logo
logo bip
Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego

Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego - 2010

25 października 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał na LVII Sesję RM, zapoznali sie z wnioskiem Komisji Bezpieczeństwa dot. monitoringu miejskiego. Podsumowano pracę KRG w V kadencji Rady Miejskiej w Kórniku.
 
 
23 września 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
 
Radni opiniowali projekty uchwał na LVII Sesję RM.
 
 
16 września 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Dyskutowano nt. następujących opracowań: strategia informatyzacji dla Gminy Kórnik, układ komunikacyjny w zmianie studium dla Borówca, Kamionek, Koninka i Szczytnik, zmiana studium PNW części gminy.
 
 
22 lipca 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Radni opiniowali projekty uchwał na LVI Sesję RM,w tym m.in. wysłuchano informacji nt.: "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Kórnik". Członkowie Komisji poparli wniosek właściciela nieruchomości w Borówcu w sprawie zmiany studium.
 
 
24 czerwca 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Członkowie Komisji zaopiniowali projekty uchwał na LV Sesję RM, zapoznali się z koncepcją zagospodarowania terenów w Kórniku oraz wnioskami dotyczącymi nadania nazwy ulicy i przedłużenia ulicy.
 
 
20 maja 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Radni opiniowali projekty uchwał na LIV Sesję RM, poparli wniosek w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej dla aglomeracji Kórnik Bnin. Rozpoczęto dyskusję nt. studium dla Gminy Kórnik.
 
 
22 kwietnia 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Opiniowano projekty uchwał na LIII Sesję RM.
 
 
25 marca 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Radni dyskutowali nt. projektów uchwał w sprawach m.p.z.p. dla nieruchomości w Radzewie i Borówcu. Zapoznali się z wyjaśnieniami dotyczącymi koncepcji ukladu drogowego Gminy Mosina.
 
 
18 marca 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza w zakresie polityki przestrzennej Gminy Kórnik.
 
 
18 lutego 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
 
Radni opiniowali projekty uchwał na L Sesję RM, zapoznano sięz koncepcją budowy obwodnicy Mosiny.

Posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego - 2009

17 grudnia 2009 roku
 
 
Radni zapoznali się z koncepcją zagospodarowania dla działki nr 275/45 w Borówcu. Dyskutowano nt. spraw z pism, które wpłynęły do Komisji, mi.in.: zmiany m.p.z.p. dla działek nr 294/1, 294/2 i 295 w Szczytnikach, linii WN.
 
 
27 listopada 2009 roku
 
 
Przedmiotem posiedzenia była dyskusja nt. przyszłorocznego budżetu Gminy Kórnik.
 
 
19 listopada 2009 roku
 
 
Radni opiniowali projekty uchwał na XLVII Sesję RM, w tym projekt oświadczenia RM w sprawie lokalizacji przestrzeni operacyjnej dla lotniska Poznań - Krzesiny przeznaczonej do awaryjnego opuszczania samolotu i awaryjnego zrzutu podwieszeń. Zapoznano się z pismem inwestora z Borówca. Dyskutowano nt. dalszego postępowania z projektem uchwały w sprawie zmiany m.p.z.p. dla Mościenicy.
 
 
12 listopada 2009 roku
 
 
Posiedzenie było poświęcone Planom Odnowy Miejscowości Biernatki i Mościenica.
 
 
22 października 2009 roku
 
 
Członkowie KRG opiniowali projekty uchwał na XLV Sesję, przyjęto wnioski do koncepcji strefy płatnego parkowania w centrum Kórnika.
 
 
15 października 2009 roku
 
 
Podczas posiedzenia radni wysłuchali prezentacji dotyczącej Strategii Innowacji w Gminie Kórnik. Zapoznali się z koncepcją wprowadzenia strefy płatnego parkowania w centrum Kórnika.
 
 
8 października 2009 roku
 
 
Radni przygotowali wytyczne do propozycji zmiany m.p.z.p. w Borówcu. Poruszono tematy: miejscowego planu dla Mościenicy, zmiany planu w Borówcu, prac nad zmianą Studium w północno - wschodniej i północno - zachodniej części Gminy. Przyjęto wniosek o wprowadzenie do budżetu gminy na 2010 rok zadań związanych z nowym podejściem do polityki przestrzennej w gminie.
 
 
11 września 2009 roku
 
 
Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego opiniowali projekty uchwał na XLIV Sesję RM.
 
