logo
logo bip
regulaminy

Uchwały Rady nr L/549/14 z dnia 2014-05-25

W sprawie zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr L/550/14 z dnia 2014-05-25

W sprawie w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Kórnik
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr L/548/14 z dnia 2014-05-25

W sprawie podwyższenie kwoty kryterium dochodowego w zakresie dożywiania
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr L/546/14 z dnia 2014-05-25

W sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Data wejścia w życie: podlega publikacji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVII/530/14 z dnia 2014-04-30

W sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na trenie gminy Kórnik

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLVII/529/14 z dnia 2014-04-30

W sprawie określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących, żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Kórnik

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLV/520/14 z dnia 2014-03-26

W sprawie ustalenie dopłaty do taryfy WKiUK

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLV/519/14 z dnia 2014-03-26

W sprawie zatwierdzenie taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Szczodrzykowo Osiedle, Kromo

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLV/518/14 z dnia 2014-03-26

W sprawie przedłużenie obowiązującej taryfy oraz obowiązującej dopłaty do taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIV/509/14 z dnia 2014-02-26

W sprawie uchylenia uchwały w sprawie powołania kapituły

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIII/458/14 z dnia 2014-01-29

W sprawie plan pracy KOmisji Rewizyjnej na 2014r.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLIV/508/14 z dnia 2014-02-26

W sprawie zasady i tryb nadawania tytułów Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kórnik oraz Zasłużonego dla Miasta i Gminy Kórnik

Lista załączników

Uchwały Rady nr XLII/452/13 z dnia 2013-12-20

W sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego i wysokości opłat dodatkowych oraz określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskie, ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVIII/415/13 z dnia 2013-09-25

W sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXVII/405/13 z dnia 2013-07-31

W sprawie zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Kórnik

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXI/360/13 z dnia 2013-02-27

W sprawie Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Kórnik

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXI/353/13 z dnia 2013-02-27

W sprawie ustalenie dopłaty do taryfy dla spółki WKiUK WODKOM dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla części terenu gminy Kórnik

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXI/354/13 z dnia 2013-02-27

W sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego i wysokości opłat dodatkowych oraz określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej, ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Kórnik

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXXI/352/13 z dnia 2013-02-27

W sprawie zatwierdzenie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla miejscowości: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo Osiedle, Trzykolne Młyny

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXX/340/13 z dnia 2013-01-30

W sprawie planu pracy komisji rewizyjnej

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXX/342/13 z dnia 2013-01-30

W sprawie regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXX/341/12 z dnia 2013-01-30

W sprawie dopłata do taryfy spółki WKiUK WODKOM dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Trzykolne Młyny

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXX/343/13 z dnia 2013-01-30

W sprawie opłata adiacencka

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIX/330/12 z dnia 2012-12-28

W sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości i zagospodarowania ich w zamian za uiszczoną opłatę

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXIX/331/12 z dnia 2012-12-28

W sprawie regulamin utrzymania porzadku i czystości na terenie gminy Kórnik

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVIII/323/12 z dnia 2012-11-28

W sprawie ustalenia sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, mieszkańcami a w części nieruchomość niezamieszkałą przez mieszkańców

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVIII/325/12 z dnia 2012-11-28

W sprawie określenia wzoru deklaracji

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVIII/324/12 z dnia 2012-11-28

W sprawie terminu, częstotliwośc i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVIII/321/12 z dnia 2012-11-28

W sprawie metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVIII/319/12 z dnia 2012-11-28

W sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Kórnik, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVIII/322/12 z dnia 2012-11-28

W sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVIII/320/12 z dnia 2012-11-28

W sprawie uchwała w sprawie podziału gminy na sektory

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVII/298/12 z dnia 2012-10-30

W sprawie Program Wspierania Edukacji-wyróżn. przewodniczącego, granty

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVII/297/12 z dnia 2012-10-30

W sprawie Stypendia sportowe - nagrody i wyróznienia

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXV/277/12 z dnia 2012-07-25

W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. \"Uwierz w siebie. Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju dzieci realizujących I etap edukacyjny w szkołach podstawowych z terenu Gminy Kórnik\" dofinansowanego ze środków EFS

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXVI/284/12 z dnia 2012-09-26

W sprawie regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kórnik

Lista załączników

Uchwały Rady nr XXII/245/12 z dnia 2012-05-30

W sprawie przedłużenie dopłaty do taryfy Spółki WKiUK WODKOM dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno Radzewo....

