logo
logo bip
Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 2014

24 października 2014 roku

porządek obrad

protokół

Radni dyskutowali na temat wysokości ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.  

17 września 2014 roku 

porządek obrad

protokół

Członkowie Komisji zaopiniowali Apel Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. Zapoznano się z korespondencją, która wpłynęła do Komisji. 

23 lipca 2014 roku

porządek obrad  

protokół   

Podczas posiedzenia zapoznano się z wynikami badań nawierzchni dróg w Borówcu. Zaopiniowano projekt uchwały na LII Sesję oraz omówiono sprawy organizacyjne dotyczące tegorocznych Dożynek Gminnych. 

18 czerwca 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Radni zaopiniowali projekt uchwały na L Sesję. Wysłuchali również informacji nt. reorganizacji Straży Miejskiej oraz sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kórnik.

21 maja 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Omówiono wniosek sołtys Borówca dotyczący podziału sołectwa oraz zapoznano się z sprawozdaniem z prac wykonanych przez Spółki Wodne na terenie Gminy Kórnik w 2013 roku.

23 kwietnia 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Zebrani omawiali wnioski, które wpłynęły do komisji oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kórnik w 2013 roku.

19 marca 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Radni opiniowali projekty uchwał na XLV Sesję. 

22 stycznia 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Podczas posiedzenia wysłuchano informacji nt. funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. Dyskutowano nt. zmian statutów wiejskich i regulaminów świetlic. Przyjęto plan pracy na 2014 rok i omówiono wnioski podjęte przez komisję w 2013 roku.

Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 2013

11 grudnia 2013 roku

porządek obrad 

protokół  

Radni omówili sprawy bieżące i pisma, które wpłynęły do wiadomości komisji. 

20 listopada 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Podczas posiedzenia wysłuchano sprawozdania z badań jeziora kórnickiego i zapoznano się z Raportem o stanie środowiska w Wielkopolsce. Zaopiniowano projekty uchwał. Omówiono projekt budżetu Gminy Kórnik na 2014 rok. Rozmawiano z właścicielem gruntu w Biernatkach.

14 listopada 2013 roku

porządek obrad

protokół 

Członkowie komisji i sołtysi opiniowali projekty statutów sołectw i regulaminów świetlic wiejskich. 

23 października 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Podczas posiedzenia zaopiniowano projekty uchwał na XXXIX Sesję RM i rozpatrzono wnioski, które wpłynęły do komisji. 

18 września 2013 roku

porządek obrad

protokół

załącznik do protokołu  

Radni opiniowali projekty uchwał na XXXVIII Sesję. Zapoznali się z bieżącą korespondencją. Podsumowano także tegoroczne Dożynki Gminne. 

24 lipca 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Członkowie komisji gościli prezesa Sater Kórnik. Ponadto zaopiniowano projekt uchwały na XXXVII Sesję RM i skargę Prokuratora Rejonowego w Środzie Wlkp. Omówiono również sprawy związane z organizacją Dożynek Gminnych.

12 czerwca 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Podczas posiedzenia wysłuchano wyjaśnień nt. wycinki drzew w Biernatkach. Zaopiniowano projekt uchwały na XXXVI Sesję RM.  Rozmawiano nt. regulaminu świetlic wiejskich. Przyjęto wniosek o natychmiastową reakcję w związku z nielegalnym odprowadzaniem nieczystości płynnych do rowu.

21 maja 2013 roku

porządek obrad

protokół

załącznik do protokołu  

Radni wydali negatywną opinię nt. lokalizacji wytwórni mas bitumicznych. Zapoznano się z wnioskami dotyczącymi wysokości opłat za wywóz odpadów. W wyjazdowej części posiedzenia odbyło się spotkanie z radą nadzorczą Sater Kórnik. 

17 kwietnia 2013 roku

porządek obrad  

protokół  

Podczas posiedzenia wysłuchano informacji przedstawiciela Spółek Wodnych w Śremie oraz oferty firmy Strabag. Radni zaopiniowali wniosek kórnickiego koła Polskiego Związku Wędkarskiego i omówili sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w 2012 roku. 

20 marca 2013 roku

porządek obrad

protokół 

Radni zaopiniowali projekty uchwał na XXXII Sesję, rozmawiano także o  sprawach organizacyjnych związanych z organizacją dożynek.