 
7 września 2009 roku
 
 
Radni, podczas posiedzenia wspólnego z Komisją Urbanistyczno - Architektoniczną,  omówili wnioski o zmianę m.p.z.p. w Dachowie i opracowanie m.p.z.p. w Borówcu, przeprowadzono wizję lokalną nieruchomości w Borówcu.
 
 
24 lipca 2009 roku
 
 
Podczas posiedzenia opiniowano projekty uchwał na XLIII Sesję RM, dyskutowano nt. projektu m.p.z.p. dla wsi Mościenica. Zapoznano się z pismami, które wpłynęły do Komisji.
 
 
15 lipca 2009 roku
 
 
Zebrani zostali zapoznani z koncepcją urbanistyczną dla wsi Mościenica autorstwa pana Stefana Wojciechowskiego.
 
 
8 lipca 2009 roku
 
 
Członkowie Komisji zdecydowali o konieczności wprowadzenia zmian do propozycji m.p.z.p. dla wsi Mościenica. Obecny projekt nie uzyskał akceptacji radnych.
 
 
23 czerwca 2009 roku
 
 
Ciąg dalszy dyskusji nt. m.p.z.p. dla wsi Mościenica.
 
 
22 czerwca 2009 roku
 
 
Podczas posiedzenia opiniowano projekt m.p.z.p. dla wsi Mościenica.
 
 
3 czerwca 2009 roku
 
 
Dyskusja z burmistrzem nt. podsumowania I etapu prac nad polityką przestrzenną Gminy Kórnik.
 
 
22 maja 2009 roku
 
 
Radni opiniowali projekty uchwał na LX Sesję RM, wysłuchali informacji nt. protestu mieszkańców Kamionek, który odbył się 21 maja br. w Poznaniu, dyskutowali nt. mozliwości wypracowania optymalnego przebiegu linii.
 
 
20 maja 2009 roku
 
 
Przyjęto dokument zawierający podsumowanie I etapu prac nad polityką planistyczną i ładem przestrzennym Gminy Kórnik.
 
 
15 maja 2009 roku
 
 
Ciąg dalszy prac nad podsumowaniem dyskusji nt. ładu przestrzennego.
 
 
5 maja 2009 roku
 
 
Rozpoczęto podsumowanie I etapu prac nad polityką przestrzenną Gminy Kórnik.
 
 
28 kwietnia 2009 roku
 
 
Kontynuacja dyskusji nt. ładu przestrzennego.
 
 
21 kwietnia 2009 roku
 
 
Dyskusja nt. ładu przestrzennego w Gminie Kórnik.
 
 
16 kwietnia 2009 roku
 
 
Radni opiniowali projekty uchwał na XXXVIII Sesję RM.
 
 
14 kwietnia 2009 roku
 
 
Dyskusja nt. ładu przestrzennego w Gminie Kórnik.
 
 
8 kwietnia 2009 roku
 
 
Dyskusja nt. ładu przestrzennego w Gminie Kórnik.
 
 
24 marca 2009 roku
 
 
Kontynuacja dyskusji nt. kształtowania ładu przestrzennego i procedury planistycznej w Gminie Kórnik. Radni zredagowali także treść Apelu RM do Ministra Środowiska w sprawie linii WN. 
 
 
20 marca 2009 roku
 
 
Radni opiniowali projekty uchwał na XXXVII Sesję RM, w tym dotyczący przebiegu linii WN po tzw. starym śladzie. Zapoznano sie z opinią Fundacji Zakłady Kórnickie, w której nie wyrażono zgody na odrolnienie gruntów FZK w Runowie.
 
 
17 marca 2009 roku
 
 
Zebrani zapoznali się z częścią wniosków i uwag nt. kształtowania ładu przestrzennego i procedury planistycznej nadesłanych przez zainteresowanych dyskusją radnych, sołtysów i urbanistów.
 
 
19 lutego 2009 roku
 
 
Członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał na XXXVI Sesję RM, zapoznali sie z pismami sołtysa Borówca, które wpłynęły do wiadomości KRG.
 
 
17 lutego 2009 roku
 
 
Przedmiotem posiedzenia była dyskusja nad sposobem stworzenia zestawu zasad dotyczących kształtowania ładu przestrzennego w Gminie Kórnik.
 
