logo
logo bip
sprawy kadrowe

Uchwały Rady nr III/23/06 z dnia 2006-12-28

w sprawie uchwały w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Kórnik
Lista wiadomości
w sprawie wynagrodzenie burmistrza
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kórnik
w sprawie uchwały w sprawie sposobu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
w sprawie OSP
w sprawie regulamin wynagradzania nauczycieli w roku 2009
w sprawie ustalenie najniższego wynagrodzenia
w sprawie lustracja Sekretarz
w sprawie lustracja Skarbnik
w sprawie diety i zwrot kosztów podróży radnych
w sprawie wynagrodzenie burmistrza
w sprawie pomoc zdrowotna dla nauczycieli
w sprawie regulamin wynagradzania nauczycieli w roku 2008
w sprawie zgłoszenia kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie pomoc zdrowotna dla nauczycieli
w sprawie lustracja Skarbnik
w sprawie diety i zwrot kosztów podróży radnych
w sprawie diety i zwrot kosztów podróży radnych
w sprawie pomoc zdrowotna dla nauczycieli
w sprawie lustracja Skarbnik
w sprawie pomoc zdrowotna dla nauczycieli
w sprawie diety i zwrot kosztów podróży radnych
w sprawie lustracja-skarbnik
w sprawie lustracja-sekretarz
w sprawie wynagrodzenie burmistrza
w sprawie regulamin wynagradzania nauczycieli na rok 2007
w sprawie uchwały w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Kórnik
w sprawie wynagrodzenie burmistrza
w sprawie odwołania zastępcy kierownika USC
w sprawie powołania zastępcy kierownika USC
w sprawie odwołania zastępcy kierownika USC
w sprawie powołania zastępcy kierownika USC
w sprawie uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych pracowników mianowanych Urzędu Miejskiego w Kórniku.
w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Gminy Kórnik.
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu dla ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych zakładach budżetowych gminy .
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych gminy
w sprawie upoważnienie przewodniczącego
w sprawie wynagrodzenie burmistrza
w sprawie odwołania sekretarza gminy Kórnik.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zatrudnionych w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych gminy.
w sprawie powołanie sekretarza gminy
w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu dla ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych gminy.