20 lutego 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Członkowie komisji zapoznali się z skargą na uchwałę RM nr XIX/228/2012 oraz informacja nt. wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie uchwały RM nr XXIX/331/2012. Dyskutowano nt. Funduszu Sołeckiego na 2014 rok oraz przygotowania tegorocznych dożynek gminnych.  

23 stycznia 2013 roku

porządek obrad

protokół 

Radni zaopiniowali projekt uchwały na XXX Sesję, przyjęli pran pracy komisji na 2013 rok i zapoznali się z korespondencją, która wpłynęła do komisji.  

Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 2012

19 grudnia 2012 roku

porządek obrad

protokół  

Radni zaopiniowali projekty uchwał na XXIX Sesję RM, zapoznali się z treścią wezwania do usunięcia naruszenia prawa oraz z informacjami nt. przebiegu kontroli W Pierzchnie prowadzonej przez Straż Miejską. 

5 grudnia 2012 roku

porządek obrad

protokół 

Dyskutowano nt. przyszłorocznego budżetu Gminy Kórnik oraz projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku. 

21 listopada 2012 roku

porządek obrad

protokół  

Radni wysłuchali informacji nt. spraw związanych z spółką Sater Kórnik, zaopiniowali projekty uchwał na XXVIII Sesję RM i zapoznali się z podziałem Funduszu Sołeckiego na 2013 rok.

13 listopada 2012 roku

porządek obrad 

protokół 

Przedmiotem posiedzenia były przygotowania do wprowadzenia nowych zasad odbioru nieczystości stałych.

24 października 2012

porządek obrad 

protokół 

Radni wysłuchali informacji nt. projektów uchwał na XXVII Sesję, dyskutowano także nt. nowej ustawy śmieciowej.

19 września 2012 roku

porządek obrad

protokół

Podczas posiedzenia omówiono informację z wykonania budżetu GK za I półocze 2012 roku, wysłuchano informacji nt. przygotowań do wykonania obowiązków wynikających z nowej ustawy śmieciowej. Opiniowano projekt uchwały dot. podziału gminy na okręgi wyborcze i zapoznano się z Apelem Środy Wlkp. dot. zmian w podatku rolnym. Na zakończenie posiedzenia podsumowano tegoroczne Dożynki Gminne.  

18 lipca 2012 roku

porządek obrad

protokół

Głównym tematem posiedzenia były przygotowania do Gminnych Dożynek.  Rozmawiano także nt. nielegalnego odprowadzania ścieków do rowów.

20 czerwca 2012 roku

porządek obrad

protokół

Podczas posiedzenia poruszono sprawy dot.: upraw roslin modyfikowanych genetycznie, dożynek gminnych oraz gospodarki odpadami komunalnymi.

23 maja 2012 roku

porządek obrad

protokół

Przedmiotem posiedzenia była dyskusja dot. zagospodarowania nieruchomości w Czmońcu. Radni zapoznali się z: oceną koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej, propozycją przyjęcia uchwały w sprawie upraw GMO, informacją nt. Sater Kórnik oraz kontroli w Mościenicy.

18 kwietnia 2012 roku

porządek obrad  

protokół 

Radni zaopiniowali projekt uchwały na XX Sesję RM, a także omówili sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kórnik w 2011 roku, zapoznali się z informacją nt. OSN oraz podziału środków na edukację ekologiczną. Powołano komitet dożynkowy.

21 marca 2012 roku

porządek obrad

protokół

Radni zaopiniowali projekty uchwał na XIX Sesję RM. Rozmawiano również nt. działalności p. Biernata.

 

7 marca 2012 roku

porządek obrad 

protokół

Tematem posiedzenia była działalność p. Biernata oraz jej skutki. 

22 lutego 2012 roku

porządek obrad

protokół

Podczas posiedzenia zaopiniowano projekt uchwały na XVIII Sesję RM. Dyskutowano nt. sytuacji polskiego rolnictwa - systemu dopłat UE, a także wysłuchano informacji nt. stanu rowów melioracyjnych na terenie gminy.

 

18 stycznia 2012 roku

porządek obrad

protokół

Członkowie komisji zapoznali się z Raportem o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2010 roku i przyjęli Plan Pracy Komisji na 2012 rok.

Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 2011

21 grudnia 2011 roku
Podczas posiedzenia zaopiniowano projekty uchwał na XVI Sesję RM.
23 listopada 2011 roku
Radni zaopiniowali projekty uchwał na XV Sesję RM, zapoznali się z uchwałami zebrań sołeckich w sprawie podziału funduszu sołeckiego. Dyskutowano nt. projektu budżetu Gminy Kórnik na 2012 rok.
25 października 2011 roku
Przedmiotem posiedzenia była dyskusja nt. stawki podatku rolnego. Rozmawiano także nt. funkcjonowania Straży Miejskiej w Kórniku.
19 października 2011 roku
Radni zaopiniowali projekty uchwał dot. podatków i opłat, zapoznali się z uzupełnioną koncepcją gospodarki ściekowej w PN części gminy oraz informacją nt. zalewania nieruchomości w rejonie ul. Skwer Topolowy w Borówcu.
21 września 2011 roku
Podczas posiedzenia opiniowano projekt uchwały na XII Sesję RM, zapoznano się z informacją nt. stanu wód w jeziorach oraz z pismami, które wpłynęły do komisji.
20 lipca 2011 roku
Radni wysłuchali prezentacji nt. koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej. Zapoznano się z rapotrem dot. edukacji ekologicznej w gminie oraz z bieżącą korespondencją.
5 lipca 2011 roku
Gościem posiedzenia był komendant Straży Miejskiej - rozmawiano nt. działalności jednostki. Członkowie komisji zaopiniowali wnioski dotyczące składowania odpadów na nieruchomości w Gądkach, zapoznali sie z pismami, które wpłynęły do komisji.
25 maja 2011 roku
Radni wysłuchali informacji nt. sprawozdań z realizacji Planu Gospodarki Odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska. Zapoznano się z pismami, które wpłynęły do komisji.
17 maja 2011 roku
Posiedzenie wyjazdowe - Jarocin - zakład gospodarki odpadami. Wyjazd w ramach prac Porozumienia Międzygminnego.
20 kwietnia 2011 roku
Członkowie komisji omówili sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kórnik za 2010 rok, zaopiniowali projekty uchwał na VII Sesję RM i zapoznali się z wyjaśnieniami dot. stacji bazowych telefonii komórkowej, które wpłynęły do komisji.
23 marca 2011 roku
Zaopiniowano projekty uchwał na VI Sesję RM oraz propozycję podziału środków na edukację ekologiczną. Powołano Komitet Dożynkowy. Zapoznano się z pismami do wiadomości komisji.
10 marca 2011 roku
porządek obrad: http://esesja.pl/komisja/52
Zebrani dyskutowali nt. sprawy z wniosku mieszkańców Borówca (działka 24/3) oraz uwag do działalności firmy Przemysław.
16 lutego 2011 roku
Radni opiniowali projekt uchwały na V Sesję RM, wysłuchali informacji nt. koncepcji rekultywacji jezior kórnickich.
19 stycznia 2011 roku
Podczas posiedzenia zaopiniowano projekt uchwały na IV Sesję RM, przyjęto plan pracy na 2011 rok i przedmiot działania komisji. Wysłuchano uwag sołtys Biernatek w sprawie podwyższania terenu oraz informacji dotyczących działań sztabu kryzysowego w związku z podtopieniami.
12 stycznia 2011 roku
Radni zapoznali się i wydali opinię w sprawie dwóch wezwań do usunięcia naruszenia prawa, zapoznali się także ze sprawami z pism, które wpłynęły do komisji. 

Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 2010

17 grudnia 2010 roku
 
 
Zaopiniowano projekt uchwały na III Sesję RM.
 
 
15 grudnia 2010 roku
 
 
Radni omówili projekt budżetu Gminy Kórnik na 2011 rok, przyjęli wnioski do Komisji Budżetu i Finansów. Zapoznano się z pismami, które wpłynęły do wiadomości Komisji.
 
 
6 grudnia 2010 roku
 
 
Podczas posiedzenia wybrano przewodniczącą Komisji: radna Julia Bartkowiak i wiceprzewodniczącego Komisji: radny Jerzy Rozmiarek.