logo
logo bip
Strategia rozwoju

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2008-2017

 
Szanowni Państwo,
 
W lipcu 2007 roku podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do prac nad aktualizacją dokumentu "Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2003-2012". Zasadniczą przesłanką podjęcia tego działania były zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne, a także konieczność stworzenia nowych i doprecyzowania wcześniejszych projektów i zadań, zawartych w realizowanej już Strategii. Stało się to niezbędne przede wszystkim wobec możliwości ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jak również pozwoli na jeszcze bardziej efektywne zarządzanie Gminą w najbliższych latach. Do współpracy w tworzeniu tego ważnego dla Gminy dokumentu zaprosiliśmy konsultantów do spraw zarządzania strategicznego ze Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" z Poznania.
Prace związane ze zbieraniem niezbędnych danych oraz przygotowywaniem poszczególnych elementów Strategii były prowadzone przez zespół osób, przede wszystkim pracowników Urzędu Miejskiego, radnych, sołtysów oraz reprezentantów organizacji i instytucji z terenu Gminy. Po spotkaniach warsztatowych, prowadzonych jesienią 2007 roku, powstały konkretne modyfikacje kierunków rozwoju Gminy na lata 2008-2017. Nie zrezygnowaliśmy przy tym ze wszystkich ustaleń pierwszej Strategii. Przygotowując niniejszy dokument odwoływaliśmy się wielokrotnie do przyjętych w roku 2003 założeń i pomysłów.
Zespół przygotowujący "Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2008-2017" zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego udoskonalania i aktualizacji powstałego programu strategicznego. Plan ten nie jest bowiem dokumentem zarządzania operacyjnego, który tak jak budżet gminy, musi być wykonany. Jest to plan zamierzeń pokazujący kierunki rozwoju Gminy Kórnik. Jego wykonanie zależy od wielu instytucji i zewnętrznych czynników. Pokazuje on jednak faktyczny stan zamierzeń strategicznych Gminy Kórnik na początku roku 2008 i stanowi kontynuację wieloletniego procesu rozwoju. Wyznaczone projekty realizacyjne będą zapewne modyfikowane przez zmieniające się warunki wewnętrzne i zewnętrzne, ale zawsze powinny być zbieżne z misją Gminy, która mówi o stwarzaniu jak najkorzystniejszych warunków do życia mieszkańcom przy poszanowaniu dziedzictwa kulturowego i naturalnego.
 
Za powstanie tego ważnego dokumentu składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w jego opracowaniu.
 
Burmistrz Gminy Kórnik   
Jerzy Lechnerowski     
 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik

 
Szanowni Państwo,
 
    W grudniu 2001 roku Zarząd Miejski w Kórniku podjął decyzję o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwoju. Do współpracy w tworzeniu tego ważnego dokumentu zaprosiliśmy doradców z Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych z Poznania.
    Prace związane ze zbieraniem niezbędnych danych statystycznych, formułowaniem misji, celów i projektów realizacyjnych były prowadzone przez szeroki zespół osób, zarówno pracowników Urzędu Gminy, radnych, jak i reprezentantów różnych organizacji i instytucji, które na co dzień z nami współpracują.
    Po spotkaniach warsztatowych oraz dyskusjach w zespołach problemowych, prowadzonych wiosną 2002 roku, powstały konkretne rekomendacje dotyczące rozwoju Gminy w latach 2003-2012, które bazują na istniejących, rzeczywistych uwarunkowaniach zewnętrznych i wewnętrznych.
    Zespół przygotowujący strategię zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego udoskonalania powstałego programu strategicznego. Strategia nie jest bowiem dokumentem zarządzania operacyjnego, który tak jak budżet gminy, musi być wykonany. Jest to plan zamierzeń pokazujący kierunki rozwoju gminy. Jego wykonanie zależy od wielu instytucji i zewnętrznych czynników. Stanowi początek nowego, wieloletniego procesu rozwoju. Wyznaczone projekty realizacyjne będą zapewne modyfikowane przez zmieniające się warunki zewnętrzne, ale zawsze powinny być zbieżne z misją Miasta i Gminy, która mówi o rozwoju gospodarczym oraz zapewnieniu dobrych warunków życia wszystkim mieszkańcom.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
 
 
 
 
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik  w załączniku:
 
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2003-2012