logo
logo bip
Statut Gminy Kórnik

Statut Gminy Kórnik

AKTUALNY  STATUT MIASTA I GMINY KÓRNIK: 

UCHWAŁA NR XV / 173 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Kórnik - przejdź 


 

Uchwała nr LV/ 565 /2010

Rady Miejskiej w Kórniku

z dnia 30 czerwca 2010 r.

 

w sprawie: zmiany Statutu Gminy Kórnik

 

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska w Kórniku

uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu

Gminy Kórnik (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 24, poz. 418), zmienionej uchwałą Nr XXXI/355/2004z dnia 29 września 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 190, poz. 4418), wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do Statutu, o którym mowa w § 4 ust. 2, stanowiący mapę w skali od 1:100.000,

określający granice terytorialne Gminy, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały,

2. § 10 otrzymuje brzmienie:

?§ 10. 1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżet gminy.

2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują środkami wydzielonymi do ich dyspozycji,

przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.

3. Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określający wydatki jednostek

pomocniczych.

4. Jednostki pomocnicze podejmują decyzje o wydatkowaniu środków w ramach swojego planu

finansowego.

5. Ustanowienie i dysponowanie funduszem sołeckim określa ustawa o funduszu sołeckim.?

3. § 16 otrzymuje brzmienie:

?§ 16. 1. Rada powołuje następujące stałe komisje:

1) Rewizyjną,

2) Budżetu i Finansów,

3) Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej,

4) Infrastruktury i Rozwoju,

5) Polityki Przestrzennej,

6) Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

2. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych

zadań, określając ich skład i zakres działania.?

4. w § 39 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

?3) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, obejmujące po zakończeniu

każdego roku sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,?

5. w § 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

?2. Przebieg sesji jest rejestrowany cyfrowo bądź za pomocą innych nośników audio-video. Na

podstawie zapisu sporządzany jest protokół. Zapis z przebiegu sesji jest przechowywany do momentu

zatwierdzenia protokołu sesji, której dotyczy.?

6. w § 85 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

?1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz nie mniej

niż 3 członków.?

7. w § 105 w ust. 6 po kropce dodaje się drugie zdanie w brzmieniu:

?Do protokołu Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 52.?

8. § 124 otrzymuje brzmienie:

?§ 124. 1. Protokoły z posiedzenia Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy

podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu ? zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz

Statutem, z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 2.

2. Osoby biorące udział w posiedzeniach, nie będące członkami Rady i Komisji mogą wnioskować

o wcześniejsze udostępnienie protokołu w celu wniesienia ewentualnych uwag. Uwagi należy składać na

piśmie, nie później niż do czasu przyjęcia protokołu.?

9. § 128 otrzymuje brzmienie:

?§ 128. Zasady zatrudniania w Urzędzie Miejskim pracowników samorządowych określa ustawa

o pracownikach samorządowych.?

10. po rozdziale X dodaje się rozdział Xa w brzmieniu:

?Zasady i tryb rozpatrywania skarg

§ 129. 1. Rada rozpatruje skargi dotyczące zadań lub działalności Burmistrza oraz kierowników

gminnych jednostek organizacyjnych, w sprawach należących do zadań własnych Gminy.

2. Załatwianie skarg na kierowników jednostek organizacyjnych Gminy może zostać powierzone

Burmistrzowi o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących działalności tego organu.

§ 130. Rada rozpatruje oraz załatwia skargi i wnioski zgodnie z postanowieniami art. 229 pkt 3 i art.

242 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do określonych w tych przepisach osób.

§ 131. 1. Skargi i wnioski przyjmowane są przez Przewodniczącego Rady, bądź przez

Wiceprzewodniczącego Rady. W przypadku wpłynięcia skargi bezpośrednio do biura Rady, pracownik

do spraw obsługi Rady przekazuje niezwłocznie sprawę Przewodniczącemu Rady.

2. Pracownik do spraw obsługi Rady prowadzi ewidencję wpływających skarg i wniosków. Dotyczy

to także skarg i wniosków zgłaszanych do protokołu.