 
5 lutego 2009 roku
 
 
Na spotkaniu przyjęto protokoły z poprzednich posiedzeń, opiniowano projekty uchwał na XXXV Sesję RM, podjęto dyskusję nt. potrzeby stworzenia zasad kształtowania ładu przestrzennego w Gminie Kórnik. Zapoznano się z pismami, które wpłynęły do Komisji.
 
 
22 stycznia 2009 roku
 
 
Nie zrealizowano porządku obrad. Rozpatrzenie tematów zamieszczonych w porządku odbędzie się na kolejnych posiedzeniach KRG.
 
 
8 stycznia 2009 roku
 
 
Podczas posiedzenia podjęto dyskusję na tematy:  planów rewitalizacji masta,  pozyskiwania środków pozabudżetowych, zasad i wizji planowania przestrzennego w Gminie Kórnik.

Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego - 2008

22 grudnia 2008 roku
 
 
Zebrani wysłuchali prezentacji przedstawicieli My Place Development - firmy, która planuje budowę osiedla w Szczytnikach, następnie zaopiniowano projekty uchwał na XXXIII Sesję RM. 
 
 
2 grudnia 2008 roku
 
 
Przedmiotem posiedzenia była dyskusja nad projektem budżetu Gminy Kórnik na 2009 rok.
 
 
20 listopada 2008 roku
 
 
Radni opiniowali projekty uchwał na XXXI Sesję RM, zapoznali się z koncepcją osiedla mieszkaniowego w Koninku.
 
 
6 listopada 2008 roku
 
 
Podczas posiedzenia zaopiniowano projekt uchwały na XXX Sesję RM, zapoznano sie z pismami, które wpłynęły do Komisji, w tym wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa.
 
 
23 października 2008 roku
 
 
Radni zaopiniowali projekty uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych, wysłuchali zarzutów dotyczących pracy Referatu Planowania Przestrzennego UM.
 
 
8 października 2008 roku
 
 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, ze zmianami obejmującymi miejscowości: Czmoniec i Radzewo oraz Borówiec, Kamionki, Koninko i Szczytniki.
 
 
3 października 2008 roku
 
 
Przedmiotem posiedzenia było rozpatrzenie uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, ze zmianami obejmującymi miejscowości: Czmoniec i Radzewo oraz Borówiec, Kamionki, Koninko i Szczytniki.
 
 
25 września 2008 roku
 
 
Radni projekty uchwał na XXVIII Sesję RM.
  
 
5 września 2008 roku
 
 
Podczas posiedzenia zaopiniowano projekty uchwał na XXVII Sesję RM, wydano opinię nt. koncepcji zagospodarowania nieruchomości w Szczytnikch.
 
 
28 lipca 2008 roku
 
 
Zebrani opiniowali projekty uchwał na XXVI Sesję RM, zapoznali się z pismami, które wpłynęły do wiadomości Komisji.
 
 
19 czerwca 2008 roku
 
 
Radni przygotowali listę zagadnień związanych z inwestycjami Aquanet S.A. w Gminie Kórnik, opiniowali projekty uchwał na XXV Sesję, rozpatrzono wniosek o zmianę warunków do m.p.z.p. w Biernatkach.
 
26 maja 2008 roku
 
 
Cłonkowie KRG opiniowali projekty uchwał na XXIV Sesję RM, zapoznali się z pismami i wnioskami, które wpłynęły do Komisji.
 
 
17 kwietnia 2008 roku
 
 
Podczas posiedzenia  wysłuchano informacji nt. sposobu wznowienia  opracowania studium Gminy Kórnik, zaopiniowano projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Miejskiej, powrócono do dyskusji nt. budowy marketów w Kórniku.
 
 
3 kwietnia 2008 roku
 
 
Przedmiotem posiedzenia była dyskusja nt. planów budowy marketów w Kórniku.
 
 
20 marca 2008 roku
 
 
Zaopiniowano projekty uchwał na XXI Sesję RM, dokonano zmiany Planu Pracy Komisji na 2008 rok.
 
 
13 marca 2008 roku
 
 
Spotkanie dotyczyło propozycji zmian studium PNW części Gminy Kórnik. 
 
 
6 marca 2008 roku
 
 
Członkowie Komisji analizowali projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2008-2017.
 
 
21 lutego 2008 roku
 
 
Radni zapoznali się z ofertą budowy Zespołu Elektrowni Wiatrowych w Gminie Kórnik, zaopiniowali projekty uchwał na XX Sesję RM. Dokonano zmian w przedmiocie działania Komisji, przyjęto plan pracy na 2008 rok. 
 
 
14 lutego 2008 roku
 
 
Przedmiotem dyskusji były propozycje zmiany studium PN-W części Gminy Kórnik.
 
 
24 stycznia 2008 roku
 
 
Na posiedzeniu opiniowano projekty uchwał na XIX Sesję Rady Miejskiej. Członkowie Komisji zapoznali się ze skargami mieszkańców Gminy Kórnik. Poruszono sprawy: spółki Wodkom, budowy marketu w rejonie ul. Woźniaka w Kórniku, ekranów ochronnych montowanych przy drodze S-11 przebiegającej wzdłuż granicy miasta.

Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego 2006-2007

20 grudnia 2007 roku
 
 
Podczas posiedzenia opiniowano projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Miejskiej. Odbyła się równiez dyskusja  nt. oferty WOKISS na opracowanie Wieloletniego Planu Finansowego i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
 
 
30 listopada 2007 roku
 
 
Przedmiotem posiedzenia była dyskusja nad propozycją budżetu Gminy Kórnik na 2008 rok.
 
 
22 listopada 2007 roku
 
 
Zebrani opiniowali projekty uchwał zaproponowanych na XVII Sesje RM.
 
 
9 listopada 2007 roku
 
 
Przeprowadzono wizję lokalną terenów w rejonie ul. Woźniaka w Kórniku.
 
 
25 października 2007 roku
 
 
 
Członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał na XVI Sesję RM, dyskutowano nt. spraw dotyczących zagospodarowania terenu wokół ul. Woźniaka w Kórniku.
 
 
20 września 2007 roku
 
 
 
Przewodniczący Komisji przedstawił analizę procedury planistycznej. W dyskusji ustalono, które etapy postępowania planistycznego prowadzonego w Gminie Kórnik należy usprawnić.
 
 
3 września 2007 roku
 
 
Członkowie Komisji wysłuchali informacji nt. planów zagospodarowania terenu w rejonie ul. Woźniaka w Kórniku. Zaopiniowano projekty uchwał na XIV Sesję RM.
 
 
9 sierpnia 2007 roku
 
 
Posiedzenie wspólne z Komisją Budżetu i Finansów. Przyjęto Wieloletni Plan Inwestycyjny oraz pozytywnie zaopiniowano projekt  uchwły w sprawie zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2007 rok. Przyjęto Uchwałę Komisji Rozwoju Gospodarczego w sprawie zagospodarowania terenu w rejonie ul. Woźniaka w Kórniku.
 
 
19 lipca 2007 roku
 
 
Posiedzenie odbyło się w dwóch częściach (19.07 i 25.07.2007). Wybrano przewodniczącego Komisji - radny Michał Stecki, z -cę przewodniczącego - radny Andrzej Regulski. Zaopiniowano projekty uchwał na XII Sesję RM, zapoznano się z opinią radcy prawnego nt. wymiaru podatku od nieruchomości oraz korespondencją przesłaną do wiadomości KRG.
 
 
21 czerwca 2007 roku
 
 
Podczas posiedzenia dyskutowano nt. planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Woźniaka w Kóniku oraz propozycji uchwały w sprawie zmiany uchwały RM nr XXX/340/2004. Zaopiniowano projekty uchwał na X Sesję RM.
 
24 maja 2007 roku
 
 
Zaopiniowano projekty uchwał na IX Sesję RM.
 
14 maja 2007 roku
 
 
Posiedzenie poświęcone Strategii Rozwoju Gminy Kórnik na lata 2003 - 2012 oraz propozycji Studium Pn - Wsch. części Gminy Kórnik.
 
 
19 kwietnia 2007 roku
 
 
Członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał na VIII Sesję. Pozostałe punkty porządku obrad zostaną rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu.
 
 
17 kwietnia 2007 roku
 
 
Spotkanie nt. Obszaru Chronionego Krajobrazu Gminy Kórnik.
 
 
22 marca 2007 roku
 
 
Podczas posiedzenia opiniowano projekty uchwał na najbliższą Sesję RM oraz zapoznano się z wnioskiami i informacjami od mieszkańców.
 
 
22 lutego 2007 roku
 
 
Członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał na sesję RM, zapoznali się ze wstępnym harmonogramem wniosków aplikacyjnych na okres budżetowy Unii Europejskiej 2007 - 2013, wysłuchali informacji nt. inwestycji planowanych i prowadzonych na terenie naszej gminy.
 
 
7 lutego 2007 roku
 
 
Posiedzenie wyjazdowe w celu zapoznania się z terenami będącymi przedmiotem propozycji zmiany m.p.z.p. oraz przedmiotem wniosków o poprawę stanu dróg i oświatlenia.
 
 
25 stycznia 2007 roku
 
 
Podczas posiedzenia opiniowano projekty uchwał na najbliższą sesję RM, zapoznano się z informacją burmistrza nt. opłat od wzrostu wartości nieruchomości, informacją nt. rozstrzygnięcia nadzorczego nad uchwałą LX/632/2006. Dyskutowano nt. nadajnika GSM na budynku OSP w Kóniku.
 
 
16 stycznia 2007 roku
 
 
Na posiedzeniu kontynuowano dyskusję nad projektem budżetu na 2007 rok.
 
 
11 stycznia 2007 roku
 
 
Członkowie Komisji obradowali nad projektem uchwały budżetowej na rok 2007.
 
 
21 grudnia 2006 roku
 
 
Na posiedzeniu zaopiniowano projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej ds. przebiegu linii WN oraz projekty uchwał w sprawie nadania nazw ulicom. Zapoznano się ze stanowiskiem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie inwestycji drogowych na terenie Gminy Kórnik. Członkowie KRG przyjęli plan pracy na 2007 rok i przedmiot działania Komisji.
 
 
8 grudnia 2006 roku
 
 
Członkowie Komisji obradowali nad przedmiotem działania KRG, planem pracy na rok 2007. Ustalono skład Komisji Doraźnej ds. linii WN i zarysowano przedmiot jej działań. Radni zostali zapoznani z protokołem z kontroli NIK w zakresie gospodarki przestrzennej.  W dyskusji podjęto temat jednorazowych opłat od wzrostu wartości nieruchomości.
 
 
29 listopada 2006 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Podczas posiedzenia dokonano wyboru przewodniczącego Komisji - p. Maciej Marciniak oraz zastępcy - p. Michał Stecki. Zaopiniowano projekty uchwał na najbliższą Sesję RM.
 
 

Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego w roku 2006

 
19 października 2006 roku
 
Członkowie Komisji opniowali projekty uchwał na LXI Sesję, zapoznali się z informacją burmistrza w sprawie spółki WODKOM oraz z wykazem przetargów.
 
21 września 2006 roku
 
Przedmiotem posiedzenia była dyskusja nt. wniosków Amest sp. z o.o. Członkowie Komisji zaopiniowali projekty uchwał na najbliższą Sesję, zapoznali się z pismem Prezesa Zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie w sprawie aktywizacji gospodarczej PN terenów gminy.
 
14 września 2006 roku
 
Dyskusja nt. wniosków Amest sp. z o.o., sprawozdanie z wizyty na wysypisku odpadów w Mateuszewie.
 
30 sierpnia 2006 roku
 
Podczas posiedzenia pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały na LIX Sesję RM. W dyskusji poruszono sprawy związane ze spółką WODKOM.
 
24 sierpnia 2006 roku
 
Komisja zaopiniowała projekty uchwał na LIX Sesję RM, zapoznała się z informacjami nt. ośrodka w Błażejewku i masztu telefonii komórkowej w Bninie.
 
11 lipca 2006 roku
 
Członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał na LVIII Sesję RM oraz zapoznali się z wnioskiem mieszkańców Błażejewka.
 
6 lipca 2006 roku
 
Podczas posiedzenia ustalono stanowisko Komisji w sprawie działki 866/1 w Kórniku.
 
22 czerwca 2006 roku
 
Członkowie Komisji opiniowali projekt uchwały na LVII sesję RM, dyskutowali także nt. wykupu gruntów pod parking przy cmentarzu w Kórniku i harmonogramu realizacji wniosków oświetleniowych.  Zapoznali się z informacją referatu Ochrony Środowiska UM w sprawie grodzenia terenów przylegających bezpośrednio do jezior.
 
13 czerwca 2006 roku
 
Podczas posiedzenia dyskutowano nt. oświetlenia dróg i ulic w Biernatkach.
 
