817-04-11
 7. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 2 oraz spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 8. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  sekretariat w terminie do dnia 24.09.2004r. do godz.11:00

 9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  Sala posiedzeń o godz. 11.30 w dniu 24.09.2004r.

 10. Termin związania ofertą:

  - 30 dni od dnia, w którym upływa termin na składanie ofert.
 
Kórnik, dnia 10.09.2004 roku

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w przy ul. Głównej w Biernatkach.

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
PONIŻEJ 60000 EURO
 
Urząd Miejski w Kórniku
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik
 
tel. (061) 817-04-11
fax. (061) 817-04-75
 
o g ł a s z a    p r z e t a r g    n i e o g r a n i c z o n y
 
na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w przy ul. Głównej w Biernatkach
 
 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz.U. Nr 19 z dn. 09.02.2004r. poz. 177).
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na wniosek wykonawcy o jej przekazanie, w Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. Nr 205 lub za pośrednictwem poczty.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
 4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Bronisław Dominiak i Leszek Książek - tel. (061) 817-04-11
 5. Termin realizacji - 30 października 2004 roku.
 6. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 2 oraz spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena oferty (brutto) - 100%
 8. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  sekretariat w terminie do dnia 23.09.2004r. do godz.11:00

 9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  Sala posiedzeń o godz. 11.30 w dniu 23.09.2004r.

 10. Termin związania ofertą:

  - 30 dni od dnia, w którym upływa termin na składanie ofert.
Kórnik, dnia 08.09.2004r

Opracowanie operatów wodno-prawnych dla kanalizacji deszczowej na terenie gminy Kórnik

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
PONIŻEJ 60000 EURO
 
Urząd Miejski w Kórniku
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik
 
tel. (0-61) 817-04-11
fax. (0-61) 817-04-75
 
o g ł a s z a    p r z e t a r g    n i e o g r a n i c z o n y
 
na opracowanie operatów wodno-prawnych dla kanalizacji deszczowej na terenie gminy Kórnik
 
 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz.U. Nr 19 z dn. 09.02.2004r. poz. 177).
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na wniosek wykonawcy o jej przekazanie, w Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. Nr 6 lub za pośrednictwem poczty.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
 4. Termin realizacji - 30 listopada 2004 roku.
 5. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 2 oraz spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 6. Wadium - 500,00 zł.
 7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  - cena oferty (brutto) - 100%

 8. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  sekretariat w terminie do dnia 03.09.2004r. do godz.12:00

 9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  Sala posiedzeń o godz. 12.30 w dniu 03.09.2004r.

 10. Termin związania ofertą:

  - 30 dni od dnia, w którym upływa termin na składanie ofert.

Kórnik, dnia 19.08.2004 roku

Dostawa i montaż pionowego i poziomego oznakowania przejść dla pieszych na ulicy Szkolnej w Robakowie oraz ulicy Staszica w Kórniku.

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
PONIŻEJ 60000 EURO
 
Urząd Miejski w Kórniku
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik
 
tel. (0-61) 817-05-11
fax. (0-61) 817-04-75
 
o g ł a s z a   p r z e t a r g   n i e o g r a n i c z o n y
 
na dostawę i montaż pionowego i poziomego oznakowania przejść dla pieszych na ulicy Szkolnej w Robakowie oraz ulicy Staszica w Kórniku
 
 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz. U. Nr 19 z dn. 09.02.2004r. poz. 177).
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na wniosek wykonawcy o jej przekazanie, w Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. Nr 6 lub za pośrednictwem poczty.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
 4. Termin realizacji - 15 października 2004 roku.
 5. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 6. Wadium - 500,00 zł.
 7. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:

  - cena oferty (brutto) - 100%

 8. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 - sekretariat w terminie do dnia 03.09.2004r. do godz. 11.00

 9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 - Sala posiedzeń o godz. 11.30 w dniu 03.09.2004r.

 10. Termin związania ofertą:

  - 30 dni od dnia, w którym upływa termin na składanie ofert

Kórnik, dnia 19.08.2004 roku

Wykonanie i montaż wewnętrznych instalacji gazowych do 11 indywidualnych lokali mieszkalnych wraz z podłączeniem aparatów gazowych do instalacji gazowej oraz wymianę istniejącego kotła węglowego na gazowy w budynku przy ul. Prowent 6 w Kórniku