3. Korespondencję w sprawach skarg i wniosków prowadzi się zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

4. Skarg i wniosków anonimowych nie rejestruje się i nie są rozpatrywane.

§ 132. 1. Skargi podlegające rozpatrzeniu przez Radę są rejestrowane w rejestrze skarg i wniosków

Urzędu Miejskiego.

2. Przewodniczący Rady:

1) przeprowadza kwalifikację pisma jako skargi;

2) przekazuje skargę do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej lub innej właściwej komisji Rady;

3) czuwa nad terminowością rozpatrzenia skargi, w tym zawiadamia o każdym przypadku nie

załatwienia skargi w trybie określonym w art. 36-38 Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 133. 1. Komisja rozpatrująca skargę jest zobowiązana do:

1) wszechstronnego wyjaśnienia spraw podnoszonych w skardze;

2) przygotowania projektu odpowiedzi;

3) przedłożenia propozycji co do podjęcia ewentualnych działań naprawczych.

2. Na żądanie Komisji rozpatrującej skargę Burmistrz jest obowiązany do przedłożenia dokumentów,

innych materiałów, bądź wyjaśnień co do stanu faktycznego i prawnego spraw podnoszonych w skardze,nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma.

3. Komisja rozpatruje skargę we własnym zakresie w oparciu o dokumentację dostarczoną przez

Wójta oraz inne udokumentowane okoliczności sprawy.

4. Komisja rozpatrująca skargę może posiłkować się opiniami i ekspertyzami specjalistycznymi,

których wykonanie następuje za zgodą Przewodniczącego Rady, a koszty pokrywa się z budżetu gminy

na podstawie umowy zawartej przez Burmistrza.

5. Komisja przedkłada Przewodniczącemu Rady propozycję, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

6. Przewodniczący Rady wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji Rady sprawę rozpatrzenia

skargi.

§ 134. 1. Rada rozstrzyga o sposobie załatwienia skargi, w tym przyjmuje treść odpowiedzi, jaka

zostanie udzielona skarżącemu zgodnie z terminem wynikającym z Kodeksu postępowania

administracyjnego.

2. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi przygotowuje i podpisuje Przewodniczący Rady.

§ 135. 1. Za załatwione pozytywnie uważa się skargi, które w toku postępowania wyjaśniającego

zostały potwierdzone w całości lub części.

2. Za załatwione odmownie uważa się skargi, które w wyniku rozpatrzenia uznano za bezzasadne.

§ 136. Przy załatwianiu skarg należy kierować się ograniczeniami jawności wynikającymi

z obowiązujących ustaw.

§ 137. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale maja zastosowanie odpowiednie

przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.?

11. dotychczasowe "§129 i §130" Statutu oznacza się jako "§138 i §139".

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kórnik.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od rozpoczęcia następnej kadencji Rady Miejskiej w Kórniku.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek

 

 
 

Uchwała Nr XXXI/355/2004

Rady Miejskiej w Kórniku

z dnia 29 września 2004 r.

 

w sprawie: zmiany Statutu Gminy Kórnik

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Kórniku  u c h w a l a , co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Kórnik (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 24 , poz. 418 ) wprowadza się następujące zmiany:

w § 70

w ust. 1skreśla się wyrazy ?oraz głosowanie większością 2/3 głosów ?

dodaje się ust. 5 w brzmieniu :

?5. Kwalifikowana większość głosów osiągnięta jest wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana co najmniej taka liczba głosów, która odpowiada ułamkowi głosów  ustalonemu w stosunku do liczby osób uprawnionych do głosowania, określonemu przepisem szczególnym?,

skreśla się § 80,

w § 105 skreśla się ust. 5.                 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kórnik.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Maciej Marciniak

 
 
Uchwała nr III/20 /2002
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 10 grudnia 2002r.
 
 
w sprawie : Statutu Gminy Kórnik
 
 
    Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Kórniku uchwala:
 
 
STATUT GMINY KÓRNIK
 
 
    Statut w załącznikach: