logo
logo bip
Protokoły z posiedzeń Komisji Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej

Protokoły z posiedzeń Komisji Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej - 2014

23 października 2014 roku 

porządek obrad

protokół

Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Radni zapoznali się z wnioskami oraz korespondencją, która wpłynęła do Komisji.  

17 września 2014 roku 

porządek obrad

protokół 

Radni wysłuchali bieżących informacji nt. zadań realizowanych przez Wydział Oświaty i Polityki Społecznej UM.

23 lipca 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Podczas posiedzenia wysłuchano informacji nt.: funkcjonowania świetlic wiejskich,  kosztów funkcjonowania przedszkoli oraz przyjęcia dzieci do przedszkoli. Zapoznano się z pismami, które wpłynęły do komisji.

18 czerwca 2014 roku

porządek obrad  

protokół  

Radni wysłuchali informacji nt. projektów uchwał na L Sesję oraz zapoznali się z sprawozdaniem dotyczącym oceny zasobów pomocy społecznej w 2013 roku.  

21 maja 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Wysłuchano informacji nt.: funkcjonowania biblioteki publicznej, rekrutacji do przedszkoli oraz remontów i inwestycji w placówkach oświatowych.

23 kwietnia 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Zebrani wysłuchali informacji nt. projektów uchwał na XLVII Sesję oraz wniosków. Omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kórnik w 2013 roku. 

19 marca 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Na posiedzeniu opiniowano projekty uchwał na XLV Sesję Rady. Wysłuchano również informacji nt. działalności Środowiskowego Domu Samopomocy oraz rzecznik osób niepełnosprawnych. 

19 lutego 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Podczas posiedzenia opiniowano projekt uchwały na XLIV Sesję RM. Zapoznano się z informacjami nt. kalendarza imprez kulturalnych i sportowych, które odbędą się w 2014 roku w gminie oraz z rozstrzygnięciem konkursu ofert NGO.

 

22 stycznia 2014 roku

porządek obrad

protokół  

Radni zaopiniowali projekty uchwał na XLIII Sesję i przyjęli plan pracy na 2014 rok. Wysłuchano informacji nt. ferii zimowych. 

Protokoły z posiedzeń Komisji Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej - 2013

11 grudnia 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Podczas posiedzenia zaopiniowano projekt uchwały na XLII Sesję i dyskutowano nt. pomocy społecznej. 

26 listopada 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Radni przyjęli wnioski do projektu budżetu Gminy Kórnik na 2014 rok. 

20 listopada 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Podczas posiedzenia rozmawiano z dyrektorem KOK. Wysłuchano także informacji nt.: zasad finansowania pobytu dzieci w przedszkolach, systemu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w szkołach oraz stanu realizacji zadań oświatowych. Omawiano projekt budżetu Gminy Kórnik na 2014 rok. Rozpatrzono wniosek o dofinansowanie dla Hospicjum Palium.

23 października 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Radni spotkali się z kierownik PLR "Zdrowie" i opiniowali projekty uchwał na XXXIX Sesję RM. Wybrano także przedstawicieli do komisji przyznających stypendia sportowe i socjalne.

18 września 2013 roku

porządek obrad

protokół 

Podczas posiedzenia zapoznano się z koncepcją zagospodarowania nieruchomości w Szczodrzykowie - tereny sportowe i rekreacyjne. Wysłuchano informacji nt. organizacji wychowania przedszkolnego, inwestycji oświatowych i turystycznych oraz pozyskiwania funduszy pozabudżetowych na zadania związane z oświatą i kulturą.

24 lipca 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Radni zaopiniowali projekty uchwał na XXXVII Sesję RM i wnioski o nadanie nazw ulicom. Zapoznali się z informacjami sołtysów nt. zajęć w świetlicach wiejskich oraz informacjami UM nt. lokalizacji kompleksu oświatowego w Kamionkach i wyboru dyrektora SP w Szczodrzykowie.

12 czerwca 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Podczas posiedzenia wysłuchano informacji nt. wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Dyskutowano także nt. funkcjonowania świetlic wiejskich. Wybrano przedstawicieli do komisji przyznającej nagrodę Przewodniczącego RM dla najlepszego ucznia w gminie.

21 maja 2013 roku

porządek obrad

protokół 

Radni zaopiniowali projekt uchwały na XXXV Sesję i wysłuchali informacji nt. bieżącej organizacji placówek oświatowych. 

17 kwietnia 2013 roku

porządek obrad

protokół  

Podczas posiedzenia zaopiniowano wnioski o przyznanie dofinansowania do wydawnictw, omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w 2012 roku, zapoznano się z informacjami dotyczącymi przebiegu rekrutacji do przedszkoli oraz programem Kórnickich Spotkań z Białą Damą. Gośćmi posiedzenia byli redaktorzy naczelni lokalnej prasy.

20 marca 2013 roku

porządek obrad

protokół 

Radni zapoznali się z informacjami nt.: świetlic wiejskich i wydatkowania środków sołeckich na działalność kulturalną i społeczną, a także bezrobocia w naszej gminie oraz współpracy UM z prasa lokalną. Wysłuchano również petycji w sprawie dotacji dla klubu sportowego. 

