logo
logo bip
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - 2010

 25 października 2010 roku
 
porządek obrad
protokół  
 
Radni podsumowali pracę Komisji w V kadencji Rady Miejskiej w Kórniku. Zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały 2010 roku.
 
 
13 października 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Podczas posiedzenia przyjęto sprawozdanie z realizacji tegoroczncyh Dożynek Gminnych. Zapoznano się z wnioskiami właścicieli nieruchomości w Gminie Kórnik - sprawy przekazano burmistrzowi. Podsumowano również 4 lata pracy komisji.
 
 
8 września 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Radni wysłuchali informacji nt.: wykonania funduszy sołeckich w 1 półroczu 2010 oraz II etapu budowy promenady nad jez. kórnickim. Zapoznano się z protokołem z kontroli NIK przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim.
 
 
21 lipca 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Przedmiotem posiedzenia były sprawy ze skarg, które wpłynęły do RM. Radni zaopiniowali również projekt uchwały na LVI Sesję.
 
 
19 maja 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Radni zapoznali się z wyjaśnieniami dot. zażalenia na postępowanie burmistrza. Zapoznano się także z pismami, dot. budowy promenady nad jeziorem kórnickim, które wpłynęły do wiadomości Komisji.
 
 
2 kwietnia 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Kórnik za wykonanie budżetu w 2009 roku.
 
24 marca 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Ustalono harmonogram prac i termin sesji absolutoryjnej. Podsumowano dotychczasowe działania zmierzające do sformułowania wniosku absolutoryjnego.
 
 
17 lutego 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
 
Podczas posiedzenia radni uzgodnili plan działań w celu sporządzenia wniosku absolutoryjnego. Pozytywnie zaopiniowano propozycję odpowiedzi na pismo pani Walentyny Goncerzewicz.
 
 
20 stycznia 2010 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Radni przyjęli plan pracy Komisji na 2010 rok, podjęli decyzję w sprawie skargi pełnomocnika PTK Centertel sp. z o.o. Wysłuchano wyjaśnień w sprawach z pisma pani W. Goncerzewicz. Zapoznano się z informacjami nt. remontu ratusza w Bninie.

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - 2009

9 grudnia 2009 roku
 
 
Zebrani wysłuchali informacji nt. kosztów i przebiegu remontu drogi Kórnik - Pierzchno. Zapoznano się ze skargą pełnomocnika PTK Centertel i pismem pani W. Goncerzewicz.
 
 
21 października 2009 roku
 
 
Radni zaopiniowali projekt uchwały w sprawie skargi firmy Polmax.
 
 
14 września 2009 roku
 
 
Członkowie Komisj wysłuchali pani Genowefy Jankowiak, która walczy o odszkodowanie. Skarbnik Gminy przedstawiła informacje nt. przyznawania, wydatkowania i rozliczania środków sołeckich w 2010 roku. 
 
 
22 lipca 2009 roku
 
 
 
Podczas posiedzenia radni wysłuchali informacji nt. spraw bieżacych: prowadzonych w związku z rozgraniczeniami nieruchomości sąsiadujących z jeziorem kórnickim, a także dotyczących wypisów z ewidencji gruntów dla sołectwa Mościenica. Dyskutowano nt. możliwości wprowadzenia zmian w przedmiotach działań komisji stałych RM.
 
 
6 maja 2009 roku
 
 
 
Radni zapoznali się ze sprawą ze skargi pana Marcina Przybyła, podjęli wnioski w sprawie rozwiązania konfliktu dotyczącego świetlicy wiejskiej we wsi Konarskie.
 
 
2 kwietnia 2009 roku
 
 
Komisja Rewizyjna przyjęła wniosek do Rady Miejskiej o  udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Kórnik.
 
 
31 marca 2009 roku
 
 
Członkowie Komisji porzedstawili protokoły z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim. Kontrole przeprowadzano w ramach prac nad formułowaniem wniosku o  udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Kórnik.
 
 
24 marca 2009 roku
 
 
Kontynuowano prace związane z formułowaniem wniosku o  udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Kórnik.
 
 
18 marca 2009 roku
 
 
Radni rozpoczęli procedurę związaną z tworzeniem wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Kórnik.
 
 
19 lutego 2009 roku
 
 
Zebrani wydali opinie w sprawie skarg rozpatrywanych na poprzednich posiedzeniach. Zapoznali się z wnioskiem radnej Magdaleny Kosakowskiej oraz pismami radnych Michała Steckiego i Adama Lewandowskiego - dokumenty dotyczą spraw związanych z linią WN.
 
 
21 stycznia 2008 roku
 
 
Przedmiotem posiedzenia była dyskusja nad sprawami podniesionymi w skardze pana Lechosława Marciniaka. Przyjęto Plan Pracy Komieji Rewizyjnej na 2009 rok.
 

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - 2008

19 grudnia 2008 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Członkowie Komisji uznali bezzasadność dwóch skarg wniesionych na bezczynność Burmistrza Gminy Kórnik.
 
 
19 listopada 2008 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Podczas posiedzenia rozpatrywano skargi dotyczące: podziału nieruchomości, nieudzielenia odpowiedzi w terminie, wymiaru podatku.
 