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PONIŻEJ 60000 EURO

Urząd Miejski w Kórniku
Plac Niepodległosci 1
62-035 Kórnik

tel. (0-61) 817-04-11
fax. (0-61) 817-04-75

o g ł a s z a   p r z e t a r g   n i e o g r a n i c z o n y

na wykonanie i montaż wewnętrznych instalacji gazowych do 11 indywidualnych lokali mieszkalnych wraz z podłączeniem aparatów gazowych do instalacji gazowej oraz wymianę istniejacego kotła węglowego na gazowy w budynku przy ul. Prowent 6 w Kórniku

 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznychz dn. 29.01.2004r. (Dz. U. Nr 19 z dn. 09.02.2004r. poz. 177).
 2. Specyfikację Istotnych Warunkó Zamówienia można uzyskać na wniosek wykonawcy o jej przekazanie, w Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. Nr 6 lub za pośrednictwem poczty.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
 4. Termin realizacji - 15 października 2004 roku.
 5. W postępowaniu moga brać udział Oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 oraz spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 6. Wadium - 1 500,00 zł.
 7. Kryteria oceny i ich znaczenie:

  - cena oferty (brutto) - 100%

 8. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd miejski w Kórniku, Plac Niepodległosci 1 - sekretariat w terminie do dnia 27.08.2004r. do godz. 11.00

 9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 - Sala posiedzeń o godz. 11.30 w dniu 27.08.2004r.

 10. Termin związania ofertą:

  - 30 dni od dnia, w którym upływa termin na składanie ofert

Kórnik, dnia 12.08.2004 roku

Wykonanie remontu stropu w budynku mieszkalnym przy ul. Poznańskiej 58

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
PONIŻEJ 60000 EURO
 
Urząd Miejski w Kórniku
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik
 
tel. (0-61) 817-04-11
fax. (0-61) 817-04-75
 
o g ł a s z a   p r z e t a r g   n i e o g r a n i c z o n y
 
na wykonanie remontu stropu w budynku mieszkalnym przy ul. Poznańskiej 58
 
 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz.U. Nr 19 z dn. 09.02.2004r. poz. 177)
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na wniosek wykonawcy o jej przekazanie, w Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. Nr 6 lub za pośrednictwem poczty.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
 4. Termin realizacji - 45 dni od dnia podpisania umowy.
 5. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 2 oraz spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 6. Wadium - 1.500,00 zł.
 7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  - cena oferty (brutto) - 90%

  - gwarancja - 10 %

 8. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  sekretariat w terminie do dnia 1.06.2004r. do godz.11:00

 9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  Sala posiedzeń o godz. 11.30 w dniu 01.06.2004r.

 10. Termin związania ofertą:

  - 30 dni od dnia, w którym upływa termin na składanie ofert
Kórnik, dnia 18.05.2004r

Wykonanie oświetlenia ulicznego na os. Długim w Kamionkach

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
PONIŻEJ 60000 EURO
 
Urząd Miejski w Kórniku
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik
 
tel. (0-61) 817-04-11
fax. (0-61) 817-04-75
 
o g ł a s z a   p r z e t a r g   n i e o g r a n i c z o n y
 
na wykonanie oświetlenia ulicznego na os. Długim w Kamionkach
 
 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004r.(Dz.U. Nr 19 z dn. 09.02.2004r. poz. 177)
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na wniosek wykonawcy o jej przekazanie, w Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. Nr 6 lub za pośrednictwem poczty.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
 4. Termin realizacji - do 31 lipca 2004 roku.
 5. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 2 oraz spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 6. Wadium - 1.500,00 zł.
 7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  - cena oferty (brutto) - 100%

 8. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  sekretariat w terminie do dnia 14.06.2004r. do godz.11:00

 9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  Sala posiedzeń o godz. 11.30 w dniu 14.06.2004r.

 10. Termin związania ofertą:

  - 30 dni od dnia, w którym upływa termin na składanie ofert

Kórnik, dnia 28.05.2004r

Budowa przedszkola przy ul. Steckiego w Kórniku

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
POWYŻEJ 60000 EURO
 
Urząd Miejski w Kórniku
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik
 
tel. (0-61) 817-04-11
fax. (0-61) 817-04-75
 
o g ł a s z a   p r z e t a r g   n i e o g r a n i c z o n y
 
na budowę przedszkola przy ulicy Steckiego w Kórniku.
 
 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz.U. Nr 19 z dn. 09.02.2004r. poz. 177)
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na wniosek wykonawcy o jej przekazanie, w Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. Nr 6 lub za pośrednictwem poczty.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
 4. Termin realizacji - do 20 sierpnia 2005 roku.
 5. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci, którzy:

  - spełniają wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

  - wykonali w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej dwie roboty o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia,

  - spełniają wymogi okreslone w siwz

 6. Wadium - 35 000,00 zł.
 7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  - cena oferty (brutto) - 100%

 8. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  sekretariat w terminie do dnia 10.09.2004r. do godz.11:00

 9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  Sala posiedzeń o godz. 11.30  w dniu 10.09.2004r.