 

20 lutego 2013 roku

porządek obrad

protokół 

Członkowie komisji wysłuchali informacji nt.: planów Kórnickiego Ośrodka Kultury na 2013, kalendarzy imprez kulturalnych i sportowych na bieżący rok oraz podziału środków finansowych dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. 

 

23 stycznia 2013 roku

porządek obrad

protokół 

Radni zaopiniowali projekt uchwały na XXX Sesję i przyjęli plan pracy komisji na 2013 rok. Zapoznali się z prezentacją nt. działalności Biblioteki Publicznej oraz z informacjami nt. wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, a także dotyczącymi wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę.  

Protokoły z posiedzeń Komisji Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej - 2012

19 grudnia 2012 roku

porządek obrad

protokół  

Radni zaopiniowali projekty uchwał na XXIX Sesję RM, wysłuchali informacji nt. funkcjonowania świetlic oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. 

5 grudnia 2012 roku

porządek obrad

protokół  

Dyskutowano nt. budżetu Gminy Kórnik na 2013 rok oraz sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012.

21 listopada 2012 roku

porządek obrad

protokół 

Radni wysłuchali informacji nt. działalności FZK, zapoznano się z wyjaśnieniami nt. pomocy udzielanej przez OPS w okresie zimowym, a także sprawozdań finansowych KOK i KCRiS Oaza. Zaopiniowano projekt uchwały na XXVIII Sesję RM i omówiono projekt budżetu Gminy Kórnik na 2013 rok.

15 listopada 2012 roku

porządek obrad

protokół  

Dyskutowano nt. przebiegu rozbudowy budynku SP 2 w Kórniku.

14 listopada 2012 roku

porządek obrad 

protokół  

Członkowie komisji odwiedzili LO w Kórniku. 

24 października 2012 roku

porządek obrad 

protokół  

Radni zaopiniowali projekty uchwał na XXVII Sesję i zapoznali się z korespondencją dot. warunków lokalowych. 

19 września 2012 roku

porządek obrad 

protokół

Podczas posiedzenia opiniowano projekty uchwał na XXVI Sesję i zapoznano się z informacjami Wydziału Oświaty i Polityki Sołecznej UM nt. rekrutacji dzieci do przedszkoli oraz ogłoszenia konkursu na opiekuna dziennego. Zapoznano się także z wnioskiem radnego B. Wesołka i omówiono informację z wykonania budżetu Gminy Kórnik za I półrocze 2012 roku.

18 lipca 2012 roku

porządek obrad

protokół

Radni rozmawiali z przedstawicielem Rady Sportu. Wysłuchali również infrmacji nt. funkcjonowania świetlic wiejskich, utrzymania zieleni miejskiej i programu "Maluch". Dyskutowano nt. kosztów dowozu dzieci do szkół. 

20 czerwca 2012 roku

porządek obrad

protokół

Podczas posiedzenia zapoznano się z: projektem oświadczenia RM dot. Telewizji Trwam, informacjami nt. remontów w placówkach oświatowych planowanych do wykonania podczas wakacji, wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz możliwości utworzenia żłobków.

13 czerwca 2012 roku

porządek obrad 

protokół

Radni odwiedzili przedszkole nr 1 w Kórniku.  

23 maja 2012 roku

porządek obrad

protokół

Radni wysłuchali informacji nt. gospodarki mieszkaniowej Gminy Kórnik. Zapoznali się z sprawozdaniem z realizacji programów zdrowotnych oraz informacją nt. działań dot. budynku przy ul. Rynek 16 w Kórniku. 

14 maja 2012 roku

porządek obrad

protokół

Członkowie komisji zapoznali się z opinią Wojewody Wielkopolskiego nt. wniosku o przywrócienie Bninowi praw miejskich. 

9 maja 2012 roku

porządek obrad 

protokół

Radni odwiedzili Gimnazjum w Kórniku.

18 kwietnia 2012 roku

porządek obrad 

protokół

Radni zajęli stanowisko w sprawie skargi mieszkańca Radzewic. Zapoznano się również z wnioskiem w sprawie otwarcia w Czmoniu publicznego przedszkola i żłobka. Omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kórnik w 2011 roku.

11 kwietnia 2012 roku

porządek obrad 

protokół

Radni odwiedzili przedszkole nr 2 w Kórniku. 

21 marca 2012 roku

porządek obrad

protokół

Podczas posiedzenia zaopiniowano prokekt uchwały na XIX Sesję RM. Wysłuchano równiez informacji nt.: kalendarza imprez kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych i tematycznych Gminy Kórnik, podziału środków dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń oraz realizacji zadań samorządu w zakresie wychowania przedszkolnego.

22 lutego 2012 roku

porządek obrad 

protokół

Radni opiniowali projekty uchwał na XVIII Sesję RM, zapoznali się z wynikami konkursu na dofinansowanie grantów szkolnych i przedszkolnych.