 
22 października 2008 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Zebrani zapoznali się z informacjami nt. wydatków i rozliczeń finansowych składanych przez rady sołeckie. Wysłuchano wyjaśnień w sprawie skargi na działania UM podjęte w celu rozgraniczenia gruntów nad jeziorem kórnickim.
 
 
17 września 2008 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Głównym tematem posiedzenia było wyjaśnienie spraw organizacyjnych. Radni zapoznali się także z pismem mieszkanki Kamionek dotyczącym oświetlenia drogowego.
 
2 lipca 2008 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Radni zapoznali się z informacjami nt. wydatkowania środków z budżetu Gminy Kórnik przekazanych OSiR i KPA Kombus. Zaopiniowano wniosek dot. wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 
21 maja 2008 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Członkowie Komisji wysłuchali informacji nt. przygotowań do realizacji inwestycji: Centrum Rekreacji i Sportu w Kórniku.
 
 
2 kwietnia 2008 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Radni podjęli uchwałę  Komisji Rewizyjnej o udzieleniu burmistrzowi Gminy Kórnik absolutorium za 2007 rok. Zaakceptowano treści dokumentów stanowiących odpowiedzi na skargi rozpatrywane przez Komisję.
 
 
27 marca 2008 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Przedmiotem posiedzenia było zapoznanie sie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kórnik w 2007 roku oraz materiałami, na podstawie których może zostać udzielone burmistrzowi absolutorium. Wysłuchano także informacji dotyczących procedur udzielenia odpowiedzi na skargi rozpatrywane przez Komisje Rewizyjną.
 
 
6 marca 2008 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Radni zapoznali się oraz rozpatrzyli sprawy wynikające ze skarg i wniosków dotyczące m.in.: funkcjonowania Wodkom, cen biletów KPA Kombus, budowy oświetlenia drogowego w Kamionkach, wymiaru podatku.
 
11 lutego 2008 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Zebrani zapoznali sie ze skargami, które wpłynęły do Rady Miejskiej. Wysłuchano wyjaśnień w sprawie skargi mieszkańca Poznania. Zawnioskowano o wstrzymanie wykonania uchwały RM nr XIX/200/2008 do czasu zmiany miejsca zakwaterowania mieszkańców posesji.
 
23 stycznia 2008 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Podczas obrad przyjęto Plan Pracy Komisji na 2008 rok, wysłuchano informacji prezesa Wodkom w sprawie aportu finansowego wniesionego do spółki przez Gmine Kórnik, wyjaśniono zarzuty dot. funkcjonowania spółki, zapoznano się ze skargami mieszkańców Gminy Kórnik.

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej 2006-2007

20 grudnia 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
 
Zakończono analizę wykonania uchwał RM i zarządzeń burmistrza, zaopiniowano projekty uchwał na XVIII Sesję, zapoznano się z wyjaśnieniami dot. mienia gminnego oraz wnioskiem w sprawie rozliczenia dożynek gminnych.
 
 
5 grudnia 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Podczas posiedzenia przeprowadzono analizę wykonania uchwał RM i zarządzeń burmistrza. Zapoznano sie z wnioskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego.
 
9 listopada 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Dyskutowano nad sprawami ze skargi mieszkanców Kórnika.
 
 
21 września 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Głównym tematem posiedzenia były informacje nt. realizacji inwestycji zaplanowanych na 200 roku w budżecie Gminy Kórnik.
 
29 sierpnia 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Na posiedzeniu rozpatrzono skargi: mieszkanki Śremu oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych. Powołano zespół ds. kontroli wydatkowania środków finansowych przez sołectwa. Wysłuchano bieżacych informacji nt. stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Radni zapoznali się z programem działań pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych.
 
 
18 lipca 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Na posiedzeniu omówiono sprawy ze skarg p. Bożeny Majorczyk. Radni zapoznali się także z protokołem kontroli przydziału mieszkań komunalnych i socjalnych.
 
 
23 maja 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Przeprowadzono analizę sprawozdawczości sołectw, omówiono dotychczasową działalność Komisji rewizyjnej na podstawie planu pracy na 2007 rok.
 
 
5 kwietnia 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Komisja Rewizyjna przyjęła uchwałę o udzieleniu burmistrzowi absolutorium za 2006 rok.
 
2 kwietnia 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Posiedzenie było poświęcone dyskusji nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium, w tym m.in. sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006 rok, sprawozdawczości finansowej sołectw.
 
21 marca 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Na posiedzeniu dyskutowano nt. skargi rodziców dzieci niepełnosprawnych. Radni omawiali dokumenty związane z udzieleniem burmistrzowi absolutorium. Zapoznano się z bieżącymi informacjami Urzędu Miejskiego oraz wnioskami mieszkańców. 
 
9 marca 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Przedmiotem posiedzenia była skarga rodziców dzieci niepełnowsprawnych.
 
