logo
logo bip
Rada Miejska w Kórniku

Rada Miejska w Kórniku

 
Uchwała nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 10 grudnia 2002r.
w sprawie: Statutu Gminy Kórnik
 
§ 13
 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
 2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
§ 14
 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.
 2. Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.
§ 15
Do wewnętrznych organów Rady należą:
  1. Przewodniczący,
  2. I oraz II Wiceprzewodniczący,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. komisje stałe, wymienione w Statucie,
  5. doraźne komisje do określonych zadań.
§ 16
 1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
  1. Rewizyjną,
  2. Budżetu i Finansów,
  3. Oświaty i Polityki Społecznej,
  4. Rozwoju Gospodarczego,
  5. Rolnictwa,
  6. Ochrony Środowiska.
 2. Radny może być członkiem najwyżej 3 komisji stałych.
 3. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

Załączniki:

Tryb pracy Rady