logo
logo bip
Radni

Tryb działania Radnych

 
Uchwała nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 10 grudnia 2002r.
w sprawie: Statutu Gminy Kórnik
 
 
§ 78
 
1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
 
2. Radny w ciagu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecnosć, składając stosowne pisemne wyjaśnienie na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.
 
§ 79
 
1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż 1 raz w roku.
 
2. Nie rzadziej niż raz w kwartale radni winni przyjmować w swoich okręgach wyborczych - w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomości wyborców - osoby, które chciałyby złożyć skargi i wnioski czy postulaty.
 
3. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować Obywateli Gminy w siedzibie Urządu Miejskiego w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.
 
§ 80
 
1. W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków, Przewodniczący Rady może wnioskować o udzielenie radnemu upomnienia.
 
2. Uchwałę w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień, chyba, że nie okaże sie to możliwe.
 
§ 81
 
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniajacego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
 
2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
 
3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.
 
§ 82
 
1. Burmistrz wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.
 
2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.