1 lutego 2012 roku

porządek obrad

protokół

Posiedzenie odbyło się w przedszkolu Bajkowy Dwór. Rozmawiano nt. organizacji placówki, bieżącej pracy i planów.

18 stycznia 2012 roku

porządek obrad

protokół

Radni opiniowali projekty uchwał na XVII Sesję RM. Zapoznano się z informacjami i wnioskami z konferencji nt. zarządzania oświatą, a także z informacjami dot. bezrobocia w Gminie Kórnik, organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży. Przyjęto Plan Pracy komisji na 2012 rok.

Protokoły z posiedzeń Komisji Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej - 2011

21 grudnia 2011 roku

Podczas posiedzenia zaopiniowano projekty uchwał na XVI Sesję RM oraz przyjęto wniosek dot. podjęcia Apelu RM w sprawie zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Członkowie komisji dyskutowali również nt. dokumentu Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych GK w roku szkolnym 2010/2011 i wysłuchali prezentacji sprzętu ratowniczego zakupionego z środków gminy.

23 listopada 2011 roku
Radni zaopiniowali projekty uchwał na XV Sesję RM, dyskutowali nt. projektu budżetu Gminy Kórnik na 2012 rok, a także zapoznali się z wnioskami, które wpłynęły do komisji.
3 listopada 2011 roku
Posiedzenie odbyło się w Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie. Dyskutowano nt. funkcjonowania placówki.
19 października 2011 roku
Radni opiniowali projekty uchwał na XIII Sesję RM, przedstawili propozycje do budżetu Gminy Kórnik na 2012 rok.
12 października 2011 roku
Członkowie komisji odwiedzili niepubliczne przedszkola: "Skrzaty" i "Śpiewający Włóczykije".
21 września 2011 roku
Podczas posiedzenia zaopiniowano projekty uchwał na XII Sesję RM, zapoznano się z informacją nt. letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Ponadto omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i WPF za 1 półrocze 2011 roku, wysłuchano informacji nt. działań z wiązancyh z inicjatywą stowarzyszenia Nasz Bnin i zapoznano się z wnioskami, które wpłynęły do komisji.
27 lipca 2011 roku
Dyskusja dot. inicjatywy Stowarzyszenia Nasz Bnin - przywrócienie miasteczku praw miejskich.
20 lipca 2011 roku
Członkowie komisji zaopiniowali projekty uchwał na XI Sesję RM. Podsumowano półrocze pracy komisji, zapoznano się z bieżącymi pismami. Poruszono sprawę kampanii informacyjnej nt. przywrócenia Bninowi praw miejskich.
21 czerwca 2011 roku
Radni zaopiniowali projekty uchwał na X Sesję RM, wysłuchali informacji nt. remontów i inwestycji, które będą prowadzone w szkołach oraz wypoczynku letniego.
8 czerwca 2011 roku
Posiedzenie wyjazdowe w SP2.
2 czerwca 2011 roku
Posiedzenie wyjazdowe w SP1.
25 maja 2011 roku
Radni zaopiniowali projekty uchwał na IX Sesję RM, dyskutowano m.in. nt. subwencji oświatowej i nagród dla najlepszych uczniów w gminie.
20 kwietnia 2011 roku
Członkowie komisji omówili sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kórnik za 2010 rok, zaopiniowali projekty uchwał na VII Sesję RM i zapoznali się z pismami, które wpłynęły do wiadomości komisji.
7 kwietnia 2011 roku
Posiedzenie odbyło się w SP Radzewo. Wysłuchano informacji dyrektor szkoły nt. organizacji placówki, bieżących działań i planów.
23 marca 2011 roku
Radni zaopiniowali projekty uchwał na VI Sesję RM. Dyskutowano nad wnioskiem mieszkanki Borówca w sprawie utworzenia klasy integracyjnej. Wysłuchano informacji nt. działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.
2 marca 2011 roku
Spotkanie w KCRiS Oaza.
23 lutego 2011 roku
Spotkanie z członkami stowarzyszenia Klaudynka.
16 lutego 2011 roku
Radni opiniowali projekty uchwał na V Sesję RM oraz zapoznali się z pismami, które wpłynęły do komisji.
19 stycznia 2011 roku
Gościem posiedzenia był dyrektor Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowiego w Poznaniu. Ponadto radni wysłuchali informacji nt. organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, propozycji kalendarza imprez kulturalnych i spotrowych w Gminie Kórnik na 2011 rok oraz utworzenia placówki pocztowej w Bninie. Przyjęto również plan pracy komisji. 

Protokoły z posiedzeń Komisji Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej - 2010

28 grudnia 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Zaopiniowano projekty uchwał na III Sesję RM.
 
 
15 grudnia 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
 
Radni omówili projekt budżetu Gminy Kórnik na 2011 rok, zaopiniowali projekt uchwały na III Sesję RM, zapoznali się z pismami dot. dofinansowania do pobytu dzieci w żłobkach.
 
 
6 grudnia 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Podczas posiedzenia wybrano przewodniczącą Komisji: radna Irena Kaczmaerk i wiceprzewodniczącego Komisji: radny Adam Lewandowski