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVIII/210/12 z dnia 2012-02-29

W sprawie stawki za zajęcie pasa drogowego

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVIII/211/12 z dnia 2012-02-29

W sprawie uchylająca uchwałę o Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVIII/212/12 z dnia 2012-02-29

W sprawie Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

Lista załączników

Uchwały Rady nr XVI/184/11 z dnia 2011-12-29

W sprawie Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

Lista załączników

Uchwały Rady nr XV/172/11 z dnia 2011-11-29

W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kórnik

Lista załączników

Uchwały Rady nr XII/128/11 z dnia 2011-09-27

W sprawie określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania

Lista załączników

Uchwały Rady nr XIII/158/11 z dnia 2011-10-25

W sprawie programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2012 rok.

Lista załączników

Uchwały Rady nr XI/110/11 z dnia 2011-07-26

w sprawie ustalenie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy Kórnik

Uchwały Rady nr XI/109/11 z dnia 2011-07-26

w sprawie zmiana regulaminów placów zabaw

Uchwały Rady nr IX/85/11 z dnia 2011-05-31

w sprawie ustalenie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwały Rady nr VI/68/11 z dnia 2011-03-29

w sprawie zasad i tytułu nadawania tytułów Honorowego Obywatela Miasta Kórnika oraz Zasłużonego dla Miasta i Gminy Kórnik.

Uchwały Rady nr VI/61/11 z dnia 2011-03-29

w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy Spóki z o.o. WKiUK WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości: Czmoń, Czmoniec, Celestynowo, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Szczodrzykowo Osiedle, Trzykolne Młyny

Uchwały Rady nr VI/69/11 z dnia 2011-03-29

w sprawie powołania Kapituły ds. nadawania tytułów Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kórnik oraz Zasłużonego dla Miasta i Gminy Kórnik.

Uchwały Rady nr VII/71/11 z dnia 2011-04-28

w sprawie górnych stawek za odbiór odpadów i nieczystości ciekłych

Uchwały Rady nr V/57/11 z dnia 2011-02-22

w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej w Kórniku.

Uchwały Rady nr IV/32/11 z dnia 2011-01-25

w sprawie Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości gminnych

Uchwały Rady nr V/56/11 z dnia 2011-02-22

w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Miejskiej w Kórniku.

Uchwały Rady nr V/58/11 z dnia 2011-02-22

w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kórniku.

Uchwały Rady nr IV/27/11 z dnia 2011-01-25

w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego

Uchwały Rady nr V/51/11 z dnia 2011-02-22

w sprawie Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Uchwały Rady nr V/49/11 z dnia 2011-02-22

w sprawie uprawnień do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej w Kórniku

Uchwały Rady nr V/52/11 z dnia 2011-02-22

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania form dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia , na którew dofinansowanie w roku 2011 jest przyznawane

Uchwały Rady nr V/48/11 z dnia 2011-02-22

w sprawie zmiana uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych

Uchwały Rady nr III/20/10 z dnia 2010-12-29

w sprawie osir - cennik

Uchwały Rady nr III/13/10 z dnia 2010-12-29

w sprawie zmiana uchwały (w części) Nr LVI/568/2010 -ceny biletów

Uchwały Rady nr III/16/10 z dnia 2010-12-29

w sprawie stypendia sportowe

Uchwały Rady nr XLIX/535/06 z dnia 2006-01-25

w sprawie wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego