logo
logo bip
Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa

Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa - 2010

22 października 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Radni opiniowali projekty uchwał na LVIII Sesję RM, zdecydowali o zaproponowaniu Radzie obniżenia ceny skupu żyta, która stanowi podstawę stawki podatku rolnego.  Człnkowie Komisji zapoznali się z wnioskami sołectw dot. rozdysponowania Funduszu Sołeckiego na 2010 rok.
 
 
22 września 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Członkowie Komisji zaopiniowali projekty uchwał podatkowych na LVII Sesję RM. Podsumowano organizację i finanse tegorocznych Dożynek Gminnych. Wybrano sołtysów do wyróżnienia Sołtys Roku.
 
 
14 lipca 2010 roku
 
porządek obrad
 
Tematem posiedzenia były sprawy związane z organizacją Dożynek Gminnych.
 
 
19 maja 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Radni zaopiniowali projekt uchwały na LIV Sesję RM. Przeprowadzono wizję lokalną w Czmońcu - teren, na którym mają się odbyć dożynki gminne.
 
 
26 kwietnia 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Gościem posiedzenia był przedstawiciel Koła Pszczelarzy w Kórniku. Dyskutowano nt. możliwości dofinansowania działalności proekologicznej w zakresie ochrony pszczoły miodnej.
 
 
24 marca 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Rozpoczęto przygotowania do tegorocznych Dożynek Gminnych. Radni zaopiniowali także projekty uchwał na LI Sesję RM.
 
 
20 stycznia 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Członkowie Komisji zapoznali się z odpowiedziami na Apel RM 2/2009 w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie. Zapoznano się z wnioskami Doraźnej Komisji Statutowej dotyczącymi zmian w statutach sołectw. W dyskusji poruszono m.in. temat schroniska dla zwierząt i obowiązku chipowania psów.

Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa - 2009

27 listopada 2009 roku
 
 
Przedniotem posiedzenia była dyskusja nt. przyszłorocznego budżetu Gminy Kórnik.
 
 
18 listopada 2009 roku
 
 
 
Radni przyjęli sposób postępowania w sprawie zgłaszania uwag do statutów sołectw. Zapoznali się z wnioskami dotyczącymi rozdysponowania funduszy sołeckich.
 
 
21 października 2009 roku
 
 
Radni opiniowali projekty uchwał podatkowych na przyszły rok, podsumowano Dożynki Gminne. Przyjęto propozycję stanowiska RM w sprawie złej sytuacji w rolnictwie.
 
 
22 lipca 2009 roku
 
 
Dyskusja nt. organizacji Dożynek Gminnych - program imprezy i konkurencje Turnieju Wsi. Zapoznanie się z wnioskami przewodniczącej RM dotyczącymi przedmiotów działań komisji RM.
 
 
9 czerwca 2009 roku
 
 
Radni przeprowadzili wizję lokalną w Dziećnierowie - teren, na którym mają odbyć się dożynki gminne. Omawiano sprawy organizacyjne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa uczestników imprezy oraz program artystyczny.
 
 
15 kwietnia 2009 roku
 
 
Dyskusja nt. spraw organizacyjnych dożynek gminnych.
 
 
18 lutego 2009 roku
 
 
Podczas posiedzenia rozpoczęto rozmowy nt. organizacji dożynek gminnych.
 
 
21 stycznia2009 roku
 
 
Członkowie Komisji zapoznali się z informacjiami nt. rejonizacji upraw maku i konopii, monitoringu zasobnosci gleb, schronisk dla zwierząt. 
 

Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa - 2008

1 grudnia 2008 roku
 
 
Przedmiotem posiedzenia była dyskusja nad projektem budżetu Gminy Kórnik na 2009 rok.
 
 
19 listopada 2008 roku
 
 
Radni ponowili wniosek w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, będącej podstawą do obliczania podatku rolnego.
 
 
22 października 2008 roku
 
 
Członkowie Komisji zaopinowali projekty uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2009 rok.
 
 
24 września 2008 roku
 
 
Radni wysłuchali informacji nt. stanu szczegółowych urządzeń melioracyjnych oraz wykonanych prac. Opracowano i przyjęto wnioski do budżetu 2009 roku na zadania z zakresu rolnictwa.
 
 
21 maja 2008 roku
 
 
Komisja powołała komitet organizcacyjny Dożynek Gminnych, rozpoczęto przygotowania do imprezy. 
 
 
29 kwietnia 2008 roku
 
 
Przedmiotem posiedzenia była dyskusja nt. utylizacji zwierząt z terenu Gminy Kórnik.
 
 
16 kwietnia 2008 roku
 
 
Podczas posiedzenia dyskutowano nad propozycją zmiany procedury uchwalania budżetu gminy, wytypowano sołtysów do wyróźnień Rady Miejskiej.
 
 
20 lutego 2008 roku
 
 
Zebrani zapoznali się z informacją nt. stanu urządzeń melioracyjnych w Gminie Kórnik, wysłuchali sprawozdania przedstawicieli gminy w Izbie Roliczej.
 
 
23 stycznia 2008 roku
 
 
Gościem posiedzenia był przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który przedstawił informacje dotyczące m.in. ubezpieczeń upraw i hodowli, programów dla młodych rolników. Przyjęto Plan Pracy Komisji na 2008 rok,  opiniowano projekty uchwał na XIX Sesję Rady Miejskiej.

Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa 2006-2007

23 listopada 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Podczas posiedzenia wypracowano propozycje zmian do projektu budżetu Gminy Kórnik na 2008 rok.
 
 
24 października 2007 roku
 
porządek obrad
 
Pierwsza część posiedzenia odbyła się wspólnie z Komisją Oświaty i Polityki Społecznej. Radni zapoznali sie z sytuacją lokalową Gimnazjum w Kórniku oraz bieżącymi sprawami SP nr 1 i Gimnazjum. W drugiej części spotkania zebrani opiniowali projekty uchwał na XVI Sesję RM, w szczególności dotyczące stawek podatków na 2008 rok.
 
 
18 lipca 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Tematem posiedzenia była sprawa dot. zagrodzenia nieruchomości do Jeziora Bnińskiego oraz organizacja Dożynek Gminnych, w szczególności Turnieju Wsi.
 
 
20 czerwca 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Podczas posiedzenia dyskutowano nt. zagadnień związanych z organizacją Dożynek Gminnych, omawiano kandudatury do konkursu Wielkopolski Rolnik Roku.
 
 
23 maja 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Tematem posiedzenia była organizacjia Dożynek Gminnych.
 
 
21 marca 2007 roku
 
porządek obrad
 
Członkowie Komisji odwiedzili wsie, w których mogą być organizowane tegoroczne Dożynki Gminne.
 
Postanowiono, że Dożynki Gminne w 2007 roku odbędą się w Kamionkach.
 
 
21 lutego 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Gościem posiedzenia był p. Jan Nowak z ODR Sielinko, który udzielił infromacji nt. wniosków o dopłaty. Ustalono terminy szkoleń dla rolników: 16 marca br., godz. 9.00 w Czmoniu, godz. 13.00 w Kórniku. Powołano Komitet Dożynkowy oraz zaopiniowano projekty uchwał na Sesję.
 
 
24 stycznia 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Podczas posiedzenie radni zaopiniowali projekty uchwał na najbliższą sesję oraz zapoznali się z wnioskiem RS Kamionki.
 
 
12 stycznia 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Na posiedzeniu opiniowano projekt uchwały budżetowej na 2007 rok. Rozpatrywano sprawy: monitorowanie zasobności i zanieczyszczenia gleb użytkowanych rolniczo, informacja o proponowanej powierzchni uprawy maku i konopii włóknistych, program sterylizacji suk i kotek, zbiórka padłych zwierząt.
 
 
29 listopada 2006 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Na posiedzeniu wybrano przewodniczącą Komisji p. Julię Bartkowiak i jej zastępcę p. Jerzego Rozmiarka. Zaopiniowano projekty uchwał na najbliższą Sesję RM.

Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa w roku 2006

 
19 października 2006 roku
 
Podczas posiedzenia podsumowano cztery lata pracy Komisji.
 
20 września 2006 roku
 
Członkowie Komisji opiniowali projekt uchwały na najbliższą Sesję RM. Gośćmi posiedzenia byli: przedstawiciele PZU i ODR. Rozpatrzono wnioski mieszkaców Gminy Kórnik.
 