 10. Termin związania ofertą:

  - do 08 listopada 2004 roku.
 
Kórnik, dnia 26.07.2004r.

Wykonanie instalacji elektrycznej iluminacji oświetlenia Ratusza w Kórniku.

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
PONIŻEJ 60000 EURO
 
Urząd Miejski w Kórniku
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik
 
tel. (0 - 61) 817-04-11
fax. (0-61) 817-04-75
 
o g ł a s z a   p r z e t a r g   n i e o g r a n i c z o n y
 
na wykonanie instalacji elektrycznej iluminacji oświetlenia Ratusza w Kórniku.
 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz. U. Nr 19 z dn. 09.02.2004r. poz. 177)
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na wniosek wykonawcy o jej przekazanie, w Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. Nr 6 lub za pośrednictwem poczty.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
 4. Termin realizacji - do 31 sierpnia 2004 roku.
 5. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 2 oraz spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 6. Wadium - 1.500,00 zł.
 7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  - cena oferty (brutto) - 100%

 8. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  sekretariat w terminie do dnia 3.08.2004r. do godz.11:00

 9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  Sala posiedzeń o godz. 11.30 w dniu 3.08.2004r.

 10. Termin związania ofertą:

  - 30 dni od dnia, w którym upływa termin na składanie ofert.

 

Kórnik, dnia 15.07.2004r

Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem ocieplenia i pokrycia dachu, częściową wymianą stolarki i robotami remontowymi w przedszkolu w Szczodrzykowie.

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
PONIŻEJ 60000 EURO
 
Urząd Miejski w Kórniku
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik
 
tel. (061) 817-04-11
fax. (061) 817-04-75
 
o g ł a s z a   p r z e t a r g   n i e o g r a n i c z o n y
 
na wykonanie robót budowalnych związanych z wykonaniem ocieplenia i pokrycia dachu, częściową wymianą stolarki i robotami remontowymi w przedszkolu w Szczodrzykowie.
 
 1. Postepowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz. U. Nr 19 z dn. 09.02.2004r. poz. 177).
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na wniosek wykonawcy o jej przekazanie, w Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. nr 6 lub za pośrednictwem poczty.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
 4. Termin realizacji - 31 sierpnia 2004 roku.
 5. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 oraz spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 6. Wadium - 1.000,00 zł.
 7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  - cena oferty (brutto) - 100%

 8. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  sekretariat w terminie do dnia 23.07.2004r. do godz. 11.00

 9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  Sala posiedzeń o godz. 11.30 w dniu 23.07.2004r.

 10. Termin związania ofertą:

  - 30 dni od dnia, w którym upływa termin na składanie ofert.

Kórnik, dnia 09.07.2004 roku

 

Roboty budowlane, związane z wymianą ogrodzenia terenu przedszkola w Szczodrzykowie.

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
PONIŻEJ 60000 EURO
 
Urząd Miejski w Kórniku
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik
 
tel. (061) 817-04-11
fax. (061) 817-04-75
 
o g ł a s z a p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y
 
na roboty budowlane, związane z wymiana ogrodzenia terenu przedszkola w Szczodrzykowie.
 1. Postepowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz. U. Nr 19 z dn. 09.02.2004r. poz. 177).
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na wniosek wykonawcy o jej przekazanie, w Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. nr 6 lub za pośrednictwem poczty.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
 4. Termin realizacji - 31 sierpnia 2004 roku.
 5. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 oraz spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 6. Wadium - 1.000,00 zł.
 7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  - cena oferty (brutto) - 100%

 8. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  sekretariat w terminie do dnia 23.07.2004r. do godz. 12.00

 9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  Sala posiedzeń o godz. 12.30 w dniu 23.07.2004r.

 10. Termin związania ofertą:

  - 30 dni od dnia, w którym upływa termin na składanie ofert.
Kórnik, dnia 09.07.2004 roku

Budowa drogi gminnej osiedlowej wraz z odwodnienie na ul. Polnej w Robakowie.