8 czerwca 2006 roku
 
Członkowie Komisji uczestniczyli w wizji lokalnej w Biernatkach - oświetlenie dróg i ulic. 
 
25 maja 2006 roku
 
Tematem posiedzenia były  planowane na przyszłe lata zwolnienia od podatku dla przedsiębiorców. Opiniowano także projekty uchwał na LVI Sesję Rady Miejskiej.
 
20 kwietnia 2006 roku
 
Na posiedzeniu opiniowano projekty uchwał na LIV Sesję Rady Miejskiej, omówiono pisma pp. Żak oraz p. R. Krzaka, rozpatrzono wnioski  RS Radzewo i RS Konarskie.
 
23 marca 2006 roku
 
Członkowie Komisji opiniowali projekty uchwał na LIII Sesję Rady Miejskiej.
 
16 lutego 2006 roku
 
Na posiedzeniu opiniowano projekty uchwał na LI Sesję Rady Miejskiej, omówiono wniosek pp. Jachowskich, poruszono sprawę dostarczania nakazów płatniczych.
 
19 stycznia 2006 roku
 
Podczas posiedzenia omówiono projekt planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Żernik, Koninka i Gądek, zaopiniowano projekty uchwał na XLIX Sesję Rady Miejskiej, zapoznano się z wnioskiem o nabycie działki 866/1 w Kórniku.
 
11 stycznia 2006 roku
 
Na posiedzeniu omawiano projekt budżetu Gminy Kórnik na 2006 rok.
 

Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego w roku 2005

22-09-2005
 
Rozpatrywano projekty uchwał w sprawie: kupna nieruchomości w Kórniku obręb Bnin, zmiany nazwy ulicy w Borówcu, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych między ulicami Reja, Stodolną, Dworcową, Poprzeczną i Poznańską w Kórniku, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Runowie, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej, składów i magazynów w Robakowie, działka nr 85/1, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku, rejon ulicy Reja, przystapienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik terenów w rejonie obwodnicy m. Kórnika obręb Skrzynki, Konarskie, Czołowo, przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik w Dachowej, przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Szczytnikach, nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Kórnik a Gminą Konigstein w Republice Federalnej Niemiec. W drugiej części posiedzenia członkowie komisji zajęli się sprawami bieżącymi.
 
29-08-2005
 
W pierwszej części posiedzenia  Pani I. Monkiewicz przedstawiła stan prac nad zmianą studium i kierunków uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego w gminie Kórnik w miejscowościach Borówiec, Kamionki, Szczytniki, Koninko.
Rozpatrzono także projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszrau zabudowy jednorodzinnej oraz usług sportu i rekreacji na działce nr ewid. 243/1, 243/2,243/3 w Bninie.  Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.
W drugiej części posiedzenia Wiceburmistrz zaprezentował wieloeltni plan rozwoju systemów wodno-kanalizacyjnych w gminie Kórnik w latach 2006-2015.
 
21-07-2005
 
Tematami posiedzenia było zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: zmiany uchwały w sprawie  nadania nazw ulicom w Błażejewie, przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Robakowo, gm. Kórnik działki nr 166 i 167.
Ponadto członkowie komisji zapoznali się z operatem szacunkowym dot. wyceny sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wybudowanych w Kórniku na os. Krasickiego przez TBS Partner oraz wnioskiem firmy Marcopolo Development w sprawie sprzedaży działki nr 243/3 położonej w Bninie oraz koncepcją zabudowy przedmiotowego terenu.
 
23-06-2005
 
Na posiedzeniu opiniowano projekty uchwał w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Kamionki dz. nr 506/2 i 507/1, gm. Kórnik, przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Robakowo, gm. Kórnik, przystąpienia do sporządzenai zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Skrzynki, gm. Kórnik, zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Błażejewie, nadania nazw ulicom w Kamionkach, nadania nazwy ulicy w Dachowej. W/w projekty zaopiniowano pozytywnie.
 
24-05-2005
 
Tematem posiedzenia było zaopiniowanie bieżących wniosków.
 
19-05-2005
 
Tematem posiedzenia było zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję oraz spotkanie z przedstawicielami TBS Partner w sprawie przejmowania przez gminę sieci wodiciągowej i kanlaizacyjnej. Ze strony TBS przybyli Emil Derda i Jędrzej Pietrowicz.
 