19 lipca 2006 roku
 
Przedmiotem dyskusji były protokoły z oszacowania strat wywołanych gradobiciem, straty wywołane suszą oraz podział Gminy Kórnik na okręgi wyborcze. Podczas posiedzenia omówiono również prace Komitetu Dożynkowego.
 
24 maja 2006 roku
 
Gośćmi posiedzenia byli przedstawiciele Fundacji "Zwierzęta i My", którzy przedstawili program sterylizacji zwierząt.    
W dalszej części posiedzenia podsumowano dotychczasowe prace komitetu dożynkowego i zaplanowano kolejne, a także pozytywnie zaopiniowano wniosek  Stowarzyszenia Sołtysów.
 
19 kwietnia 2006 roku
 
Członkowie Komisji gościli przedstawicieli Fundacji Zakłady Kórnickie, którzy zaprezentowali Regulamin przyznawania pomocy finansowej FZK.
 
22 marca 2006 roku
 
Na posiedzeniu wydano opinię w sprawie budowy drogi gminnej 332026P, wytypowano kandydatów do wyróżnienia Sołtys Roku, powołano komitet dożynkowy.
 
15 lutego 2006 roku
 
Podczas posiedzenia przyjęto sprawozdanie z prac Komisji w 2005 roku oraz ustalono plan pracy na 2006 rok. Przewodnicząca poinformowała zebranych o planowanych szkoleniach dla rolników.
 
18 stycznia 2006 roku
 
Na posiedzeniu przedstawiono zakres prac przewidzianych do wykonania przez spółki wodne na 2006 rok.
 
9 stycznia 2006 roku
 
Członkowie Komisji dyskutowali nad projektem budżetu gminy na rok 2006.
 

Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa w roku 2005

 
24-08-2005
 
Tematy posiedzenia: wystąpienie przedstawiciela stacji unasienniania w Tulcach w zakrseie skuteczności działań w tym rejonie, zapoznanie się z protokołem Komisji Klęskowej  dot. wyszacowania strat spowodowanych suszą na terenie Gminy Kórnik, oferta szkoleń w ramach projketu Kompleksowy cykl szkoleń i informacji zawodowej dla rolników i domowników pragnących znaleźć zajęcie w pozarolniczych sektorach gospodarki.   
 
20-07-2005
 
Komisja zapoznała się z pismem Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie interwencji na rynku zbóż oraz suszy glebowej oraz informacją w sprawie cyklu imprez w czasie targów Polagra Farm poświęconych agroturystyce.  
 
22-06-2005
 
Głównym tematem spotkania było omówienie z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej organizacji Dożynek Gminnych. Członkowie komisji opiniowali także wniosek dotyczący dzierżawienia gruntu rolnego położonego we wsi Czmoniec.
 
19-05-2005
 
Tematy posiedzenia: spotkanie z przedstwicielem Rejonowych Spółek Wodnych w Śremie, zgłoszenie rolnika z terenu naszej gminy do konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2005, oraz powołanie Komitetu Dożynkowego. 
 
23-03-2005
 
W spotkaniu uczestniczył Jan Nowak - WODR, który przedstawił formy współpracy dla rolników z terenu naszej gminy. Przewodnicząca komisji odczytała sprawozdanie z wyjazdu rolników do Holandii. Celem wyjazdu było poznanie samej gminy ale przede wszystkim rozwiązań poczynionych przez tamtejszych rolników w realiach wspólnego rynku unijnego.

17-02-2005

Tematem obrad było zaopiniowanie projektu uchwały w zakresie ustalenia przedmiotu działania Komisji Rolnictwa Urzędu Miejskiego oraz omówienie wyjazdu do Holandii. Projekt powyższej uchwały przyjęto jednogłośnie.

24-01-2005
 
Komisja przedstawiła sprawozdanie z działalności komisji w roku 2004 oraz zajęła się sprawą gruntów rolnych wpisanych w statuty sołectw. Komisja skierowała do Burmistrza wniosek w sprawie oddelegowania pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Poznaniu do Kórnika w celu usprawnienia obsługi rolników z terenu naszej gminy.
 
14-01-2005
 
Przedmiotem spotkania było omówienie wyjazdu do Holandii oraz rozpatrzenie wniosku sołtysa wsi Dziećmierowo w sprawie wodociagowania wsi przy współudziale Spółki Wodnej w Śremie.