logo
logo bip
Projekty Uchwał Rady Miejskiej

projekty uchwał na IV sesję RM w Kórniku - 25 stycznia 2011r.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

a/   powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz jej składu,

b/  udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu,

uchwała

uzasadnienie

c/ określenie wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego,

uchwała

uzasdnienie

zał1

zał2

c-podatki-zał3.doc

zał4

zał5

d/ zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg  gminnych,

uchwała

uzasadnienie

e/ wezwania do usunięcia naruszenia prawa, dotyczącego uchwały Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 30 czerwca 2010r., Nr LV/563/2010, w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w miejscowości Czmoń, wniesionego przez Sater Kórnik Sp.z o.o.,      

uchwała

uzasadnienie

f/ wezwania do usunięcia naruszenia prawa, dotyczącego uchwały nr  LV/564/2010 Rady Miejskiej
w Kórniku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 391, 392/1, 392/4, 392/5, 392/6, 392/7 obrębu geodezyjnego Czmoń, gm. Kórnik, wniesionego przez Sater Kórnik Sp. z o.o. ,

uchwała

uzasadnienie

g/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowej w Dachowej dz. nr ewid. 37,

uchwała

uzasdnienie

zał1

zał2

g-dachowa-zał3.doc

h/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych
w  Kamionkach – działka 141,

uchwała

uzasadnienie

zał1

zał2

h-kamionki.zał3.doc

i/ Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, a także gdy po umowie na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości gminnych,

uchwała

uzasadnienie

j/ wyrażenia zgody na kupno lokalu mieszkalnego położonego w Kórniku,

uchwała

uzasadnienie

k/ w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej w Kórniku gm. Kórnik,

uchwała

uzasadnienie

zał1

l/ zbycia w drodze przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Biernatkach ,

uchwała

uzasadnienie

mapa

ł/ zbycia w drodze przetargowej nieruchomości niezabudowane położone w Kórniku ob.Bnin,

uchwała

uzasadnienie

mapa

m/ zbycia w drodze przetargowej nieruchomości niezabudowane położone w Kamionkach,

uchwała

uzasadnienie

mapa

n/ zbycia w drodze przetargowej nieruchomości położonej w Kórniku,

uchwała

uzasadnienie

mapa

o/ zbycia w drodze przetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Kórniku,

uchwała

uzasadnienie

mapa

p/ zbycia w drodze przetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Robakowie,

uchwała

uzasadnienie

mapa

r/ wyrażenia zgody na sprzedaż oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym,

uchwała

uzasadnienie

s/ wyrażenia zgody na sprzedaż oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym,

uchwał

uzasadnienie

t/ przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym,

uchwała

uzasdnienie

u/ nadania nazwy ulicy w Kórniku obręb Bnin,

uchwała

uzasadnienie

mapa

w/ nadania nazwy ulicy w Kórniku,

uchwała

uzasadnienie

mapa

 

 

Projekty uchwał na III Sesję Rady Miejskiej w Kórniku

1.Projekt budżetu Gminy Kórnik na 2011 rok:
uchwala
uchwala zal 1,2
uchwala zal3dokonca
prognoza finansowa 2011-2019 

a/ zmieniająca uchwałę nr LVIII/610/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2010 r.,

uchwała

uzasadnienie

b/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2010r,

c/ wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Kórnik na 2010 rok niewygasających
z upływem roku budżetowego.

d/ zmieniająca uchwałę nr LVI/568/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia cen za   usługi przewozowe transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych,

uchwała

uzasadnienie

e/ wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w treści Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania
i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz
z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach
z  ewentualnymi punktami przeładunkowymi”,

uchwała

uzasadnienie

zał1

zał2

f/ ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

uchwała

uzasadnienie

g/ stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Burmistrza Gminy Kórnik dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie sportu,

uchwała

uzasadnienie

zał1

zał2

h/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, Gm. Kórnik,

uchwała

uzasadnienie

mapa

i/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Koninku, dz. nr ewid. 42/3, gm. Kórnik,

uchwała

uzasadnienie

mapa

j/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo  i części wsi Dziećmierowo,
gm. Kórnik,

uchwała

uzasadnienie

mapa