logo
logo bip

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku ul. Poznańska 34a.

Miejsce zatrudnienia: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku ul. Poznańska 34a.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony.

1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
posiadanie obywatelstwa polskiego;
wykształcenie co najmniej średnie
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referent ds. świadczeń
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych;
brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
nieposzlakowana opinia

2. WYMAGANIA DODATKOWE:
doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjnym związanym z obsługą klienta
znajomość przepisów prawnych w zakresie prowadzonych spraw, w szczególności: ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach wychowawczych
znajomość podstawowych zasad przyjmowania dokumentów
umiejętność obsługi programów w zakresie Office

Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, wysoka kultura osobista, gotowość do ponoszenia kwalifikacji zawodowych.

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
obsługa klienta
rejestrowanie wniosków
analiza kompletności wniosków pozostawionych do uzupełnienia
przygotowywanie i wydawanie decyzji
przygotowanie danych do sporządzania sprawozdań
obsługa kancelaryjna   

4. WYMAGANE DOKUMENTY:
życiorys (CV)
dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy ? kopie świadectw pracy;
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół);
kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy;
Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności;
oświadczenie o braku przeciwwskazań o stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku referenta ds. świadczeń;
Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15.00, za pośrednictwem poczty lub na adres mailowy agnieszkam@ops.kornik.pl w terminie do 01.06.2018 r. z dopiskiem : referent ds. świadczeń.

Proszę o podanie numeru telefonu.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Aplikacje / dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.
Informacja o wyborze osoby na stanowisko urzędnicze umieszczona zostanie na stronie internetowej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.