logo
logo bip
oświata

Uchwały Rady nr LVIII/617/10 z dnia 2010-10-27

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodnowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczn

Uchwały Rady nr LVIII/616/10 z dnia 2010-10-27

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przeedszkolach prowadzonych przez Gminę Kórnik

Uchwały Rady nr LV/559/10 z dnia 2010-06-30

w sprawie likwidacja OSiR

Uchwały Rady nr LV/561/10 z dnia 2010-06-30

w sprawie likwidacja Przedszkola Nr 2

Uchwały Rady nr LV/560/10 z dnia 2010-06-30

w sprawie likwidacja Przedszkola Nr 1

Uchwały Rady nr LV/562/10 z dnia 2010-06-30

w sprawie likwidacja Przedszkola w Szczodrzykowie

Uchwały Rady nr LIII/527/10 z dnia 2010-04-28

w sprawie ustalenie sieci prowadzonych przez Gminę Kórnik przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego

Uchwały Rady nr LIII/526/10 z dnia 2010-04-28

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Pierzchnie

Uchwały Rady nr L/512/10 z dnia 2010-02-24

w sprawie ustalenie planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kórnik na rok 2010

Uchwały Rady nr XLIX/488/10 z dnia 2010-01-26

w sprawie ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kórnik, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwały Rady nr XLIV/439/09 z dnia 2009-09-16

w sprawie zmiana uchwały stypendia sportowe w sporcie kwalifikowanym

Uchwały Rady nr XLIII/426/09 z dnia 2009-07-29

w sprawie nadanie imienia Gimnazjum w Robakowie

Uchwały Rady nr XL/414/09 z dnia 2009-05-26

w sprawie ustanowienia nagród za osiągnięcia w nauce i sporcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

Uchwały Rady nr XXXVII/384/09 z dnia 2009-03-25

w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programowa wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kórnik

Uchwały Rady nr XXXV/361/09 z dnia 2009-02-11

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiazkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych

Uchwały Rady nr XXXV/360/09 z dnia 2009-02-11

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy KN

Uchwały Rady nr XXX/329/08 z dnia 2008-11-12

w sprawie zmiana - stypendia

Uchwały Rady nr XXVII/270/08 z dnia 2008-09-10

w sprawie sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Uchwały Rady nr XXVII/269/08 z dnia 2008-09-10

w sprawie zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Uchwały Rady nr XXIII/229/08 z dnia 2008-04-30

w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego

Uchwały Rady nr XVI/141/07 z dnia 2007-10-29

w sprawie nadanie imienia szkole w Szczodrzykowie

Uchwały Rady nr XVI/141/07 z dnia 2007-10-29

w sprawie nadanie imienia szkole w Szczodrzykowie

Uchwały Rady nr XVI/141/07 z dnia 2007-10-29

w sprawie nadanie imienia szkole w Szczodrzykowie

Uchwały Rady nr XVI/141/07 z dnia 2007-10-29

w sprawie nadanie imienia szkole w Szczodrzykowie

Uchwały Rady nr X/108/07 z dnia 2007-06-27

w sprawie uchwały o likwidacji punktu filialnego w Robakowie

Uchwały Rady nr VII/57/07 z dnia 2007-03-28

w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych

Uchwały Rady nr III/24/06 z dnia 2006-12-28

w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Filialnego w Robakowie

Uchwały Rady nr LIII/575/06 z dnia 2006-03-29

w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Filialnego w Robakowie

Uchwały Rady nr LIII/575/06 z dnia 2006-03-29

w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Filialnego w Robakowie