logo
logo bip
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - 2014

7 listopada 2014 roku 

porządek obrad

protokół

Radni zapoznali się z pismem burmistrza - odpowiedzią na wystąpienie pokontrolne RIO w Poznaniu. 

15 października 2014 roku

porządek obrad

protokół 

 Członkowie Komisji kontynuowali zapoznanie się z informacją nt kontroli UM w Kórniku przeprowadzonej przez RIO w Poznaniu. 

16 września 2014 roku 

porządek obrad

protokół

Radni zapoznali się z informacją nt kontroli UM w Kórniku przeprowadzonej przez RIO w Poznaniu, a także postępem prac remontowych na rynku w Kórniku. 

28 kwietnia 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Zakończono prace związane z formułowaniem wniosku absolutoryjnego. Jednogłośnie przyjęto wniosek o udzielenie Burmistrzowi Gminy Kórnik absolutorium za wykonanie budżetu w 2013 roku. 

24 kwietnia 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Posiedzenie poświęcono pracom nad sporządzeniem wniosku o udzielenie Burmistrzowi Gminy Kórnik absolutorium za wykonanie budżetu w 2013 roku. 

9 kwietnia 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień uznano skargę za bezzasadną. 

19 marca 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Wysłuchano informacji dotyczących skargi. 

5 lutego 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Radni dyskutowali nt. wątpliwości w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na zadania drogowe. Rozpoczęto prace kontrolne związane z przygotowaniem wniosku o udzielenie burmistrzowi absolutorium. 

13 stycznia 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Członkowie komisji przyjęli plan pracy na 2014 rok i harmonogram kontroli absolutoryjnych.  

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - 2013

19 grudnia 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Przeprowadzono wizję lokalną składowiska odpadów w Czmoniu. 

26 listopada 2013 roku

porządek obrad  

protokół  

Radni przyjęli wnioski do projektu budżetu Gminy Kórnik na 2014 rok. 

20 listopada 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Podczas posiedzenia dyskutowano nt.: wykonania ustawy śmieciowej, wykonania inwestycji gminnych oraz działalności spółki Sater Kórnik.  Omówiono również projekt budżetu Gminy Kórnik na 2014 rok.

9 września 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Członkowie komisji zapoznali się z informacjami nt. wykonania budżetu gminy i spółek gminnych za pierwsze półrocze 2013 roku oraz remontu ul. Jeziornej w Kórniku.

26 kwietnia 2013 roku

porządek obrad

protokół 

Radni zapoznali się z informacjami nt. wykonania budżetu Gminy Kórnik w 2012 roku i przyjęli wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi Gminy Kórnik. Wniosek został przekazany przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

12 kwietnia 2013 roku

porządek obrad

protokół 

Członkowie komisji podsumowali prace kontrolne wykonywane w celu sporządzenia wniosku o udzielenie burmistrzowi absolutorium. Zapoznano się również z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kórnik w 2012 roku. 

23 stycznia 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Radni przyjęli plan pracy komisji na 2013 rok oraz harmonogram kontroli związanych z przygotowaniem wniosku o udzielenie burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu GK w 2012 roku. 

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - 2012

5 grudnia 2012 roku

porządek obrad

protokół  

Dyskutowano nt. przyszłorocznego budżetu. 

21 listopada 2012 roku

porządek obrad

protokół  

Radni uznali za zasadną skargę na działalność burmistrza. Zapoznali się z projektem budżetu Gminy Kórnik na 2013 rok.

19 września 2012 roku

porządek obrad 

protokół 

Członkowie komisji uznali zażalenie na dzialalność Burmistrza Gminy Kórnik i opiniowali projekt uchwały dot. podziału gminy na okręgi wyborcze.

6 czerwca 2012 roku

porządek obrad

protokół

Przedmiotem posiedzenai była dyskusja nt. informacji o "wysypisku" śmieci w Biernatkach, procedury wykupu dróg oraz przyjęciu dzieci do przedszkoli.

23 kwietnia 2012 roku

porządek obrad 

protokół

Radni zapoznali się z sprawozdaniami nt. wykonania budżetu gminy w 2011 roku. Następnie przyjęto wniosek o udzielenie Burmistrzowi Gminy Kórnik absolutorium za wykonanie budżetu w 2011 roku i przekazano dokument przewodnczącemu RM.

12 kwietnia 2012 roku

porządek obrad 

protokół

Podsumowano dotychczasowe prace związane z przygotowaniem wniosku absolutoryjnego. Wysłuchano informacji nt. wykonania budżetu w 2011 roku. 

18 stycznia 2012 roku

porządek obrad

protokół

Członkowie komisji zaopiniowali uchwałę w sprawie skargi mieszkanców Trzykolnych Młynów. Przyjęto Plan Pracy Komisji na 2012 rok oraz harmonogram prac związancyh z sformułowaniem wniosku o udzielenie burmistrzowi absolutorium.

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - 2011

16 listopada 2011 roku
Członkowie komisji uznali skargi za bezzasadne.
5 października 2011 roku
Radni zapoznali się z dokumentacją dot. wypłaty odszkodowania na rzecz dzierżawcy gruntu w Czmońcu oraz rozpatrzyli sprawy ze skarg mieszkańca Czmońca i mieszkanki Kórnika.
17 sierpnia 2011 roku
Dyskutowano nt. bezpieczeństwa i porządku w gminie oraz finansów Wodkom, Kombus, Straży Miejskiej i Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM. Omówiono również sprawę dot. przekazywania paczek dla dzieci w sołectwach. Zapoznano się ze stanem przygotowania do roku szkolnego - dowozy uczniów.
13 lipca 2011 roku
Podczas posiedzenia podsumowano pierwsze półrocze prac komisji. Radni zapoznali się z pismami, które przekazano do Komisji Rewizyjnej. Rozpoczęto dyskusję nt. przygotowania gminy do przejęcia gospodarki odpadami komunalnymi.
26 kwietnia 2011 roku
Członkowie komisji przyjęli wniosek o udzielenie Burmistrzowi Gminy Kórnik absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Kórnik w 2010 roku.
20 kwietnia 2011 roku
Ciąg dalszy prac nad sformułowaniem wniosku o udzielenie burmistrzowi absolutorium za 2010 rok.
6 kwietnia 2011 roku
Radni omówili dotychczas przeprowadzone kontrole związane z sformułowaniem wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi. Wysłuchali informacji nt. wykonania budżetu za 2010 rok. Zapoznano się z wyjaśnieniami dot. sprawy wniosku najemcy nieruchomości w Gminie Kórnik.
9 lutego 2011 roku
Omówiono zasadny funkcjonowania Straży Miejskiej w Kórniku, przyjęto harmonogram prac nad sformułowaniem wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi Gminy Kórnik.
12 stycznia 2011 roku
Członkowie komisji zapoznali się i rozpatyrzyli dwie skargi, które wpłynęły do RM. 

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - 2010

15 grudnia 2010 roku
 
 
Wybrano wiceprzewodniczącą Komisji - radna Dorota Półchłopek. Przyjęto plan pracy na 2011 rok.