26-04-2005
 
Spotkanie w sprawie protestów mieszkańców zamieszkujących teren objęty palnem budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia Plewiska - Konin. W spotkaniu uczestniczyli: Jerzy Zalewski projektant planu, mieszkańcy wsi Kamionki.
 
25-04-2005
 
Tematem posiedzenia było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie Żernik, Koninka i Gądek. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli Invest Palnu - Panią Darię Ziemkowską oraz Pana Tadeusza Błaszaka, którzy szczegółowo przedstawili powyższy plan. Członkowie komsisji pozytywnie zaopiniowali projekt.
 
7-04-2005
 
Tematy spotkania: informacja Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aerostart w Gądkach, pismo dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu inwestycji Firma Handlowa T.M. Małeccy, wniosek sołtysa wsi Czmoniec w sprawie oświetlenia drogi powiatowej nr 32604 i przeprowadzenia wizji lokalnej.
W wolnych głosach i wnioskach Burmistrz przedstawił sprawozdanie ze spotkania w WIOŚ w sprawie wysypiska odpadów w Czmoniu.
 
30-03-2005
 
Tematem spotkania był projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Kamionkach - działki nr 506/2 i 507/1 gmina Kórnik, który przedstawił Sławomir Lepczyński. W posiedzeniu uczestniczyła także pani Iwona Monkiewicz projektant planu.
 
21-03-2005
 
Tematem posiedzenia było rozpatrzenie projektów uchwał. Nowelizację programu "Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2003-2012" omówił Sławomir Hinc.
Członkowie komisji zaakceptowali projekty uchwał.
 
17-02-2005   
 
W spotkaniu uczestniczyli członkowie komisji, pracownicy Urzędu Miejskiego, sołtysi, radni. Na posiedzenie przybyli także: przedstawiciele firmy Polzug  dyrektor generalny Polzug Polska Janusz Skinder, prezes Polzug GmbH Hamburg Walter Schulze Freyberg oraz Ryszard Laskowski - dyrektor Fundacji Zakłady Kórnickie, Zbigniew Kalisz - członek Zarządu Fundacji i Daria Ziemkowska - prezes Invest Plan. Tematy spotkania:
- prezentacja koncepcji przewidzianej do realizacji na terenach położonych w Gądkach należących do Fundacji Zakłady Kórnickie
- nieuwzględnienie wezwania do usunięcia naruszenia prawa
- przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mościenica, gmina Kornik
- zwolnienia z opłaty stałej od wniosku za wpis do ewidencji działalności gospodarczej
- nadania nazwy ulicy we wsi Kamionki
- nadania nazwy osiedlu we wsi Dziećmierowo
- rozpatrzenie wniosku pp. Starostów w sprawie dzierżawy działki położonej w Kórniku
- rozpatrzenie wniosku p. St. Przybył w sprawie kupna nieruchomości położonej w Kórniku
- wolne głosy i wnioski.
 
25-01-2005 
 
Komisja przedstawiła sprawozdanie z działalności komisji w roku 2004 oraz plan pracy na rok 2005. Sprawozdanie oraz plan pracy zostały przyjęte jednogłośnie. Rozpatrywano również sprawę przekazania gminie części dróg powiatowych. Członkowie komisji jednogłośnie poparli w przedmiotowej sprawie stanowisko Komisji ds. Bezpieczeństwa przy Burmistrzu.
 
14-01-2005
 
Tematami spotkania było omówienie materiałów będących przedmiotem sesji budżetowej (20-01-2005) oraz sesji zwyczajnej (26-01-2005). Rozpatrywano projekty uchwał w sprawie:
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo - składowych Koninko gmina Kórnik
- miejscowego planu zagospodarwoania przestrzennego w Błażejewku gmina Kórnik
- ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckeij z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej geodezyjnego podziału
- wydzierżawienia nieruchomości gminneju położonej w Kórniku obręb Bnin w trybie bezprzetargowym
- wydzierżawienia nieruchomości gminnej położonej w Kórniku w trybie bezprzetargowym
- przekazania sieci oświetleniowych na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. w formie darowizny
- rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Śremie
- wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Projekty powyższych uchwał zostały przyjęte przez członków komisji, z wyjątkiemj piątej, którą jednogłośnie zdjęto z porządku obrad sesji.