logo
logo bip

NABÓR NA STANOWISKO KUCHARZA

W PRZEDSZKOLU I ŻŁOBKU W KAMIONKACH

Dyrektor Przedszkola i Żłobka w Kamionkach ogłasza konkurs na stanowisko kucharza

w Przedszkolu i Żłobku w Kamionkach

1.         Warunki zatrudnienia:

a)        forma zatrudnienia  umowa o pracę;

b)        wymiar zatrudnienia cały etat.

2.         Wymagania związane ze stanowiskiem

a)        niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • minimum wykształcenie zawodowe kierunkowe ;
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kucharza.

b)        dodatkowe:

 • umiejętność gotowania i przyrządzania posiłków wg jadłospisu: standardowego, bezmlecznego, bezglutenowego, zgodnego z zasadami zdrowego żywienia;
 • umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń AGD; 
 • umiejętność doboru odpowiednich środków do utrzymania czystości bloku żywienia;
 • pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna.

c)       staż pracy: min. 2 lata na stanowisku kucharz 

3.                 Zakres zadań: 

 • przygotowywanie  higienicznych posiłków zgodnie z normami żywieniowymi, dbanie o najwyższą ich jakość i smak;
 • stosowanie w pracy  wymogów HCCP,  GHP (dobrej praktyki higienicznej) i GMP (dobrej praktyki produkcyjnej);
 • uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;
 • przestrzeganie zasad technologii i estetyki przygotowywanych posiłków oraz przepisów bhp, ppoż., higieniczno-sanitarnych;
 • mycie naczyń i sprzętu kuchennego zgodnie z obowiązującą instrukcją;
 • utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i ubrań ochronnych;
 • dbanie o czystości pomieszczeń kuchennych, utrzymywanie bieżącej czystości urządzeń gastronomicznych i całego bloku żywieniowego;
 • przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami instytucji sanitarnej;
 • wykonywanie innych zleconych prac na terenie bloku żywieniowego i przedszkola.

4.         Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje

i umiejętności zawodowe;

 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kucharza;
 • oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko kucharza.
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 18 maja 2018 r. do godz.15:00 

Oferty należy składać w Sekretariacie Przedszkola w Kamionkach z dopiskiem Oferta pracy KUCHARZ  ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki


Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (http://bip.kornik.pl