21 lutego 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Członkowie Komisji dyskutowali nad projektem uchwały w sprawie skargi rodziców dzieci niepełnosprawnych. Przyjęto stanowisko w sprawie finansowania moderniacji boiska w Bninie, rozpoczęto przygotowanie materiałów związanych z udzieleniem burmistrzowi absolutiorium za 2006 rok.
 
6 lutego 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Rozpatrywano skargę rodziców dzieci niepełnosprawnych.
 
24 stycznia 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Podczas obrad przyjęto plan pracy na 2007 rok, opiniowano projekty uchwał na sesję - rozpatrzenie skarg, dyskutowano nt. wniosków mieszkańców.
 
5 stycznia 2007 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Członkowie Komisji rozpatrywali skargi, zapoznali się z informacją nt. dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.
 
18 grudnia 2006 roku
 
porządek obrad
protokół
 
Podczas posiedzenia wybrano z- cę przewodniczącego Komisji - radny Maciej Marciniak. Przyjęto przedmiot działania Komisji, zapoznano się ze skargami.

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w roku 2006

 
18 października 2006 roku
 
Podczas posiedzenia rozpatrywano skargi: p. I. Gołębiewskiego, p. A. Musielak, zbiorową rodziców dzieci niepełnosprawnych.
 
20 września 2006 roku
 
Na posiedzeniu rozpatrzono skargę  na działalność burmistrza, a także wezwania do usunięcia naruszenia prawa w zwiazku z Uchwałą NR LVI/595/2006. Zaopiniowano projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie Gminy Kórnik.
 
14 września 2006 roku
 
Członkowie Komisji zapoznali się ze skargą na działalność burmistrza, wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa w zwiazku z Uchwałą NR LVI/595/2006 oraz omówili sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kórnik za I półrocze 2006 roku.
 
11 lipca 2006 roku
 
Podczas posiedzenia poruszono sprawy z pism RS Mościenicy i p. J. Potulskiej oraz sprawę kwesty podczas Kórnicich Spotkań z Białą Damą, a także funkcjonowania stołówki w Gimnazjum w Robakowie.
 
23 maja 2006 roku
 
Na posiedzeniu dyskutowano nt. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania wsi Mościenica, rozpatrzono skargi Michała Glanca i Roberta Krzaka, dokonano analizy sprawozdawczości sołectw gminy Kórnik.
 
12 kwietnia 2006 roku
 
Członkowie komisji przyjęli sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Kórnik za 2005 rok, podjęto uchwałę w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kórniku o udzielenie Burmistrzowi Gminy Kórnik absolutorium z wykonania budżetu za 2005 rok.
 
4 kwietnia 2006 roku
 
Podczas posiedzenia dyskutowano nad sprawozdaniem z przebiegu wykonania budżetu gminy Kórnik za 2005 rok.
 
15 lutego 2006 roku
 
Na posiedzeniu rozpatrywano sprawę zamiany gruntu pod parking i drogę w Kórniku.
 

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w roku 2005

 
27-09-2005
 
Członkowie komisji w obecności Pani Marianny Nyczak kierownika Referatu Gospodarki Finansowej przeprowadzili kontrolę Gimnazjum w Robakowie.
 
19-08-2005
 
Komisja zapoznała się ze skargą na działalność Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego przekazaną przez Starostę oraz z protokołem z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej w Radzewie.
 
19-07-2005
 
Komisja w obecności Burmistrza zapoznała się z treścią skargi na bezczynność Urzędu Miejskiego i Burmistrza Gminy Kórnik oraz z rozliczeniem kosztów poniesionych z tytułu organizacji Białej Damy.  
 
1-06-2005
 
Komisja zapoznała się z bieżącymi dokumentami dot. zakłócania spokoju mieszkańców Szczytnik przy ul. Wspólnej oraz z informacja skarbnika gminy na temat środków niewygasających. wyjaśnienia przyjęto jednogłośnie.  W wolnych głosach i wnioskach powrócono do sprawozdań finansowych sołectw za rok 2004, podjęto decyzję o przeprowadzeniu kontroli Kórniczanina oraz gospodarki środków specjalnych w SP w Radzewie.
 
12-04-2005
 
Na posiezdeniu analizowano wykonanie budżetu za rok 2004 oraz sformułowano wniosek o udzielenie Burmistrzowi absolutorium z wykonania budzetu gminy za 2004 rok. W dalszym ciagu dyskutowano nad kontrolą Gimnazjum w Robakowie.
 
5-04-2005
 
Komisja zapoznała się z wykonaniem budżetu gminy za rok 2004. Sprawozdanie złożył Burmistrz. W drugiej części posiedzenia komisja przeanalizowała sprawozdania finansowe sołectw za rok 2004.
 
15-02-2005, 30-03-2005
 
Tematem posiedzeń było przedstawienie wyników kontroli Gimnazjum w Robakowie.
 
19-01-2005
 
Komisja przedstawiła plan pracy na rok 2005 oraz sprawozdanie z działalności komisji w roku 2004 a także przedstawiła swoje stanowisko w sprawie pisma mieszkańców w kwestii zatrudnienia w urzędzie oraz jednostkach podległych. Powyższe pismo zostało opublikowane na stronach prasy lokalnej.