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
PONIŻEJ 60000 EURO
 
Urząd Miejski w Kórniku
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik
 
tel. (061) 817-04-11
fax. (061) 817-04-75
 
o g ł a s z a p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y
 
na budowę drogi gminnej osiedlowej wraz z odwodnieniem na ul. Polnej w Robakowie.
 1. Postepowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz. U. Nr 19 z dn. 09.02.2004r. poz. 177).
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na wniosek wykonawcy o jej przekazanie, w Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. nr 6 lub za pośrednictwem poczty.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
 4. Termin realizacji - do 15 listopada 2004 roku.
 5. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 oraz spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 6. Wadium - 15.000,00 zł.
 7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena oferty (brutto) - 100%
 8. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  sekretariat w terminie do dnia 09.08.2004r. do godz. 11.00

 9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  Sala posiedzeń o godz. 11.30 w dniu 09.08.2004r.

 10. Termin związania ofertą:

  - 60 dni od dnia, w którym upływa termin na składanie ofert.
Kórnik, dnia 21.06.2004 roku

Utrzymanie czystości na terenie Gminy Kórnik w latach 2004-2006.

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
PONIŻEJ 60000 EURO
 
Urząd Miejski w Kórniku
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik
 
tel. (061) 817-04-11
fax. (061) 817-04-75
 
o g ł a s z a p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y
 
na utrzymanie czystości na terenie Gminy Kórnik w latach 2004-2006.
 1. Postepowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz. U. Nr 19 z dn. 09.02.2004r. poz. 177).
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na wniosek wykonawcy o jej przekazanie, w Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. nr 6 lub za pośrednictwem poczty.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
 4. Termin realizacji - 31 grudnia 2006 roku.
 5. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 oraz spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 6. Wadium - 15.000,00 zł.
 7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena oferty (brutto) - 100%
 8. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  sekretariat w terminie do dnia 05.08.2004r. do godz. 11.00

 9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  Sala posiedzeń o godz. 11.30 w dniu 05.08.2004r.

 10. Termin związania ofertą:

  - 60 dni od dnia, w którym upływa termin na składanie ofert.
Kórnik, dnia 21.06.2004 roku

Adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w budynku byłego przedszkola w Szczodrzykowie.

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
PONIŻEJ 60000 EURO
 
Urząd Miejski w Kórniku
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik
 
tel. (0-61) 817-04-11
fax. (0-61) 817-04-75
 
o g ł a s z a   p r z e t a r g   n i e o g r a n i c z o n y
 
na adaptację pomieszczeń na mieszkania komunalne w budynku byłego przedszkola w Szczodrzykowie
 
 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004r. (Dz.U. Nr 19 z dn. 09.02.2004r. poz. 177)
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na wniosek wykonawcy o jej przekazanie, w Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. Nr 6 lub za pośrednictwem poczty.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz oferty wariantowej.
 4. Termin realizacji - 45 dni od dnia podpisania umowy.
 5. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 2 oraz spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 6. Wadium - 1.500,00 zł.
 7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  - cena oferty (brutto) - 100%

 8. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  sekretariat w terminie do dnia 2.06.2004r. do godz.11:00

 9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1 -
  Sala posiedzeń o godz. 11.30 w dniu 02.06.2004r.

 10. Termin związania ofertą:

  - 30 dni od dnia, w którym upływa termin na składanie ofert.
Kórnik, dnia 18.05.2004r

Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości 1.

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
PONIŻEJ 60.000 EURO
 
Urząd Miejski w Kórniku
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik
 
tel. (0-61) 817-04-11
fax (0-61) 817-04-75
 
o g ł a s z a  p r z e t a r g  n i e o g r a n i c z o n y
 
 na dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Urzędu Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości 1
 
 1. Zamówienie obejmuje dostawę:
  a) 10 stacji roboczych w konfiguracji: procesor Intel Celeron 2.4 GHz lub większy, pamięć 256 MB RAM,
  b) 10 monitorów,
  c) 2 notebooki,
  d) 3 drukarki,
  e) Switch 4400 3 COM 24 port 10/100 - 1 sztuka
  Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do siwz. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Warunki wymagane od Wykonawców:
  W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz.177), oraz warunki zawarte w siwz.
 3. Sposób otrzymania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Wykonawcy mogą otrzymać specyfikację istotnych warunków zamówienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości 1, pok. 6 lub drogą pocztową.
 4. Oferty wariantowe:
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia:
  Termin wykonania zamówienia wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 6. Miejsce i termin składania ofert:
  Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kórniku nie później niż 6 maja 2004 r. do godz. 11.00 sekretariat (I piętro)
 7. Termin otwarcia ofert:
  Otwarcie ofert nastąpi dnia 6 maja 2004 r. o godz. 11:30 w Urzędzie Miejskim w Kórniku, w sali posiedzeń.
 8. Termin związania ofertą:
  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 9. Kryterium oceny ofert:
  W wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  - cena -60 %
  - warunki gwarancji -20 %
  - czas reakcji serwisu na zgłoszenie -20 %