logo
logo bip
zasady czynszu,lokale
Lista wiadomości
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie gruntu będącego w jej użytkowaniu wieczystym w związku z ustanowieniem na rzecz członkó
w sprawie zmiany zasad zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości gruntowych oraz bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości gminnych.
w sprawie ustalenie zasad polityki czynszowej.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków