logo
logo bip

NABÓR NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA  

KÓRNICKIEGO CENTRUM REKREACJI I SPORTU OAZA

 

Dyrektor Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko zastępcy dyrektora jednostki budżetowej Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA.

1.  Warunki zatrudnienia:

A) forma zatrudnienia  umowa o pracę

B) wymiar zatrudnienia  cały etat

2.  Wymagania stawiane kandydatowi:

A) niezbędne:

- obywatelstwo polskie

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

- osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe

- wykształcenie wyższe - preferowane w kierunku sportu, turystyki i rekreacji

- doświadczenie  minimum 7 lat na stanowisku kierowniczym

 

         B) dodatkowe:

- predyspozycje menadżerskie i umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi

- bardzo dobra organizacja pracy

- nienaganna kultura osobista i prezencja

- zdolność do pracy w warunkach stresu

             - dyspozycyjność, sumienność, kreatywność, odpowiedzialność  

             - umiejętność podejmowania decyzji

                   - umiejętność analitycznego myślenia
                   - samodzielność w rozwiązywaniu  problemów
                   - umiejętność pracy w zespole
                   - umiejętność organizowania imprez
                   - wiedza o hotelarstwie
                   - umiejętność organizacji konferencji
                   - dobra znajomość obsługi komputera,                                                                                                                                                   

3.  Zakres obowiązków:
- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektu poprzez prowadzenie całokształtu działalności     administracyjno - porządkowo ? technicznej
- nadzór nad dyscypliną pracy podległych pracowników
-organizacja i koordynacja pracy podległych pracowników
- współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie określonym przepisami prawa
- odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu
- zapewnienie klientom usługi najwyższej  jakości
 - realizacja polityki handlowej KCRiS OAZA w zakresie rekreacji oraz osiągnięcie zaplanowanych wyników.

4. Wymagane dokumenty:

A) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

B) list motywacyjny,

C) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

D) kopie świadectw pracy,

E) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

F) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

G) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

H) klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016, poz. 922)  

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 23 maja 2018 r. w  sekretariacie KCRiS ?OAZA? ul. Ignacego Krasickiego 1 (I piętro) do godziny 15.00.  Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA.

Zgłoszenie można również przesłać pocztą na adres: Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA, ul. I. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik.

Wstępne postępowanie konkursowe obejmować będzie precyzyjną analizę dostarczonych dokumentów zgodnie ze specyfikacją. Kandydaci, którzy przejdą do kolejnego etapu rekrutacji będą powiadomieni indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. Aplikacje, które wpłyną do KCRiS OAZA  po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz na stronie internetowej KCRiS OAZA (www.oaza.kornik.pl).